De overkoepelende Nederlandse Bond van Hobby Clubs organiseerde in de 50-er jaren congressen, waarbij afgevaardigden van de verschilende hobbyclubs werden uitgenodigd. Ze vonden doorgaans in de paasvakantie plaats. De plaatsen wisselden, evenals de afgevaardigden én het enthousiasme voor deelname. De betrokkenheid van de H.C.D. met de Bond komt ter sprake in Geschiedenis Inleiding en in Geschiedenis Proloog.

filmprgramma bondbegrotingsproblemen

Circulaire van De Bondskrant

Aangezien de reeds in productie zijnde Bondskrant, welke wij omstreeks half januari j.l. hadden willen doen verschijnen, niet tijdig gereed kan komen, zenden wij U hierbij een uittreksel uit dit nummer met mededelingen over het congres.

E R    K O M T    W E E R    E E N     C O N G R E S !

Ja, je leest het inderdaad goed, er komt weer een congres! En wat voor één! Maar daarover later. Hoofdzaak is eerst: er komt weer een congres en wel in Zaandam. Zaandam, het driftig kloppend hart van de Zaanstreek, één van de meest industrie-rijke gebieden van ons land. Zaandam, met tal van hoogst interessante excursie mogelijkheden, met een bloeiende Hobby Club met gemeente subsidie. Ja, deze plaats kozen wij voor het Hobby Club Congres 1959 – een "comeback" op congresgebied.

En nu het "hoe, wat, waar, wanneer"!

Het "waar" weet je al: Zaandam. De congreszaal (die ons door de gemeente Zaandam zal worden beschikbaar gesteld) is gemakkelijk te bereiken en zeer voor dit doel geschikt. Deze zaal vormt die dagen het middelpunt, waar vergaderd, gegeten, gedemonstreerd enz. wordt. Het "wanneer":

31 maart;1 en 2 april

dus zoals vanouds weer in de paasvacantie, nà Pasen.

Het "hoe". Het spreekt vanzelf dat nu, nog anderhalve maand voor het congres, nog niet alles vast staat. Definitief is echter:

  • een super excursie naar de papierfabrieken van Gelder (een kans om deze fabriek te bezichtigen krijg je bijna nooit).
  • enkele excursies naar diverse levensmiddelen fabrieken.
  • vervoer naar deze excursies zal waarschijnlijk geschieden in een rondvaartboot, waarmede ook naar een watersportcentrum zal worden gevaren, waar de lunch wordt gebruikt.
  • Verder talrijke aantrekkelijke programmapunten, o.a. kleuren films over supersonische vliegtuigen,demonstraties enz. enz.

Kortom, een daverend programma dat iedereen, ongeacht zijn hobby, ten volle zal interesseren. Traditiegetrouw zal na de opening onze zogenaamde "officiële maaltijd" plaats vinden, een lunch waarbij genodigden en pers zullen aanzitten. Door middel van een kleine expositie, te organiseren door Hobby Club Zaandam, zullen genodigden en pers kennis kunnen nemen van wat Hobby Club doet, terwijl afgevaardigden van de clubs de persmensen zullen voorlichten over de activiteiten van hun clubs.

Het "wat": n.l. wat gaat je dit kosten? Hoewel het ons zelf eerst onmogelijk leek hebben wij de kosten voor de deelnemers kunnen beperken tot op slechts

VIER GULDEN PER PERSOON

In dit bedrag is alles inbegrepen. Dus: in Zaandam geen extra kosten.

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS. Wij zijn bij de organisatie van dit congres van een zeker maximum aantal deelnemers uitgegaan, hetgeen wij wel moesten in verband met de slaapgelegenheid e.d. Mocht blijken, dat dit maximum te laag gehouden is, dan zullen wij proberen in hoe verre het mogelijk is, dit aantal te vergroten. Doch wij moeten dit zéér tijdig weten! Wij verzoeken daarom onmiddellijke inzending van onderstaand aanmeldingsformulier!! ADRES:

NEDERLANDSE BOND VAN HOBBY CLUBS, CONGRESSECRETARIAAT, ANTON DE HAENSTRAAT 96, ’s-GRAVENHAGE.

V o o r w a a r d e Voor het recht om aan het congres deel te nemen tegen de lage prijs van f 4.- stellen wij als voorwaarden, dat je als lid bij de NBHC bent ingeschreven en de bondscontributie 1959 bij ons is voldaan. Wie niet staat ingeschreven of geen bondscontributie heeft betaald, moet f 8.- congresgeld betalen.


AANMELDINGSFORMULIER HOBBY CLUB CONGRES 1959.

Naam:                            Hobby:                            
 Adres:    Woonplaats:  
 Inschrijvingsnummer:    Geb. datum:  

Ik zal f 4,- congresgeld vóór 15 maart 1959 storten op de bondsgirorekening nr. 59 38 12.

Handtekening:


In De Seinsleutel, 1e jaargang, no 1 is het meest uitgebreid over zo'n landelijk congres geschreven. Terloops worden ze genoemd in verschillende uitgaven van Hobby Puk in de jaren '50. De gekozen woorden zijn daarin niet al te positief.

Congres 6 maart 1971 op de HCD

Een Hobby Club congres in 1971! Met Leonard de Vries als gastspreker. Verder zien we Kees Snoek en Hans Huijsman.
Leden van Hobby Club Huizen, Gouda en Den Haag bewonderen het scheikunde-laboratorium.

 

Het overgebleven papierwerk van dit congres ziet er als volgt uit:

 

Voorzitter Margriet Bodbijl schreef aan de jongelui die zich voor deelname hadden ingeschreven:

Dordrecht, 25-2-1971.

Beste deelnemers,

Geweldig dat jullie komen op het Hobby Club Congres op zaterdag 6 maart a.s.!
Er zijn inmiddels al aanmeldingen uit Delft, Huizen, Den Haag, Rotterdam en Beverwijk.
Ook Leonard de Vries heeft definitief laten weten dat hij aanwezig zal zijn!

Jullie worden om ongeveer half 11 verwacht op het station in Dordrecht waar je een H.C. delegatie zult zien staan.
Natuurlijk mag je vrienden en vriendinnen meenemen! (maximaal 5).
Neem zelf mee: mok, bord, bestek, goede ideeën en eventueel materiaal over jouw Hobby Club.
Wij zorgen voor: programma, informatiemateriaal en maaltijden.
Met elkaar maken we ervan: EEN ONVERGETELIJKE H.C.-DAG!!!!

Hartelijke groeten en tot 6 maart!

PS Als je vrienden in een andere stad hebt vraag je maar of ze ook komen.

 

Briefjes van een teleurgestelde schrijver uit Heerde.

Over het congres van 1971 wordt ook geschreven in:
Geschiedenis, hoofdstuk VII
Hobby Puk, 14e jaargang, no 2
De Dordtenaar 8 maart 1971

Inloggen

X