Weer opnieuw gewijzigde ontwerpstatuten van Hobby Club Dordrecht,
opgericht 25 februari 1950.


Naam en zetel.

Art. 1.
1. De vereniging draagt de naam Hobby Club Dordrecht.
2. De vereniging is gevestigd. te Dordrecht.
3. De vereniging wordt in deze statuten verder aangeduid als:

DE HOBBY CLUB.

Doel.
Art. 2.
De Hobby Club stelt zich ten doel bij de jeugd belangstelling op te wekken op het gebied van techniek, wetenschap en kunst en haar in staat te stellen liefhebberijen op dit gebied in clubverband te beoefenen en te ontwikkelen.

Middelen.
Art. 3.
De Hobby Club tracht het in artikel 2 omschreven doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

a. het beschikbaar stellen van één of meer lokaliteiten, die op vastgestelde tijden, te regelen bij huishoudelijk reglement, voor de leden toegankelijk zijn;
b. het geven van cursussen en het organiseren van excursies, demonstraties, lezingen, filmavonden en andere bijzondere bijeenkomsten;
c. het zonodig uitgeven van een orgaan;
d. het vormen en in stand houden van zodanige kassen en fondsen als zij voor de uitvoering van haar taak nodig acht;
e. het aanwenden van alle wettige middelen, die aan het doel van de Hobby Club bevorderlijk zijn.

Van de leden.
Art. 4.

1. Alle personen binnen de leeftijdsgrenzen, bepaald bij huishoudelijk reglement, die schriftelijk hun instemming betuigen met deze statuten, kunnen als lid worden ingeschreven.
2. De toelating geschiedt door het bestuur, nadat men zich voor het lidmaatschap heeft aangemeld door inzending van een ingevuld aanvraagformulier aan de secretaris der vereniging.
3. Het adspirant lid moet, alvorens als lid te worden toegelaten, tevens voldoen aan de desbetreffende bepalingen in het huishoudelijk reglement.
4. Personen, welke niet vallen binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde leeftijdsgrenzen, kunnen door het bestuur aan de algemene ledenvergadering worden voorgedragen voor het buitengewone lidmaatschap.
5. Adspirant leden en bijzondere leden hebben geen stemrecht.

Art. 5.
Het lidmaatschap gaat verloren:

a. indien men niet meer voldoet aan de bepalingen van artikel 4 dezer statuten, waaromtrent de beslissing blijft bij het bestuur;
b. door opzegging van het lidmaatschap, hetwelk schriftelijk moet geschieden aan de secretaris;
c. door de vervallenverklaring van het lidmaatschap wegens het niet betalen van de aan de Hobby Club verschuldigde contributie, uitgezonderd bij opgaaf van geldige reden (ter beoordeling van het bestuur);
d. door royement wegens het plegen van handelingen die in strijd zijn met de statuten, reglementen, besluiten of de belangen van de Hobby Club.

Art. 6.

1. Indien men, om welke reden ook, ophoudt lid van de Hobby Club te zijn, verliest men op hetzelfde moment al zijn rechten aan het lidmaatschap verbonden.
2. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden met in achtneming van een volle kalendermaand.

Donateurs.
Art. 7.

1. Donateurs zijn zij, die zich verbonden hebben tot wederopzeggens jaarlijks een bijdrage aan de Hobby Club te betalen.
2. De rechten van de donateurs en het minimum van voornoemde bijdragen worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Begunstigers.
Art. 8.

1. Begunstigers zijn zij, die door een bepaalde geldelijke of materiele bijdrage de Hobby Club steunen.
2. Het begunstigerschap wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

Het bestuur.
Art. 9.

1. De leiding van de Hobby Club berust bij het bestuur; de wijze van samenstelling en zittingsduur worden bij huishoudelijk reglement geregeld.
2. Het bestuur moet bestaan uit tenminste vijf personen.
3. Elk lid, dat voldoet aan de desbetreffende bepalingen van het huishoudelijk reglement, is verkiesbaar tot bestuurslid.
4. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de Hobby Club in en buiten rechten.

De afdelingen.
Art. 10.
De Hobby Club kan verschillende afdelingen bevatten.
Art. 11.
Vier of meer personen kunnen een afdeling oprichten in overleg met het bestuur.
Art. 12.
Al hetgeen verder op de afdelingen betrekking heeft wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

De geldmiddelen.
Art. 13.
1. De geldmiddelen werden verkregen uit:

a. contributies der leden;
b. donaties;
c. alle verdere baten en inkomsten.

2. De contributie wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

3. Alle leden van het bestuur hebben ten alle tijde het recht, zonder enig uitstel, inzage der boeken te vragen.

Art. 14.
Betreffende het vermogen, de inkomsten en uitgaven van de Hobby Club wordt een boekhouding gevoerd, welke wordt gecontroleerd op de wijze bij huishoudelijk reglement te bepalen.

Algemene ledenvergaderingen.
Art. 15.
Het bestuur is gehouden tenminste één maal per jaar een algemene ledenvergadering te beleggen.
Art. 16.
Buitengewone ledenvergaderingen kunnen worden gehouden:

a. als het bestuur zulks nodig acht;
b. op voorstel van tenminste tien leden of tenminste de helft van het aantal leden, die echter gehouden zijn het voorstel dat zij in behadeling wensen te brengen, tegelijk met hun aanvraag, aan het bestuur mede te delen; blijft het bestuur in gebreke binnen veertien dagen, na een dergelijke aanvraag, een vergadering uit te schrijven, dan hebben de aanvragers het recht zelf die vergadering uit te schrijven.

Art. 17.
Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Art. 18.
Besluiten worden in algemene ledenvergadering genomen bij volstrekte meerderheid der stemmen, tenzij voor de aanvang der vergadering anders wordt vastgesteld.

Art. 19.
Bij staking van stemmen wordt opnieuw gestemd; bij herhaalde staking is het voorstel verworpen.

Art. 20.
Besluiten op een algemene ledenvergadering genomen, zijn alleen dan van kracht, als tenminste de helft der leden op die vergadering aanwezig zijn geweest.

Art. 21.
Wanneer de algemene ledenvergadering ten tweede male wordt uitgeschreven, zijn alle hierop genomen besluiten van kracht, ook al is het in artikel 20 genoemde ledental niet aanwezig.

Art. 22.
Al hetgeen verder op de algemene ledenvergadering betrekking heeft wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

Slotbepalingen.
Art. 23.
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Art. 24.

l. De algemene ledenvergadering stelt vast een huishoudelijk reglement, alsmede bijzondere reglementen, welke genoemd moeten worden in het huishoudelijk reglement, over onderwerpen, die naar de mening van de algemene ledenvergadering voor zodanige regeling in aanmerking komen.
2. Het huishoudelijk reglement geeft voorschriften of nadere voorschriften over:
   a. onderwerpen, in deze statuten genoemd;
   b. andere daarvoor in aanmerking komende onderwerpen.3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met deze statuten.
4. De bepalingen van de in lid 1 van dit artikel genoemde reglementen hebben voor de Hobby Club en zijn leden, alsmede voor alle organen van de Hobby Club dezelfde bindende kracht als deze statuten

Art. 25.

1. Wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement kunnen alleen worden gemaakt op een algemene ledenvergadering.
2. De voorstellen tot wijziging moeten worden aangenomen met een meerderheid van tenminste drie vierde der uitgebracht geldige stemmen.
3. Wijzigingen in de statuten treden slechts in werking, nadat wettelijke goedkeuring is aangevraagd en verkregen.

Art. 26.
De Hobby Club is aangegaan voor de tijd van negenentwintig jaren en elf maanden, te rekenen van de dag der oprichting, zijnde 25 februari 1950 en derhalve eindigende op 24 januari 1980.

Art. 27.

1. Tot de schorsing der werkzaamheden van de Hobby Club kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering, op dezelfde wijze als in artikel 25 lid 1 ten aanzien van statutenwijziging is bepaald.
2. Ontbinding van de Hobby Club vóór het verstrijken van de termijn, bepaald in artikel 26, moet aan een stemming van de algemene ledenvergadering worden onderworpen.
3. Een besluit tot ontbinding van de Hobby Club genomen door de algemene ledenvergadering, heeft slechts rechtsgeldigheid, als tenminste drie vierde van de leden zich voor ontbinding hebben uitgesproken.
4. Nadat een besluit tot ontbinding van de Hobby Club is genomen, treedt het bestuur, eventueel uitgebreid met enige meerderjarige oud-bestuursleden, op als commissie van likwidatie.
5. De algemene ledenvergadering welke tot ontbinding besluit, beslist over de bezittingen van de Hobby Club, met in achtneming van de desbetreffende wettelijke voorschriften.
6. Ingeval van ontbinding is de commissie van likwidatie gehouden alle eigendommen van de Hobby Club te beheren en in goede staat te bewaren, gedurende een periode van drie jaren.
7. Indien in de periode, genoemd in lid 6 van dit artikel, niet tot heroprichting van de Hobby Club besloten wordt, worden de eventuele batige saldi en andere bezittingen van de Hobby Club, na aftrek van de door de commissie van likwidatie gemaakte onkosten, verdeeld onder die vereniging(en) en/of instelling(en) welke aan het doel en wezen van de Hobby Club het meest verwant zijn.

Art. 28.
In gevallen waarin noch de statuten, noch de in artikel 24 genoemde reglementen voorzien en bij strijd om de toepassing van een of meer artikelen, beslist het bestuur.

Inloggen

X