HUISHOUDELIJKREGLEMENT van HOBBY CLUB DORDRECHT

Algemene bepalingen.

Artikel1.
1. Op 25 februari 1950 is in Dordrecht een vereniging opgericht.
2. Deze vereniging draagt de naam Hobby Club, is gevestigd te Dordrecht en wordt hierna aangeduid als: de Hobby Club.

Artikel2.
De Hobby Club stelt zich ten doel bij te dragen aan de technische, wetenschappelijke en culturele vorming van de jeugd en haar in staat te stellen liefhebberijen op dit gebied in clubverband te beoefenen en te ontwikkelen.

Artikel3.
De Hobby Club tracht het in artikel 2 van dit huishoudelijk reglement omschreven doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. Het beschikbaar stellen van een of meer lokaliteiten.
b. Het beschikbaar stellen aan de leden van materialen, gereedschappen en alle andere middelen, welke aan het in artikel 2 genoemde doel bevorderlijk zijn.
c. Het geven van cursussen en het organiseren van excursies, demonstraties, lezingen, filmavonden en andere bijzondere bijeenkomsten.
d. Het organiseren of bijdragen aan de organisatie van kampen, congressen en andere activiteiten, welk in dienste staan van het overdragen en consolideren van de Hobby Club-gedachte en de bevordering van het contact tussen de leden onderling en eventueel tussen de leden en bestuursleden van verschillende Hobby Clubs.
e. Het geven van voorlichting over het doel en de mogelijkheden van de Hobby Club.
f. Het zonodig uitgeven van een orgaan.
g. Het vormen en in stand houden van zodanige kassen en fondsen, als zij voor de uitvoering van haar taak nodig acht.
h. Het bevorderen en in stand houden van goede betrekkingen met andere verenigingen in lokaal zowel als in nationaal en internationaal verband.
i. Het aanwenden van alle andere wettige middelen, die voor het doel van de Hobby Club bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel4.
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met het kalenderjaar.

Artikel5.
De algemene ledenvergadering oefent de wetgevende macht uit, verricht de haar bij huishoudelijk reglement opgedragen werkzaamheden en bespreekt wat zij in het belang van de Hobby Club acht.

Artikel6.
Het bestuur oefent de uitvoerende macht uit in alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement deze macht niet in andere handen stelt.

Artikel7.
Het bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.

Artikel8.
1. De lokaliteit(en) is/zijn toegankelijk voor de leden:
a. 's woensdags van 19.00 u. tot 22.00 u.
b. 's zaterdags van 14.00 u. tot 17.00 u. en van 19.00 u. tot 22.30 u.
c. Op andere van tevoren vastgestelde en bekendgemaakte tijden.
2. De lokaliteit(en) mag/mogen niet geopend dan in tegenwoordigheid van een lid van het bestuur of een daartoe door het bestuur gemachtigd persoon.
3. Het bestuur en de door het bestuur gemachtigde personen hebben te allen tijde het recht de lokaliteit(en) eerder of later te sluiten.
4. Indien het bestuur of een door haar gemachtigd persoon de sluiting van het lokaal aankondigt, dienen alle leden zo spoedig mogelijk alle gebruikte materialen op de juiste plaats op te bergen.

Artikel9.
De sleutel(s) van de lokaliteit(en) berust(en) bij het dagelijks bestuur en bij de door het bestuur gemachtigde personen, die dan volgens artikel 8 sub 2 het recht hebben de lokaliteit(en) te openen en te sluiten.

 

Leden

Artikel10.
1. De Hobby Club kent de volgende soorten leden:
a. aspirantleden.
b. gewone leden.
c. bijzondere leden
2. a. aspirantleden en bijzondere leden hebben geen stemrecht en kunnen geen bestuursfunctie vervullen.
b. De algemene ledenvergadering kan hierop dispensatie verlenen.

Artikel11.
1. Alle personen, welke niet jonger zijn dan 13 jaar en niet ouder dan 21 jaar, die schriftelijk hun instemming betuigen met de statuten en reglementen van de Hobby Club, kunnen als aspirantlid worden ingeschreven.
2. In bijzondere gevallen kan het bestuur ook personen jonger dan 13 jaar als aspirant lid inschrijven (mits ze ruim 12 jaar zijn), met dien verstande, dat ze niet tot het gewone lidmaatschap toegelaten kunnen worden voor hun dertiende jaar.
3. Zij, die aspirant lid wensen te worden, dienen een volledig ingevuld inschrijfformulier in te leveren bij het secretariaat. Dit formulier dient te zijn voorzien van handtekeningen van het aspirant lis en één der ouders of voogd.
4. Alle gevallen, welke niet bij punt 1, 2 of 3 van toepassing zijn, worden door het gehele bestuur afzonderlijk beoordeeld.

Artikel12.
1. Indien de omstandigheden zulks vereisen, dit ter beoordeling van het bestuur, kan de inschrijving van nieuwe aspirant leden tijdelijk worden stopgezet.
2. Personen, welke in deze periode toelating verzoeken, worden ingeschreven op een wachtlijst in volgorde van aanmelding en met vermelding van alle van belang zijnde gegevens.
3. Op verzoek van de instructeur kan de toelating ook per afdeling worden stopgezet.

Artikel13.
1. De toelating tot het gewone lidmaatschap geschiedt door het bestuur, nadat men een half jaar aspirant lid is geweest en indien er geen bezwaar tegen de toelating van de desbetreffende persoon is ingediend.
2. Het bestuur maakt steeds bekend, welke aspirant leden tot het gewone lidmaatschap zijn toegelaten.
3. Het bestuur is gemachtigd de in lid 1 van dit artikel genoemde tijd van ½ jaar te verkorten tot hoogstens drie maanden of te verlengen tot ten hoogste één jaar.

Artikel14.
1. Bezwaren tegen de toelating van een aspirant lid tot het gewone lidmaatschap dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend en ondertekend door tenminste 5% van de stemgerechtigde leden. Dit moet gebeuren binnen twee weken, nadat het bestuur dit in de notulen heeft bekend gemaakt.
2. Het bestuur maakt steeds bekend, welke nieuwe aspirant leden zijn ingeschreven.

Artikel15.
Is een verzoek tot toelating tot het gewone lidmaatschap afgewezen, dan is een beroep op de eerstvolgende algemene ledenvergadering mogelijk.

Artikel16.
Het aspirantlidmaatschap loopt af door:
a. toelating tot het gewone lidmaatschap.
b. beëindiging van het lidmaatschap volgens artikel 21 van dit huishoudelijk reglement.

Artikel17.
Een aspirantlid, dat zijn aspirantlidmaatschap beëindigd heeft zonder voorafgaand overleg met het bestuur, kan niet zonder meer weer voor het aspirantlidmaatschap worden ingeschreven.

Artikel18.
Gewone leden kunnen zijn zij, die niet jonger zijn dan dertien jaar en niet ouder dan drieëntwintig jaar.

Artikel19.
Personen boven 21 jaar kunnen door het bestuur aan de algemene ledenvergadering worden voorgedragen voor het buitengewone lidmaatschap.

Artikel20.
1. Gewone leden, die de leeftijdsgrens van 23 jaar overschrijden, worden, indien ze de wens daartoe te kennen geven, bijzondere leden, dit ter beoordeling van het bestuur.
2. De maximum leeftijd van bijzondere leden is negenentwintig jaar.

Artikel21.
Het lidmaatschap gaat verloren:
a. indien men niet meer voldoet aan de bepalingen van artikel 11 van dit huishoudelijk reglement.b. door opzeggingvan het lidmaatschap, hetwelk schriftelijk moet geschieden aan het secretariaat.
c. door de vervallenverkaring van het lidmaatschap wegens het niet betalen van de aan de Hobby Club verschuldigde contributie, uitgezonderd bij' geldige redenen, dit ter beoordeling van het bestuur.
d. Door royement wegens het plegen van handelingen, die in strijd zijn met de statuten, reglementen, besluiten of de belangen van de Hobby Club, waartegen beroep mogelijk is volgens het procédé in artikel 15 genoemd.

Artikel22.
1 Indien men, om welke dan ook, ophoudt lid van de Hobby Club te zijn, verliest men op hetzelfde moment al zijn rechten aan het lidmaatschap verbonden.
2. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden met inachtneming van een volle kalendermaand.

 

Schorsingen royement.

Artikel23.
1. Leden kunnen door het bestuur en door de algemene ledenvergadering worden geschorst voor de tijd van minimaal 1 week en maximaal 1 jaar:
a. wegens niet-naleven van de statuten en/of reglementen van de Hobby Club.
b. wegens handelingen, in strijd met enig besluit van de algemene ledenvergadering of het bestuur, mits zodanig besluit ter kennis is gebracht van de leden of van het betreffende lid in het bijzonder.
c. wegens handelingen strijdig met het doel en/of de bepalingen van de Hobby Club.
d. naar aan1eiding van klachten tengevolge van andere plichten van dit lid, tengevolge van zijn activiteit als Hobby Club-lid.
e. indien gedurende een periode van drie maanden door een lid op de Hobby Club niets is gepresteerd wat redelijkerwijs van dat lid verwacht kon worden, dit ter beoordeling van het bestuur.
f. wegens verregaande onwil mee te werken aan handelingen in het algemeen belang van de Hobby Club.
2. Binnen een week, nadat door het bestuur tot schorsing is besloten, stelt het bestuur de betrokkene hiervan schriftelijk in kennis.
3. De schorsing gaat in op de dag, waarop de betrokkene van het besluit in kennis is gebracht, zodat de betrokkene van het tijdstip van de kennisgeving tot schorsing af onmiddellijk en voor zolang de schorsing duurt, alle rechten, aan het lidmaatschap van de Hobby Club verbonden, verliest.
4. Binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in lid 2 van dit artikel, kan de betrokkene, in een met redenen omkleed schrijven aan het bestuur, zich beroepen op de algemene ledenvergadering.
5. Bij afwezigheid van de betrokkene op de desbetreffende algemene ledenvergadering wordt de beslissing van de algemene ledenvergadering op een beroep als bedoeld in lid 4 van dit artikel aan de betrokkene door het bestuur meegedeeld binnen een week na het einde van de desbetreffende algemene ledenvergadering.

Artikel24.
1. Leden kunnen door het bestuur worden geroyeerd op een algemene ledenvergadering op voorstel van ten minste vier gewone leden, wegens redenen, omschreven in artikel 23 lid 1 sub a, b en c van dit huishoudelijk reglement.
2. Binnen een week nadat tot royement door het bestuur is besloten, stelt het bestuur de betrokkene hiervan in kennis.
3. In geval van royement eindigt het lidmaatschap op de dag, waarop het desbetreffende besluit ter kennis van de betrokkene is gebracht, zodat betrokkene zich van het tijdstip van de kennisgeving af tot royement onmiddellijk alle rechten, aan het lidmaatschap van de Hobby Club verbonden, blijvend verliest.

 

Donateurs.

Artikel25.
1. Donateurs melden zich aan bij het bestuur door invulling van een daarvoor bestemd formulier.
2. Donateurs hebben geen stemrecht.
3. Donateurs hebben gratis toegang tot de donateursavonden.
4. Donateurs ontvangen gratis alle verschijnende nummers van het orgaan, bedoeld in artikel 3 sub f van dit huishoudelijk reglement.
5. De minimumbijdrage van donateurs is f 5,- per jaar.
6. Donateurs kunnen hun jaarlijkse bijdrage schriftelijk opzeggen aan de penningmeester der vereniging, ten minste één maand voor het einde van het jaar.

 

Bestuur.

Artikel26.
Het bestuur bestaat uit vijf, zeven of negen leden, dit in verhouding tot het aantal leden; als richtlijn: 5 à 6% van het aantal leden.

Artikel27.
Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester en twee, vier of zes bestuursleden, welke een van de onderstaande functies vervullen, al naar gelang de omstandigheid, b.v. algemeen adjunct, materiaalcommissaris, archivaris, 2e secretaris, 2e penningmeester, vice-voorzitter, bestuurslid.

Artikel28.
1. Het bestuur is belast met het uitleggen en handhaven van de statuten en reglementen van de Hobby Club.
2. Het bestuur beslist verder over alles, waarin niet in de statuten en reglementen is voorzien.
3. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de Hobby Club naar buiten.
4. Het dagelijks bestuur is van alle zaken, betreffende de Hobby Club, op de hoogte en pleegt zoveel mogelijk onderling overleg.

Artikel29.
1. Het bestuur wordt voor één jaar gekozen, doch is hij aftreden direct herkiesbaar.
2. De bestuursverkiezing wordt gehouden op een algemene ledenvergadering.
3. Alle gewone leden zijn verkiesbaar tot bestuurslid.
4. Ten minste acht dagen voor een bestuursverkiezing maakt het aftredende bestuur bekend, welke candidaten door het bestuur worden gesteld.
5. De leden hebben het recht tegencandidaten te stellen, welke ten minste twee dagen voor de verkiezing moeten worden bekendgemaakt aan de leden en het bestuur.
6. De tegencandidatuur moet schriftelijk worden ingediend hij het bestuur, ondertekend door tenminste 10% van de stemgerechtigde leden.
7. Het bestuur wordt gekozen uit de candidaten en tegencandidaten, genoemd in de leden 4, 5 en 6 van dit artikel.
8. Alle bestuursleden worden in functie gekozen.
9. Aan de bestuursverkiezingen nemen alle stemgerechtigde leden deel, waaronder ook begrepen zijn het aftredende bestuur en de candidaten en tegencandidaten.
10. Stemmingen geschieden onder inachtneming van het bepaalde in de artikelen 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 van dit huishoudelijk reglement.
11. Indien tussentijds een vacante plaats in het bestuur ontstaat, vult het bestuur zichzelf aan, uitgezonderd als de vacante plaats die van de voorzitter is, in welk geval er een algemene ledenvergadering gehouden wordt om een nieuwe voorzitter te kiezen.

Artikel30.
1. Indien een bestuurslid tussentijds wenst af te treden, is het verp1icht van zijn voornemen schrifte1ijk kennis te geven aan de secretaris, zo mogelijk zes weken van tevoren.
2. Indien de secretaris wenst af te treden, is deze verplicht van zijn voornemen schriftelijk kennis te geven aan de voorzitter, zo mogelijk zes weken van tevoren.
3. Een aftredend bestuurslid zal zijn functie blijven waarnemen, tot de vacante plaats bezet is en zo mogelijk zijn opvolger inwerken.
4. De verkiezing van een nieuw bestuurslid voor een vacante plaats moet geschieden op een bestuursvergadering, welke zo snel mogelijk, doch ten minste binnen drie weken na een kennisgeving, als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel, dient plaats te vinden.
5. Indien de voorzitter tussentijds wenst af te treden, stelt hij het bestuur hiervan tijdig in kennis, waarna er binnen vier weken een algemene ledenvergadering bijeengeroepen wordt voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter.
6. Indien het bestuur hiertoe besluit, kunnen bij aftreden van de voorzitter tevens de overige bestuursleden aftreden, in welk geval er op de in lid 5 van dit artikel genoemde algemene ledenvergadering een bestuursverkiezing plaatsvindt.

Artikel31.
1. Een bestuurslid kan door de overige bestuursleden worden geschorst tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, indien de rest van het bestuur zich hiervoor heeft verklaard.
2. Een dergelijk besluit tot schorsing mag alleen genomen worden op een bestuursvergadering en is terstond uitvoerbaar.
3. In de in lid 1 van dit artikel bedoelde algemene ledenvergadering, waartoe het geschorste bestuurslid moet worden uitgenodigd, zal over een dergelijk besluit tot schorsing, genomen door het bestuur, worden beraadslaagd.

Artikel32.
De taken van de voorzitter zijn:
1. Hij leidt de algemene ledenvergadering, alsmede de bestuurs- en instructeursvergadering, tenzij hij de leiding in andere handen stelt.
2. Hij stelt, samen met de secretaris, eventueel in overleg met de andere bestuursleden, de agenda op voor de in lid 1 van dit artikel genoemde vergaderingen.
3. Hij stelt het tijdstip van de in lid 1 van dit artikel genoemde vergaderingen vast, in overleg met de overige bestuursleden, en ziet er op toe, dat deze vergaderingen tijdig van tevoren worden uitgeschreven.
4. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen, alsmede voor de tijdige uitvoering van besluiten, genomen door de algemene ledenvergadering of het bestuur.
5. Hij is bij elke officiële gelegenheid de woordvoerder van het bestuur, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid, met diens goedvinden, heeft overgedragen.
6. Hij kan een algemene ledenvergadering schorsen tot een nader te bepalen datum, indien ten minste de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden dit goedkeurt.

Artikel33.
In geval van ontstentenis van de voorzitter wordt hij tijdelijk vervangen door een ander bestuurslid, door de voorzitter aangewezen, welke dan alle rechten en plichten van de voorzitter krijgt, totdat deze zijn taken weer kan aanvaarden.

Artikel34.
De taken van de secretaris zijn:
1. Hij zorgt voor de geregelde afdoening van alle in- en uitgaande stukken.
2. Hij zorgt ervoor, dat alle officiële beslissingen en mededelingen aan de leden ter kennis gebracht worden.
3. Hij houdt copy van alle uitgaande correspondentie; officiële stukken moeten mede door de voorzitter worden ondertekend.
4. Hij is verantwoordelijk voor de administraties, voor zover deze niet de financiën en het magazijnbeheer betreffen.
5. De secretaris zorgt in samenwerking met de overige bestuursleden voor het bijhouden van het logboek.
6. De secretaris zorgt voor een verslag van de clubactiviteiten over de tijd, dat hij zijn functie bekleedde.
7. Hij stelt samen met de voorzitter de agenda voor de algemene ledenvergadering op, zorgt ervoor, dat de leden tijdig op de hoogte worden gesteld en zorgt, dat er een presentatielijst gereed ligt.
8. Indien geen tweede secretaris aanwezig is, verricht hij ook zijn taken.

Artikel35.
De taken van de tweede secretaris zijn:
1a. Hij is belast met het opmaken van de notulen van alle officiële vergaderingen, welke notulen door hem en door de voorzitter worden ondertekend na goedgekeurd.
1b. Hij maakt van alle belangrijke besprekingen een schriftelijk verslag, dat door alle officieel aanwezige bestuursleden wordt ondertekend.
2. Hij is verantwoordelijk voor het tijdig verzenden van convocaties voor alle officiële vergaderingen.
3. Hij beheert de ledenadministratie.
4. Hij beheert de oud-ledenadministratie en houdt deze bij.
5. Hij is de eerste secretaris behulpzaam bij diens werkzaamheden en vervangt hem bij ontstentenis.
6. Hij is belast met de taken van de archivaris, als in het bestuur geen archivaris is gekozen.

Artikel36.
De taken van de penningmeester zijn:
1. Hij beheert de gelden van de Hobby Club en houdt hiervan een overzichtelijke boekhouding bij, overeenkomstig de wensen van het bestuur en de algemene ledenvergadering.
2. Hij is verantwoordelijk voor de uitgaven en draagt zorg voor de inning van alle de vereniging toekomende gelden, waarbij hij de hulp mag inroepen van één of meer leden, doch zelf verantwoordelijk blijft.
3. Hij is van zijn beheer verantwoording schuldig aan het bestuur en de algemene ledenvergadering en geeft op verzoek op bestuursvergaderingen een overzicht van de financiële toestand van de vereniging.
4. Jaar1ijks brengt de penningmeester in een algemene ledenvergadering een financieel verslag uit over het afgelopen jaar.
5. Hij stelt in overleg met het bestuur jaarlijks een begroting op voor het komende jaar, welke begroting sluitend dient te zijn en regelmatig aan de omstandigheden getoetst moet worden en eventueel moet worden herzien.
6. Zonder dwingende noodzaak of voorafgaand overleg met het bestuur mogen de uitgaven de op de begroting vastgestelde bedragen niet overschrijden.
7. Hij dient tevens een afzonderlijke boekhouding betreffende de contributies en donaties bij te houden.
8. Hij voert en ondertekent namens het bestuur de op financieel beheer betrekking hebbende correspondentie.
9. In bijzondere gevallen kan de penningmeester een gedeelte van zijn verantwoordelijkheid aan een ander bestuurslid overdragen, dit na overleg met de overige bestuursleden.

Artikel37.
De tweede penningmeester is de eerste penningmeester behulpzaam bij diens taak, welke hij gedeeltelijk kan overnemen, met dien verstande, dat de financiële administratie steeds de uiteindelijke taak van de eerste penningmeester blijft en hij de verantwoording hierover blijft dragen.

Artikel38.
1. De archivaris draagt zorg voor het bijhouden van het archief, waarin alle op de Hobby Club betrekking hebbende stukken gedurende tenminste dertig jaar moeten worden bewaard. Hij werkt in deze nauw samen met de secretaris(sen).
2. Hij draagt zorg voor de bibliotheek en houdt van de boeken een uitgebreid kaartsysteem bij.

Artikel39.
De taken van de materiaalcommissaris zijn:
1. Hij regelt de voorziening van materiaal en gereedschap, als bedoeld in artikel 3, sub b van dit H.R.
2. Alle aanschaffingen dienen via hem of met zijn toestemming te geschieden.
3. Voordat er tot aanschaffing van materiaal en gereedschap word overgegaan, dient hij met de penningmeester te overleggen.
4. Hij houdt staten bij van alle eigendommen van de Hobby Club.
5. Hij is verantwoordelijk voor het onderhouden en buiten de H.C. uitlenen van materiaal en gereedschap.
6. Hij kan zich laten assisteren door één of meer leden, doch behoudt zelf alle verantwoordelijkheid.

Artikel40.
1. De algemeen adjunct is, bij ontstentenis van een bestuurslid, automatisch diens plaatsvervanger, met inachtneming van het in de artikelen 33, 35 sub 5 en 37 bepaalde.
2. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid, uitgezonderd de voorzitter, kan hij diens plaats innemen en wordt dan een nieuwe algemeen adjunct gekozen.
3. Indien nodig is hij een ander bestuurslid behulpzaam bij diens taak.
4. De algemeen adjunct heeft, als vertegenwoordiger van het bestuur, zitting in elke commissie, welke in de zin van artikel 47 is benoemd in verband met de uitvoering van artikel 3 van dit H.R., tenzij een ander bestuurslid door het bestuur wordt aangewezen.

 

Bestuursvergaderingen.

Artikel41.
1. Bestuursvergaderingen worden door of namens de voorzitter belegd en het tijdstip wordt zo mogelijk vier dagen tevoren bekend gemaakt.
2. Behoudens zeer dringende noodzaak kunnen bestuursvergaderingen niet samenvallen met enige andere activiteit van de Hobby Club.

Artikel42.
1. De voorzitter is verplicht op verzoek van een bestuurslid een bestuursvergadering te beleggen, zo spoedig mogelijk, doch ten minste binnen acht dagen na een zodanig verzoek.
2. Bij het indienen van een zodanig verzoek moet het te behandelen onderwerp bekend gemaakt worden.

Artikel43.
1. Het algemene bestuur vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht, doch ten minste éénmaal per kwartaal.
2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht, doch ten minste éénmaal per maand.

Artikel44.
1. De leden van het bestuur worden geacht alle bestuursvergaderingen, waartoe zij zijn uitgenodigd, bij te wonen, tenzij gegronde redenen voor verzuim kunnen worden opgegeven, hetgeen schriftelijk diens te geschieden.
2. Bij niet nakomen hiervan kan schorsing plaatsvinden, voor de verdere zittingsduur, hetgeen beslist wordt door het bestuur.

Artikel45.
Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen, als meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Artikel46.
1. In de bestuursvergadering wordt alles bij meerderheid van stemmen beslist.
2. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
3. De stemmingen geschieden volgens bepaald in artikel 73.

 

Commissies.

Artikel47.
1. Voor speciale diensten kan het bestuur commissies benoemen.
2. Elke commissie kiest zijn leden uit een voorzitter.
3. Elke commissie kiest uit zijn leden een secretaris, die wordt belast met het voeren van de correspondentie met betrekking tot de speciale dienst, het opmaken van de notulen van de commissievergaderingen en het uitbrengen van verslagen.
4. De commissie vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht ter volbrenging van haar taak.
5. Op verzoek van het bestuur brengt de commissie verslag uit van de haar toevertrouwde zaken of belangen.
6. De commissie heft geen uitvoerende macht, tenzij die haar door het bestuur of de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk verleend is.
7. Tot lid van een commissie zijn benoembaar alle gewone en bijzondere leden, als bedoeld in artikel 9 sub 1 van dit H.R.
8. Op verzoek van commissieleden of bestuur kunnen commissies op bestuursvergaderingen aanwezig zijn, met bekendmaking van het te behandelen onderwerp.
9. Indien, naar de mening van het bestuur de taak van de commissie mocht zijn beëindigd, wordt zij ontbonden, eveneens indien andere redenen tot ontbinding aanwezig mochten zijn, zulks ter beoordeling van het bestuur.

 

Kascommissie.

Artikel48.
1. De kascommissie kan bestaan uit 2 personen:
a. leden, als bedoeld in artikel 9 sub1, welke geen deel uitmaken van het bestuur.
b. meerderjarige personen, woonachtig in Dordrecht of directe omgeving, welke geen lid zijn van de Hobby Club.
c. Eén van deze twee leden dient lid te zijn van de S.B.H.C.D.
2. De kascommissie wordt op dezelfde wijze gekozen als het bestuur.
3. De kascommissie controleert binnen een maand na haar benoeming de boekhouding.
4. Zij is verplicht op de eerstvolgende algemene ledenvergadering na haar verkiezing omtrent haar bevindingen inzake het financieel beheer van de penningmeester schriftelijk verslag uit te brengen, tenzij zulks na een algemene ledenvergadering binnen twee weken na de benoeming van de commissie plaatsvindt.
5. Zij brengt in elk geval zo spoedig mogelijk schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
6. Na accoordbevinding door de algemene ledenvergadering volgt décharge van de kascommissie wegens het financieel beleid in het afgelopen jaar.

Artikel49.
1. De kascommissie heeft slechts controlerende bevoegdheden.
2. Ingeval van gebleken onregelmatigheden heeft zij het recht, na voorafgaand overlegmet het bestuur, een bijzondere algemene ledenvergadering bijeen te roepen.

 

Geldmiddelen.

Artikel50.
De geldmiddelen worden verkregen uit:
a.. contributies der gewone leden.
b. donaties.
c. subsidies.
d. opbrengsten van diensten, verricht in H.C.-verband.
e. alle verdere baten en inkomsten.

Artikel51.
1. De contributie bedraagt:
a. voor leden, die de leeftijd van zestien jaar nog niet bereikt hebben: f 1,50 per maand.
b. voor leden, die de leeftijd van zestien jaar reeds bereikt hebben: f 2,- per maand.
2. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd gedurende de volle duur van het lidmaatschap.
3. Ingeval niet tijdig de verplichtingen worden nagekomen, kan tot aanbieding van een kwitantie worden overgegaan, in welk gaval gemaakte kosten voor rekening van het betreffende lid komen.
4. Bij inschrijving tot het aspirant-lidmaatschap is een inschrijfgeld van f 4,- verschuldigd.

Artikel52.
Het bestuut beslist over de belegging van de verenigingsgelden.

Artikel53.
Alle leden van het bestuur hebben te allen tijde het recht, zonder enig uitstel, inzage der boeken te vragen.

Artikel54.
1. De door bestuursleden gemaakte kosten worden uit de geldmiddelen der Hobby Club vergoed, indien zij noodzakelijk en ten dienste van de H.C. zijn gemaakt en bewijsstukken worden overlegd.
2. Leden, die met goedkeuring van het bestuur onkosten maken, krijgen deze vergoed uit de geldmiddelen van de H.C. onder inachtneming van het in sub 1 van dit artikel en van artikel 26 sub i. bepaalde.

Artikel55.
De penningmeester is verplicht:
a. voor elke betaling een bewijsstuk te ontvangen.
b. de kascommissie inzage te verlenen van alle boeken en bescheiden, welk op het financieel beheer en de boekhouding betrekking hebben.
c. de kascommissie alle noodzakelijk geachte inlichtingen te verstrekken en haar op elk door haar gewenst tijdstip gelegenheid te geven tot het uitoefenen van haar taak, mits dit tijdstip tijdig tevoren bekend gemaakt wordt.

Artikel56.
Jaarlijks wordt per 31 december een balans en een verlies- en winstrekening gemaakt, welke, na door de kascommissie in orde bevonden te zijn, door het bestuur worden goedgekeurd, ten bewijze waarvan alle bestuursleden verplicht zijn genoemde stukken te tekenen.

Artikel57.
1. Elke afdeling van de Hobby Club kan zijn eigen financieel beheer voeren, indien de reglementen van die afdeling daartoe aanleiding geven.
2. Genoemd beheer blijft onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

 

Afdelingen.

Artikel58.
1. De Hobby Club kan verschillende afdelingen hebben.
2. In overleg met het bestuur kunnen twintig of meer personen een afdeling oprichten, mits de oprichters gewone leden zijn.
3. Het bestuur stelt een tijd vast van maximaal zes maanden, gedurende welke een nieuw op te richten afdeling op proef draait. Na afloop van deze tijd beslist het bestuur over de definitieve oprichting.

Artikel59.
1. De afdelingen mogen zelf haar huishoudelijk reglement bepalen, dat geen artikelen mag bevatten, in strijd met de statuten of het Huishoudelijk Reglement van de hobby Club.
2. Zodanig afdelingsreglement treedt in werking na goedkeuring van het bestuur, en na overleg met de leden van die afdeling.

Artikel60.
1. Iedere afdeling heeft één of meer instructeurs die als officiële vertegenwoordiger(s) van de afdeling worden beschouwd en als zodanig contact met het bestuur hebben.
2. De instructeur bevordert de goede gang van zaken in de afdeling.
3. Eén persoon kan niet instructeur zijn van meerdere afdelingen, doch wel is het instructeurschap verenigbaar met een bestuursfunctie.
4. De instructeurs houden geregeld een goed contact met elkaar en kunnen het bestuur adviseren.
5. De instructeurs zijn verplicht het bestuur alle gewenste gegevens over hun afdelingen mede te delen.
6. Ten minste éénmaal per kwartaal dienen de instructeurs in een instructeursvergadering aan het bestuur verslag uit te brengen van de activiteiten van de afdeling over het voorgaande kwartaal.
7.a. De instructeursvergadering wordt geleid door de voorzitter volgens artikel 32.
b. De notulen en eventuele correspondentie worden verzorgd door een uit de instructeurs gekozen secretaris.
c. De in lid 7 sub b genoemde persoon wordt voor de tijd van één jaar gekozen door en uit de instructeurs.

Artikel61.
Per afdeling kan het bestuur één of meer instructeurs benoemen uit de gewone en buitengewone leden, in overleg met de daarbij betrokken leden van bepaalde afdeling.

Artikel62.
Het bestuur kan uit de leden één of meer personen aanwijzen, welke zij geschikt acht om als magazijnmeester de materiaal-commissaris terzijde te staan, met goedvinden van deze persoon.

 

Algemene ledenvergaderingen.

Artikel63.
Het bestuur zal tenminste een maal per jaar een A.L.V. uitschrijven.

Artikel64.
1. Buitengewone algemene ledenvergaderingen kunnen worden gehouden:
a. indien een A.L.V. hiertoe besluit.
b. Als het bestuur zulks nodig acht.
c. op voorstel van ten minste 20% gewone leden, welk voorstel schriftelijk en vergezeld van het onderwerp voor de vergadering aan het bestuur meegedeeld dient te worden.
d. ingeval de kascommissie bericht, dat de boekhouding niet in orde bevonden is en zij een bijzondere A.L.V. noodzakelijk acht.
2. Blijft het bestuur in gebreke binnen veertien dagen na een aanvraag als bedoeld in lid 1 sub c van dit artikel, een vergadering uit te schrijven, dan hebben de aanvragers zelf het recht die vergadering uit te schrijven.

Artikel65.
1. De A.L.V. wordt ten minste acht dagen van te voren aan de leden bekend gemaakt, tezamen met de agenda van de te behandelen punten.
2. De agenda van de A.L.V. wordt door het bestuur vastgesteld.
3. Indien de omstandigheden zu1ks eisen, kan een A.L.V. ook ten minste drie dagen van tevoren aan de leden worden bekend gemaakt zonder volledige agenda van de te behandelen punten.

Artikel66.
1. Aan de algemene ledenvergadering kunnen deelnemen:
a. gewone leden
b. bijzondere leden
c. aspirantleden
d. personen, welke met toestemming van de A.L.V. tot deze vergadering zijn toegelaten.
2. Alleen de gewone leden hebben stemrecht.
3. Alle op een A.L.V. aanwezige personen tekenen de gereedliggende presentielijst.

Artikel67.
Op de A.L.V. wordt slecht gestemd over onderwerpen, op de agenda vermeld, uitgezonderd urgente gevallen.

Artikel68.
1. Besluiten, op een A.L.V. genomen, zijn alleen dan van kracht, als ten minste de helft der gewone leden op die vergadering aanwezig is geweest.
2. In Spoedeisende gevallen kan hiervan worden afgeweken, mits in de eerstvolgende A.L.V. dit besluit wordt bekrachtigd.

Artikel69.
Wanneer de A.L.V. ten tweede male wordt uitgeschreven, zijn alle hierop genomen besluiten van kracht, ook al is het in artikel 58 sub 1 bepaalde aantal leden niet aanwezig.

Artikel70.
1. In de eerste A.L.V., welke in het verenigingsjaar gehouden wordt, wordt:
a. verslag uitgebracht door de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar.
b. verslag uitgebracht door de penningmeester volgens artikel 36 sub 4 van dit H.R., waarin opgenomen een balans en een verlies- en winstrekening volgens artikel 56 van dit H.R.
c. verslag uitgebracht door de kascommissie volgens artikel 48 van dit H.R.
d. een begroting voor het komende boekjaar vastgesteld volgens artikel 36 sub 5 van dit H.R.
e. het bestuur voor het komende verenigingsjaar gekozen, nadat aan het bepaalde van sub a,b,c,d van dit artikel is voldaan en het oude bestuur is gedéchargeerd.
f. behandeld, wat verder ter tafel wordt gebracht.

 

Stemmingen

Artikel71.
Besluiten worden in de A.L.V. genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de aanvang van de vergadering anders is vastgesteld.

Artikel72.
Bij staking van stemmen in de A.L.V. wordt opnieuw gestemd; bij herhaalde staking is het voorstel verworpen.

Artikel73.
1. Over personen wordt bij acclamatie of schriftelijk gestemd.
2. Over zaken wordt bij acclamatie of mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of ten minste een derde der vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht.
3. Stemming bij acclamatie kan niet plaats vinden, wanneer ook slechts één stemgerechtigde zich hiertegen verklaart.

Artikel74.
1. Bestuursverkiezingen vinden plaats volgens het in artikel 29 van dit H.R. bepaalde.
2. Zijn er geen tegencandidaten gesteld, dan is het bestuur, bestaande uit de door het bestuur gestelde candidaten automatisch verkozen.

Artikel75.
1. Een candidaat of tegencandidaat, die bij de stemming de absolute meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd heeft, is verkozen.
2. Hebben niet alle candidaten of tegencandidaten de absolute meerderheid behaald, dan zal een herstemming plaatsvinden tussen dezen.
3. Hebben na herhaalde stemming nog niet alle candidaten of tegencandidaten de absolute meerderheid behaald, dan zijn zij verkozen, die het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben.

Artikel76.
1. Schriftelijke stemmingen geschieden met gesloten stembriefjes.
2. Schriftelijke stemming heeft plaats ten overstaan van drie door de voorzitter uit de vergadering aan te wijzen personen.

Artikel77.
1. Blanco stemmen zijn die:
a. niet zijn ingevuld.
b. het woord "blanco" bevatten.
2. Stemmen, die van onwaarde zijn, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3.a. Van onwaarde zijn stembriefjes, waarop de naam van een persoon niet duidelijk is vermeld of meerdere malen is vermeld.
b. waarop meer namen voorkomen dan het aantal te verkiezen personen.
c. welke meer bevatten dan wat strekt tot duidelijke aanwijzing van de bedoelde persoon of personen.
d. welke zijn ondertekend.
e. welke namen bevatten van personen, die niet verkiesbaar zijn.
f. andere dan die, welke door het bestuur zijn uitgereikt.
4. Indien meer dan een derde deel van het aantal stembriefjes van onwaarde of blanco is, dient opnieuw te worden gestemd.

Artikel78.
1. De voorzitter is verplicht onmiddellijk een herstemming te houden, als mocht blijken, dat enige onregelmatigheid is geschied, die de uitslag kan hebben benvloed.
2. De eerst gehouden stemming wordt dan nietig verklaard.

 

(Verenigings)orgaan.

Artikel79.
1. Volgens artikel 3 sub f van dit H.R. geeft de Hobby Club, indien zij zulks nodig of wenselijk acht, een orgaan uit, waarvan de eindredacteur door het bestuur wordt benoemd of ontslagen.
2. De eindredacteur kiest zelf zijn redactieleden.
3. De eindredacteur is aansprakelijk voor alles, wat in het orgaan wordt opgenomen, uitgezonderd datgene, wat door het bestuur of de instructeurs is ingezonden.
4. De eindredacteur heeft in de laatste instantie het recht copy op te nemen of te weigeren.
5. Copy van niet-leden kan alleen dan worden opgenomen, als de eindredacteur en tenminste de helft van zijn redactieleden zich daarvoor verklaren.

Artikel80.
1. De redactie kan zijn eigen correspondentie voeren en houdt afschrift van alle in- en uitgaande stukken.
2. De correspondentie, de verschenen nummers van het orgaan en alle andere stukken, die van enig belang zijn, worden aan de archivaris overhandigd voor bewaring in het archief.

Artikel81.
1. Het bestuur beslist over de wijze van uitgave van het orgaan, genoemd in artikel 79 van dit H.R.
2. De kosten van de uitgave worden zo mogelijk bestreden uit de opbrengsten van de opgenomen advertenties.
3. Eventuele voordelige saldi komen ten bate van de middelen van de Hobby Club.
4. Het orgaan wordt ontvangen door:
a. de leden
b. de donateurs
c. de adverteerders
d. alle overige personen, welke de redactie en het bestuur in aanmerking laten komen.
5. De verzending van het orgaan geschiedt in samenwerking met de tweede secretaris, welke volgens artikel 35 lid 4 een uitgebreid kaartsysteem van alle adressen van de in lid 4 van dit artikel genoemde personen bijhoudt.

 

Stichting.

Artikel82.
1. Op 30 september 1965 is te Dordrecht opgericht, een stichting, genaamd: Stichting ter Bevordering van het werk van Hobby Club Dordrecht (S.B.H.C.D.).
2. Deze stichting bestaat uit meerderjarige personen, welke woonachtig zijn te Dordrecht of in de directe omgeving.
3. Deze stichting heeft tot doel met alle wettige middelen het werk van de Hobby Club te bevorderen.
4. De oprichting is door de leden van de Hobby Club goedgekeurd op de A.L.V. van …….
5. De leden van genoemde stichting kunnen geen invloed uitoefenen op de gang van zaken; de vereniging behoudt dus te allen tijde haar zelfstandigheid.
6. De leden van de stichting worden regelmatig op de hoogte gehouden van de gang van zaken; zij ontvangen de in artikel 70, sub 1 genoemde verslagen en begroting.
7. De leden van de stichting hebben het recht de Hobby Club te bezoeken en er eventueel te vergaderen.

 

STATUTENEN REGLEMENTEN.

Artikel83.
De volgende statuten en reglementen hebben voor de leden van de Hobby Club bindende kracht:
1. Statuten van Hobby Club Dordrecht, goedgekeurd, door de algemene ledenvergadering op ………..
2. Statuten van de Stichting ter Bevordering van het werk van Hobby Club Dordrecht, goedgekeurd op 8 oktober 1965. Koninklijk goedgekeurd op 20 oktober 1965.
3. Huishoudelijk reglement van Hobby Club Dordrecht, goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering op………..

Artikel84.
1. Ieder lid van de Hobby Club wordt geacht de statuten en reglementen van de Hobby Club te kennen, zowel als' alle besluiten en officiële berichten, welke ter kennis van de leden zijn gebracht; een beroep op onbekendheid hiermee wordt niet aanvaard.
2. Alleen de A.L.V. kan de reglementen wijzigen.
3. Voorstellen tot wijzigingen van de vastgestelde reglementen en tot vaststellen van nieuwe reglementen kunnen:
a. te allen tijde bij de secretaris worden ingediend en ze worden dan op de eerstvolgende A.L.V. behandeld, mits het tijdstip van de inzending een maand voor genoemde A.L.V. plaatsvindt.
b. ten minste acht dagen voor de behandeling in de A.L.V. schriftelijk aan de leden worden bekend gemaakt.
4. Wijzigingen in het H.R. kunnen slechts worden aangebracht, als het voorstel hiertoe in de A.L.V. een meerderheid van ten minste drie vierde der uitgebrachte geldige stemmen verkrijgt.
5. Wijzigingen in andere reglementen dan dit H.R. vereisen een meerderheid van twee derde der geldig uitgebrachte stemmen.
6. Elke wijziging in de reglementen wordt door het bestuur ter kennis gebracht van de leden.
7. De voor de leden bindende statuten en reglementen worden in artikel 83 van dit H.R. genoemd.
8. Nieuwe, goedgekeurde reglementen worden automatisch in artikel 83 opgenomen.

Artikel85.
Ieder lid ontvangt bij zijn inschrijving als lid een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement.

 

Materialenen gereedschap

Artikel86.
1. Alle, naar aanleiding van artikel 3 sub b van dit H.R. aan de leden in bruikleen gegeven materialen en gereedschap blijven onvervreemdbaar eigendom van de Hobby Club.
2. De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor beschadiging, vernietiging en zoekraken van door hen gebruikte materialen en gereedschap en zijn verplicht de schade in overleg met de materiaal-commissaris te vergoeden, waarbij beroep op het bestuur mogelijk is.
3. Nodeloze verkwisting van materialen kan door de materiaal-commissaris gelijkgesteld worden met het in sub 2 van dit artikel genoemde.
4. De leden zijn aansprakelijk voor veroorzaakte of medeveroorzaakte schade aan lokaliteit(en) en de inventaris van de Hobby Club of eigendommen van derden, welke een vordering op de hobby Club instellen.
5. De Hobby Club kan geen verantwoordelijkheid nemen voor in bruikleen ontvangen goederen, van welke aard ook.

Artikel87.
De leden dragen er zorg voor, dat de gereedschappen en andere hulpmiddelen op de juiste wijze gebruikt worden en worden onderhouden op aanwijzing van de materiaal-commissaris.

Artikel88.
Zo dikwijls als het bestuur zulks nodig acht, wordt (worden) de lokaliteit(en) geheel opgeruimd, waaraan alle leden meewerken.

 

Herkenningsteken

Artikel89.
De Hobby Club kent slechts één herkenningsteken, een gestyleerd H'tje dat als speld gedragen kan worden in de kleur van de hobby van de betrokkene.

Artikel90.
De Hobby Club kent de volgende afdelingen, welke gekenmerkt worden door de erachter genoemde kleur:
a. radio: rood
b. scheikunde: blauw
c. fotografie. geel
d. artistieke hobby's: violet
e. astronomie: zwart met witte stipjes
f. hout- en metaalbewerking: wit
g. modelbouw: groen
h. toneel: oranje
Nieuwe afdelingen worden automatisch opgenomen in dit artikel.

Artikel91.
1. Het bestuur kan in bijzondere gevallen bij wijze van waardering een zilveren H'tje uitreiken aan die leden, niet-leden en oud-leden, welke zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het Hobby Club-werk.
2. De namen van degenen, die een zilveren H'tje hebben ontvangen, worden opgenomen in dit H.R.
3. Een zilveren H'tje hebben ontvangen:
a. J.G. Tromp op 15 juli 1953
b. A.G. Adriaanse
c. A.J. Steinhauser
d. G.W.V. van Aardenne
e. J.C. Dordwegt op 18 januari 1958
f. A. Kastelein op 17 januari 1959
g. H.A. Diemel op 17 januari 1959
h. W. de Leeuw van Wenen op 12 november 1960
i. J. Warberg in juni 1965
j. J. Timmermans op 14 januari 1967
k. M.M. de Waard op 10 juni 1967
l. C.J. Ruurs op 25 augustus 1967
m. C.H. Snoek op 29 augustus 1970

ERRATA.

Wijzigingen in en aanvullingen bij het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van Hobby Club Dordrecht, aangebracht op de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 1968:

Art. 24, lid 1, sub a, luidende: "Leden kunnen door het bestuur worden geroyeerd op een beroep, bedoeld in artikel 15 van dit Huishoudelijk reglement" wordt geschrapt.

Art. 27, luidend: "Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester en twee, vier of zes bestuursleden, welke één van de onderstaande functies vervullen, al gelang de omstandigheid, bijv.: algemeen adjunct, materiaalcommissaris, archivaris, 2e secretaris, 2e penningmeester, vice-voorzitter, bestuurslid." wordt aangevuld met: of een functie, die wenselijk wordt geacht.

Art. 46, lid 3, voorheen luidend. "De stemmingen geschieden mondeling." wordt veranderd in: "De stemmingen geschieden volgens bepaald in artikel 73."

Aan artikel 61, luidend: "Per afdeling kan het bestuur één of meer instructeurs benoemen uit de gewone en buitengewone leden." wordt toegevoegd: in overleg met de leden van de betreffende afdeling.

Artikel 85, luidend: "Ieder lid ontvangt bij zijn inschrijving als lid een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement." wordt aangevuld met: en de Statuten.

.....