(tweemaandelijks mededelingenblad van Hobby Club Dordrecht)

jaargang 1, nr. 1 ......... februari/maart 1973.

Hobby Club Dordrecht,
Chr. de Wetstraat 21,
Dordrecht.
Gironummer: 601060 t.n.v.  de penningmeester H.C.D.
Redactie-adres: Ch. de Bourbonstraat 15, Dordrecht.
Redactie: Kees Snoek, Michiel de Koning, Kees Maas, Wim Gijzen.

Het is een tijd geleden, dat u vanwege de HCD een blad in uw bus kreeg. De Hobby Puk waarvan het eerste nummer in kwarto-boekje in 1953 verscheen, heeft veertien jaargangen mogen beleven; het laatste nummer verscheen eind 1971.
Als we 14 optellen bij 1953, zien we dat de Hobby Puk nooit erg regelmatig is verschenen. Nu moeten we met enige spijt constateren, dat de H.P. nooit meer het licht zal zien: de papierkosten werden te groot, de erin gestoken energie was vaak niet evenredig met het resultaat, vooral doordat we ons moesten behelpen met een gebrekkige stencilmachine. Toch hebben Anja Boogaard en ondergetekende in een duurzame samenwerking nog een viertal aardige nummers weten uit te brengen. Voor haar vele type-werk en haar prettige medewerking is hier een kleine hulde op zijn plaats: dank, Anja!

Op de Algemene Leden Vergadering van 13 januari is besloten een tweemaandelijks informatief blad uit te geven, aangezien zo’n blad zou kunnen voorzien in de contacten met donateurs en relaties. We hopen zo de leemte na het verscheiden van de Hobby Puk te kunnen opvullen. De leden die de redactie vormen kunt u in de kop terugvinden. Maar mocht u, leden, donateurs of relaties iets te berde willen brengen, dat samenhangt met de Hobby Club, dan zijn uw bijdragen uiteraard welkom. De omvang van het blad is afhankelijk van het nieuws dat voorhanden is. Deze aflevering zal waarschijnlijk iets dikker zijn dan gewoonlijk het geval zal zijn. Wij hopen, dat u dit blad, dat wij gezien onze omgeving “Vanonder de hanebalken” hebben gedoopt, op prijs zult stellen. Aan eventuele kritiek en suggesties lenen wij evenwel een gewillig oor.

Kees Snoek, namens de redactie.

Wanneer iemand van de redactie je vraagt een stukje te schrijven voor het mededelingenblad, vraag je je in eerste instantie af: “Moet dat nou zo nodig?” Maar als er dan gefluisterd wordt, dat je al ruim vijf jaar op de hobbyzolder ronddraaft en in die tijd slechts een of twee keer een hoeveelheid bruikbare kopij hebt geproduceerd….!
Als je dit leest, houdt dat automatisch in, dat de redactie geen enkel bezwaar heeft tegen het openbaar maken van deze chantage.
Maar nu wat serieuzer. Per 1 maart ziet het bestuur er als volgt uit: Jan Tom –  voorzitter, Bram Bogaard – vice-voorzitter, Eva Kuiters – secretaresse, Ries Versluis –  penningmeester, Toos Bol – algemeen adjuncte.
In maart zal dit bestuur misschien aangevuld worden; tevens zullen dan alle plannen bekend gemaakt worden om de productiviteit op te voeren en meer leden te winnen.
Het bestuur wil dit jaar serieus alle afdelingen weer op gang brengen. De situatie op dit moment (voorzover nog niet bekend) is als volgt:
toneel: gaat uitstekend.
fotografie: het zou beter kunnen, maar dit geeft geen aanleiding tot “bestuurlijke” (= vaderlijke) bemoeienis, aangezien de leiding van de afdeling zijn uiterste best doet de boel in goede banen te leiden.
radio: daar stelt men alles in het werk de boel weer aan de gang te krijgen en de eerste resultaten zijn zeer bevredigend.
artistieke hobbies: kan best een aantal belangstellenden gebruiken.
biologie/chemie: zoekt mensen voor het doen van vele interessante onderzoekingen.

-- van de ALV: op 13 januari werd een ALV gehouden. In een alarmerende brief stelde het bestuur, dat de leden met goede ideeën moesten komen en hun medewerking moesten toezeggen.
-- wat de ideeën en voorstellen betreft, is het volgende uit de bus gekomen:
+ Fred Damler heeft zich aangeboden als public relationsman. Hij zal de voor de HC belangrijke contacten onderhouden. Zijn adres: Maanplein 1, Dordrecht.
+ Eén jaar, als proef, zullen ook mensen boven de 24 jaar lid kunnen worden van de HCD. Zij hebben gedurende dat jaar geen stemrecht. Volgend jaar zal bekeken worden, of we ook in het vervolg geen leeftijdsgrens naar boven vaststellen.
+ Aan het Huishoudelijk Reglement wordt toegevoegd, dat inzage in de stukken van de HCD voor elk lid, wanneer hij/zij dat wenst, mogelijk is.
+ Er is een redactie gevormd die een tweemaandelijks informatieblad zal uitbrengen.
+ Eric de Waal heeft aangeboden ’s zaterdags de leden van de herlevende afdeling radio het een en ander bij te brengen.
+ Kees Snoek zal in de oude toneelkleedkamers een bibliotheek, HC-museum en expositieruimte inrichten.
+ voor fotografie zullen onderwerpen opgegeven worden voor het maken van foto’s. Deze zullen gezamenlijk beoordeeld worden. Het eerste onderwerp: milieuvervuiling.
-- wat de medewerking verder betreft: deze is in de weken na de ALV wel gebleken, in hoog tempo is de HC volgens de nieuwe planologiese plannen ingedeeld en ingericht. Het belangrijkste is nu klaar. Om een beeld te geven van de huidige indeling van de HC is in deze aflevering ook een plattegrond opgenomen.
-- toneelopvoering: 10 februari is weer een toneelstuk op de planken gebracht: “De zon tegemoet”. De nieuwe toneelzaal is hiermee meteen ingewijd. De avond werd een groot succes. Ongeveer 100 mensen waren aanwezig. De bar beleefde gouden uren!
Verdere toneelplannen: er wordt nu een nieuw stuk ingestudeerd. Toneel zal het oude, meer ernstige stuk op het repertoire houden naast een meer komies stuk. “De zon tegemoet” gaat, in bejaardentehuizen etc., nog meer opvoeringen tegemoet!
-- reden tot enig optimisme dus. Enige moeilijke punten: de afdelingen artistieke hobbies en chemie/biologie die momenteel stilliggen. Hierover leze men een ander artikel in dit blad. Als de HC helemáál weer draait, zullen we ons moeten inzetten voor het winnen van nieuwe leden. Suggesties voor de aanpak van zo’n ledenwerfactie zijn welkom.

Ieder die nog negatieven van foto’s van HC-kampen of van de HC zelf heeft of andere voorwerpen die betrekking hebben op de HC die een plaats zouden verdienen in het HC-museum, wordt verzocht contact op te nemen met Kees Snoek. Negatieven zullen goed behandeld worden en, na gebruik, worden geretourneerd aan de afzender. Ook hobby-tijdschriften voor de bibliotheek zijn welkom.

Voor de aankleding van onze vernieuwde HC hebben we stoelen en affiches nodig. Graag contact opnemen met het bestuur.

 

In mei 1972, nu ruim 9 maanden geleden, werd het plan geopperd voor een verbouwing van de Hobby Club. We kunnen nu zeggen, dat het grootste gedeelte achter de rug is. De voornaamste veranderingen zijn de volgende: een verplaatsing van de toneelzaal naar de oude modelbouw-vleugel. De afd. biologie moest hiervoor wijken en werd naar de ruimte van art. hobbies verplaatst (naast chemie). Art. hobbies gingen naar de bestuurskamer, de bestuurskamer kwam in de oude astronomie-afdeling te zitten (later Veron-ruimte). Houtbewerking werd verplaatst naar het voorste gedeelte van radio, terwijl radio zich in de studio concentreerde. De doka en chemie bleven tot opluchting van de daaraan verbonden leden op hun plaats. En tot slot werd een geheel nieuwe “afdeling” opgericht, nl. de recreatiezaal. Om terug te komen op de veel geld en arbeid gekost hebbende nieuwe toneelzaal, mogen we, zoals de heer Van Munster bij zijn halfjaarlijkse toneeluitvoering vermeldde, de bouwers van dit alles wel heel dankbaar zijn. Het enige probleem dat ons bezighoudt is dat het een beetje zonde is van zo’n zaal om die alleen te gebruiken voor de repetities op vrijdagavond en een paar maal per jaar voor de toneelopvoeringen. Deze zaal biedt de accomodatie voor meerdere te verrichten activiteiten zoals cabaret. De nieuwe recreatiezaal is van uitstekende kwaliteit. De muziekapparatuur, de nu ook rendabel draaiende bar met een echt dak van pannen erboven, het visnet en (af en toe) de zwaailamp wekken een enorm gezellige sfeer. Wat de muziek betreft: neem zelf de platen die je goed vindt mee. Die zullen dan gedraaid worden. We kunnen ieder dan ook ten zeerste aanraden in de eerste plaats meerdere malen de zaal te bezoeken en alle vrienden en kennissen hiervan op de hoogte te brengen, aangezien het aantal mensen op de HC-avonden nog zeer gering is.
De afdeling biologie is nog niet helemaal gereed. Wij verzoeken dan ook de belangstellenden voor deze afdeling die af te bouwen. De afdelingen houtbewerking, artistieke hobbies en radio hebben zich al volledig geïnstalleerd. Nu deze verbouwing vrijwel geheel klaar is, kunnen we zeggen, dat het een groot succes is geworden.

Wim Gijzen en Michiel de Koning

A: plattegrond van de oude situatie

 

B: plattegrond van de nieuwe indeling

HOBBY-KOLDER:
Patroon: “Mag ik eens vragen, mijnheer Van Dijk, voelt u zich beledigd, als ik u een ezel noem?”
Bediende: “Natuurlijk, mijnheer.”
Patroon: “En als ik tegen een ezel zeg: Mijnheer Van Dijk! Is dat ook een belediging?”
Bediende: “Neen, dat niet.”
Patroon: “Dank u, mijnheer Van Dijk.”

Zoals we allemaal weten, heeft voorzitter Bram Bogaard op de ALV officieel bekend gemaakt, dat we naast het hobbiën ook gezelligheid willen bieden, wat wil zeggen, dat het hobbiën niet meer het allerbelangrijkst is. Wat we willen bereiken is, dat men naast het beoefenen van de hobbies zich ook ontspannen kan.
Maar wat de afdelingen betreft: chemie, biologie en art. hobbies liggen nu stil. Het is op zo’n manier (als er geen mensen komen voor die afdelingen) nutteloos ze open te houden. Waar we de oorzaak van deze stilstand moeten zoeken, is voor ons een grote vraag. Mensen, laten we er in ’s hemelsnaam (beschaafd vloekwoord) wat aan doen. We vinden namelijk, dat het hobbiën ook op peil gehouden moet worden en zeker niet mag onderdoen voor de gezelligheid. Kom met initiatieven naar de bestuursleden. Zij zullen deze graag aanhoren en zonodig geld beschikbaar stellen om deze afdelingen weer draaiend te krijgen. Stel ideeën niet uit, maar stap meteen naar het bestuur en probeer mensen te vinden die er ook wat aan willen doen. De recreatiezaal is heel gezellig, maar we zijn bang dat deze gelegenheid het hobbiën helemaal zal uitschakelen, hoewel dit niet zo hard zal lopen. Kom op mensen, houdt de naam “Hobby Club” hoog.

Kees Maas en Michiel de Koning.

Belangrijk!!!

POST AAN DE HOBBY CLUB VOORTAAN ZENDEN NAAR:

 

HOBBY CLUB DORDRECHT,

POSTBUS 587,

DORDRECHT!

 

D E   H O B B Y   C L U B   N I E U W E   STIJL.

“De Hobby Club stelt zich ten doel bij de jeugd belangstelling op te wekken op het gebied van techniek, wetenschap en kunst en haar in staat te stellen liefhebberijen op dit gebied in clubverband te beoefenen en te ontwikkelen.”

Zo luidde al vanaf de oprichting op 25 februari 1950 het parool van de Hobby Club, een “jeugdgemeenschap-werkplaats”, als zovele in die tijd ontstane Hobby Clubs geïnspireerd door de fictieve Hobby Club Amsterdam in de jongensboeken van Leonard de Vries.
Het komt vaak voor, dat een stuk werkelijkheid in een boek wordt weergegeven, vaak vermengd met fantasie-elementen (fictie) of door de fantasie vervormd, maar het omgekeerde is het geval met de boeken van Leonard de Vries: fantasie in boeken als “De jongens van de Hobby Club”, “de Hobby Club breekt baan”, “de H.C. op avontuur in Zwitserland” leidde tot de realiteit van ca. 70 Hobby Clubs, opgericht in de jaren rond 1950. Allerlei enthousiaste jongens en meisjes probeerden een minstens even machtige organisatie als de HC Amsterdam uit het boek te bewerkstelligen: een jongeren-bestuur, afdelingsinstructeurs, een Groep-X (altijd met een waas van geheimzinnigheid omgeven), men vond ze als zodanig terug in al deze Hobby Clubs. En in Hobby Club Dordrecht is, toen alle andere H.C.’s allang opgeheven waren door financiële – of ruimte-problemen, in 1964 het plan geopperd een zomerkamp in Zwitserland te houden, precies als in het desbetreffende boek van Leonard de Vries! Er is nooit iets van gekomen, maar het illustreert wel op unieke wijze de overgang fictie – realiteit.

Het citaat dat ik aan het begin van dit stukje gaf, blééf vanaf 1950 onveranderd en onverminderd de weergave van het Hobby Club-ideaal, tót dit ideaal een anachronisme werd. Zo was er altijd zorgvuldig voor gewaakt, dat de HC van soos-smetten vrij bleef, het oude hobby-ideaal moest ongeschonden blijven. In 1966 begon zich echter de scheiding der geesten af te tekenen: op de inmiddels betrokken nieuwe zolder zou een kerstbal gegeven worden, een feestcommissie was ingesteld, een “hippe brief” was verstuurd, er zou gedanst worden. En dit laatste kon niet door de beugel. Toch is deze eerste dansavond een feit geworden, het precedent was geschapen en er volgden méér dansavonden, ongeveer vier per jaar.
Met af en toe een dansavond beantwoordde de HC evenwel nog lang niet aan de verlangens van de jeugd van de zestiger jaren. Want deze kleine concessie aan de heersende smaak betekende geen totale ommekeer: we hielden nog steeds (vaak krampachtig) vast aan het oude HC-ideaal van: hobbiën, hobbiën, niets dan hobbiën.
Het bestuur dat in mei 1972 werd gevormd, ging van start met het idee hieraan iets te veranderen. De laatste jaren hadden geleerd, dat de belangstelling sterk terug liep, allerlei pogingen om het oude ideaal op te poetsen mislukten. Het werd tijd dat we met een nieuw ideaal kwamen. De oude toneelzaal zou ingericht worden als ontspannings-ruimte en ook naast de hobbies iets anders bieden, dat niet als vroeger incidenteel zou zijn, maar permanent: gezelligheid, luisteren naar muziek, tafeltennis, dammen, schaken, etc.
De verbouwing die hiervoor nodig was en die heel de Hobby Club zowat besloeg, is nu grotendeels achter de rug. Het heeft lang geduurd eer we klaar waren: pas sinds de ALV is er echt hard gewerkt. Er staat nu een mooi podium in de nieuwe toneelzaal (door de week afgesloten om een grotere concentratie te verkrijgen), als we de ontspanningszaal binnenkomen, treft ons het moderne interieur: kleuren: groen en oranje, een strook van de zolder beplakt met zilverpapier, achterin op het podium een discobar, tafeltjes met stoeltjes overal, affiches van de surrealist Labisse, van Che Guevara, boven de bar een apart dak van pannen. Als we op het podium achterin zitten, zien we recht tegenover ons een levensgroot damesoog ons aanstaren vanuit een geschilderde compositie van blokken en cirkels. Er hangt daar een goede sfeer om er even gezellig te zitten, binnenkort zal de tennistafel er hopelijk ook komen.

Er is veel veranderd op de HC: de hobbies zijn natuurlijk nog zeer belangrijk, maar de doelstellingen zijn aangepast aan de tijd. Zoals de HC nu is (en aan het worden is), hebben we een veel vollediger club bereikt dan we hadden. Om het surplus aan nieuwe activiteiten aan te geven, zou eigenlijk een andere naam moeten worden aangenomen dan “Hobby Club”, welke naam  nog tezéér beantwoordt aan het oude, achterhaalde ideaal van het citaat aan het begin van deze beschouwing. Nu eindelijk de realiteit van 1973 uitgangspunt is geweest voor de inhoudelijke verandering van de HC, moet ook de vlag, waaronder wij varen, aangepast worden aan de ontstane realiteit op de zolder zelf. Wie weet.

Kees Snoek.