VAN HOBBY CLUB DORDRECHT.

Hier is dan weer een Hobby Journaal, deze keer nu niet aan het begin van de maand, maar aan het einde van de maand, omdat er nog een Hobby Puk tussen is verschenen.
De laatste tijd is er wel het een en ander gebeurd op de Hobby Club, eerst en vooral zullen we de Algemene Ledenvergadering van zaterdag, 13 januari 1968, behandelen.
Op deze vergadering werden jaarverslag, een jaarrede, financieel overzicht en begroting voorgelezen, die alle in de eerstvolgende Hobby Puk zullen worden gepubliceerd.
Na een felle verkiezingsstrijd,  waarbij de tegenkandidaten (Jaap v.d. Leer voor algemeen adjunct; Tom Dogterom voor secretaris en Piet Vos voor algemene zaken) het onderspit moesten delven, ging het volgende bestuur achter de bestuurstafel zitten.

Ger de Pee - voorzitter.
Kees Snoek - secretaris.
Ronald Paans - penningmeester.
Daan Tits - algemeen adjunct.
Wim Wiessner - arch.-bibliothekaris.
Jan Kraal - materiaalcommissaris.
Marjan Boelsma - algemene zaken.

De plannen voor het komende jaar werden bekend gemaakt, te weten:
1. Deze maand zullen wij al onze oud-leden aanschrijven met het verzoek de H.C. te steunen met een donateurschap. Dit schrijven zal vergezeld gaan met een oproep voor instructeurs.
2. Wij zullen proberen in februari al onze leden een afschrift van het Huishoudelijk Reglement en Statuten te doen toekomen.
3. Wij zullen proberen dit jaar een paar puzzelritten te organiseren i.p.v. de aloude vossejachten. Dit naar aanleiding van een idee van Dick Roukema.
4. Half dit jaar zal er weer een ouderavond worden georganiseerd vanwege het succes van vorig jaar.
5. Eind februari zal afdeling toneel een opvoering geven, naar we hopen.
6. Hopelijk zal er zaterdagavond, 3 februari een filmavond komen. Hierover krijg je nog nader bericht.
7. Het bestuur zal deze maand een enquête houden over enkele voor de H.C. belangrijke dingen.
8. Er zal een jalouzievormige, wegneembare afscheiding worden gemaakt tussen de bar en artistieke hobbies.
9. Alle kleine gereedschappen zullen worden verdeeld over de afdelingen.
10. In de loop van dit jaar zullen we zoeken naar een persoon, die voor enkele jaren als public relations man van de H.C.D. wil fungeren.
11. Half februari zal afdeling radio starten met een elektronicacursus, zowel voor beginners als voor gevorderden.
12. Iedere afdeling zal dit jaar een abonnement krijgen op een maandblad. Deze bladen komen op de leestafel te liggen.
13. Gezien het geringe succes van de opruimactie, zal er onverwacht een opruimmiddag of -avond worden georganiseerd.

Verdere mededelingen van het bestuur zijn:
1. DAT de actie voor nieuwe naam en opslag voor de Hobby Puk (waarvan van beide de beste inzending wordt beloond met f5,-) is met twee weken verlengd, dus tot 31 januari.
We verzoeken iedereen dringend óók zijn of haar medewerking te verlenen, daar immers ons cluborgaan zeer belangrijk is voor het onderhouden en het leggen van contacten met donateurs en begunstigers.
2. Tot vaste barkeepers zijn aangesteld: Huib v.d. Weijden en Tom Dogterom.

INGEZONDEN STUKKEN:
1. Een idee van Wijnand Camerling om bij de ingang van de H.C. een plattegrondje te hangen, opdat nieuwe leden zich kunnen oriënteren. Dit idee is reeds uitgevoerd. Het was ons plan Wijnand op de Algemene Ledenvergadering een speldje "Slimme Jongen" te geven; maar aangezien hij niet aanwezig was, zal hij dit binnenkort op de H.C. krijgen aangeboden.
2. Een idee van Dick Roukema oriëntatieritten te houden. Zoals je al hebt gelezen, zal ook dit idee in praktijk worden gebracht.
3 Het aanschaffen van een verbandkist en het aanstellen van een verbandmeester, Wim Barto. De verbandkist is inmiddels nagekeken; indien je een wond hebt, kun je terecht in de bestuurskamer. De materiaal-commissaris, Jan Kraal, zal voortaan hiervoor zorg dragen.
4. Het aanschaffen van een vergrotingsapparaat, Rein Kaptein. Met onze begroting is hier al rekening mee gehouden.
5. a. iedere hobbyïst moet een werkstuk hebben. Voorwaar een goed idee!
b. er moeten kasten komen, waarin men werkstukken kan opbergen.
c. een fotowedstrijd organiseren. Dit plan is al vermeld op de deur naar afdeling fotografie.

VAN DE AFDELINGEN:
Had je al vernomen,
DAT: radio start met een elektronicacursus op woensdagavond, 7 februari: om 7.30.u. voor beginners en om 8.30.u. voor gevorderden. We verwachten, dat deze cursus veel toehoorders zal trekken, want wat heb je immers aan je hobby, wanneer de praktische kennis ontbreekt?
DAT fotografie een fotowedstrijd heeft uitgeschreven? Foto's kun je t/m 27 januari inleveren bij de instructeurs!
DAT chemie onlangs is klaargekomen met de reorganisatie, zodat er weer druk gehobbied kan worden? Misschien zullen we binnenkort een excursie organiseren naar een laboratorium om ze zien, hoe het daar toegaat. Deze en enkele andere voor chemie belangrijke zaken zullen worden besproken op een vergadering van de leden van chemie op zaterdagavond, 10 februari. Aanvang: ± 8.00.u.
DAT modelbouw hoopt, dat over twee maanden de gehele baan bereden kan worden, er wordt hier gewerkt door een kleine, maar enthousiaste groep leden.
DAT artistieke hobbies niet al te actief is? Hopelijk zal men rustiger en beter kunnen werken, wanneer de afscheiding een feit is.
DAT astronomie vrijwel non-actief is, aangezien de sterrenkoepel op zich laat wachten?
DAT toneel op 24 februari een opvoering hoopt te geven?
DAT hout- en metaalbewerking schreeuwt om een instructeur, die er een beetje op let, dat er goed met de materialen en gereedschappen wordt omgegaan?
Tot slot laten we nog even de lijst van instructeurs (en toekomstige instructeurs) volgen, te weten:
RADIO: Ger de Pee, Dik Kamberg en Arie van der Ruit.
FOTOGRAFIE: Ruud Meyer en Jan Schelling; adviseur: Jaap Timmermans. CHEMIE: Wim van Asperen; Frans Kunst; Wim Barto en Eric de Waal. Adviseur chemie: Wim Wiessner.
ART. HOBBIES: Emmy Wiessner.
TONEEL: Wim Wiessner en Kees Snoek.
MODELBOUW: Sjoerd Eeftens en Hans v.d. Wiel. Adviseurs: Bas Verhey en Ronald Paans.
HOUT- EN METAALBEWERKING: ???????????
ASTRONOMIE: Wim Boer.