ACTUEEL MAANDELIJKS MEDEDELINGENBLAD VAN HOBBY CLUB DORBRECHT.
1e jaargang nr. 4; december 1967. Red.adres: Chr. de Wetstraat 21.

Hier is dan weer: Hobby Journaal, een blad, waar pit in zit! Nu het ledental de 150 heeft overschreden, kunnen eindelijk weer veel activiteiten ontplooid. We hopen, dat dit dan ook zal gebeuren!

INGEKOMEN STUKKEN:
Uit de ideeënbus zijn gekomen:
1) Een idee van Kasper Jansen om voortaan op de H.C. sinterklaasfeesten te organiseren. Dit idee kregen wij op de avond, dat het bestuur en enkele leden bij Sint moesten komen! (verder commentaar overbodig).
2) Een idee van Bas de Zwart om de gordijnen van toneel te verzwaren, opdat ze niet opzwiepen. Dit kan wel uitgevoerd worden.
3) Een idee van Eduard Mutsaers om de H.C.D. ook op zondagmiddag open te stellen. Aangezien de opkomst op gewone avonden nog niet bevredigend is, heeft het bestuur besloten dit niet in te stellen.
4) Een idee van Wijnand Camerling om bekend te maken aan de deur van de bestuurskamer, wanneer er een belangrijke vergadering is, opdat die niet gestoord wordt. Voorwaar een goed idee! Daar Wijnand ons al met zoveel ideeën van dienst is geweest, zal hij een speldje met het predicaat: "Slimme Jongen" krijgen, en ook ieder, die vijf of meer goede ideeën in de bus stopt. Hopelijk zal daarom de komende tijd de bus overstromen door de ideeën.

VAN HET BESTUUR:
1. Vanaf 13 december zal gedurende een maand een grote opruimactie worden gevoerd. Die maand zal er extra nauwlettend op worden toegezien, dat er geen rommel wordt gemaakt (of althans gemaakte rommel niet wordt opgeruimd). Ieder, die, na verzocht te zijn zijn rommel op te ruimen, dit niet heeft gedaan, zal worden genoteerd. Als hij twee keer is genoteerd, wordt hij bij het bestuur geroepen en krijgt dan een ernstige vermaning. Als hij echter daarna nog een keer wordt betrapt, volgt schorsing voor een paar weken. Gezien deze maatregelen, verwachten we, dat iedereen hieraan medewerkt.
2. Voortaan zullen de contributies worden geïnd door de assistent-penningmeester Arnold Fok.
3. We hebben helaas nog geen vaste barkeeper; eventuele liefhebbers kunnen inlichtingen krijgen bij de penningmeester Ronald Paans.
4. Het DEFINITIEVE adres van het secretariaat is:

CHRISTIAAN DE WETSTRAAT 21, DORDRECHT.

Je wordt verzocht brieven hierheen te sturen. Voor de duidelijkheid wordt het bestuur met adres en eventueel telefoonnummer geplaatst:
voorzitter: Ger de Pee; Amerstraat 28; E.V.
secretaris: Kees Snoek; van Baerlestraat 28; E.V.; tel: 31217.
penn.meester: Ronald Paans; G. Borgesiusplantsoen 20; E.V.; tel: 35476.
alg. adj.: Daan Tits; van Bosseplantsoen 14; E.V.; tel: 36034.
arch.-bibl.: Wim Wiessner; Nassauweg 64; E.V.
5. De ACTIE VOOR EEN NIEUWE NAAM EN OMSLAG VOOR DE HOBBY PUK is verlengd wegens het kleine aantal inzendingen. Daarom worden ALLE leden opgeroepen hieraan mede te werken!! De beste inzending, zowel voor omslag als voor naam, zal worden beloond met f5,-. Toon daarom je artistieke gaven en doe allen mee!!
6. Op donderdag, 14 december, zullen twee hobbyïsten in het huwelijksbootje stappen: Dick van der Knaap en Jenny Versluys. Wij danken hen voor alles, wat zij voor de Hobby Club hebben gedaan, Dick als instructeur van chemie (4 jaar lang!) en Jenny als 2e instructrice van artistieke hobbies.

VAN DE AFDELINGEN:
Inmiddels zijn er een paar wijzigingen gekomen in de officiële lijst van instructeurs:
Radio: Ger de Pee, Dik Kamberg en Arie van der Ruit.
Fotografie: Jaap Timmermans en Gerrit van Dongen.
Chemie: Dick van der Knaap; Wim van Asperen en Frans Kunst.
Art. hobbies: Emmy Wiessner.
Modelbouw: Sjoerd Eeftens; adviseur: Bas Verhey.
Toneel: Wim Wiessner; Kees Snoek.
Houtbewerking: ..................
Astronomie: Wim Boer.

Wisten jullie,
DAT...op woensdagavond, 29 november, een bijeenkomst is geweest van de leden van radio? Er zal gepoogd worden weer nieuw leven in deze afdeling te blazen; deze activiteiten worden gestart, wanneer de magazijns van radio weer helemaal op orde zijn. Arie van der Ruit is aangesteld als instructeur, vooral voor de jonge leden. We danken Huib van der Weijden voor zijn verdiensten als instructeur van deze afdeling.
DAT... fotografie er ookweer een instructeur bij heeft voor de vrijdagavond, en wel een beroepsfotograaf: Gerrit van Dongen!
DAT....chemie weldra behoefte heeft aan een nieuwe instructeur. Waarschijnlijk hebben jullie wel de mededeling van de afdeling scheikunde op de deur daarvan gelezen, nl. dat je wordt verzocht geen rookbommen, bengaals vuur, etc. te fabriceren, daar dit alleen maar verspilling van chemicaliën inhoudt. Het bestuur en de instructeurs willen aan deze maatregel beslist de hand houden!
DAT.... artistieke hobbies ook zoekt naar een plaatsvervang(st)er voor Jenny. Jongensleden, die niet ècht aan artistieke hobbies bezig zijn, maar alleen daar een beetje rondhangen, zullen worden verzocht daar weg te gaan, aangezien dit niet bevorderend werkt op het hobbiën!
DAT.... toneel op het ogenblik druk bezig is met sketches, die hopelijk eind januari zullen worden opgevoerd. Aangezien alle rollen al bezet zijn, worden nieuwe leden, die zich aanmelden op een wachtlijst geplaatst. Afdeling toneel houdt op vrijdagavond haar repetities; leden van andere afdelingen worden verzocht dan niet aanwezig te zijn!
DAT.... Ronald Paans zich wegens omstandigheden moest terugtrekken als instructeur van modelbouw. Sjoerd Eeftens heeft hem inmiddels vervangen.
DAT...astronomie nog steeds met smarte wacht op de bouw van de sterrenkoepel.
DAT liefhebbers zich kunnen aanmelden als instructeur voor houtbewerking! Tevens hebben we een nieuwe magazijnmeester nodig, aangezien Hans van der Wiel hiermee stopt. We danken hem voor zijn verdiensten als magazijnmeester.
DAT enkele leden het idee hebben opgevat een afdeling muziek op te richten. Wanneer zij met een uitgewerkt plan en een instructeur komen, zal het bestuur dit opnieuw onder de loupe nemen.
In verband hiermee is het Huishoudelijk Reglement gewijzigd: voortaan zijn niet vier, maar twintig handtekeningen vereist voor de oprichting van een nieuwe afdeling!

Tot zover Hobby Journaal! Hopelijk ben je weer aardig op de hoogte van wat er op de H.C.D. gebeurt.