ACTUEEL MEDEDELINGENBLAD VAN HOBBY CLUB DORDRECHT:
1e jaargang nr. 3; 8 november 1967.
Redactieadres: Van Baerlestraat 28, Dordt; tel: 31217.

Zoals je ziet, ligt hier weer een "Hobby Journaal" voor je. Nu de propaganda-avond achter de rug is, kunnen we ons verheugen in een snel groeiend aantal leden, zodat onze ledenwerfactie met recht geslaagd genoemd kan worden.

INGEZONDEN STUKKEN:
Ook deze keer hebben we nog een paar ideeën uit de ideeënbus kunnen vissen, uiteraard twee (sic!) ideeën van Wijnand Camerling, nl. dat alle leden voorzien moeten worden van een speldje met hun naam. De kleur van de kaart moet voor iedere afdeling verschillend zijn. Ten tweede, dat leden die per jaar betalen voor een bepaalde datum, meedoen aan de verloting van bijv. een pocketboek. Wat het eerste betreft, we zijn van mening, dat het leuk zou zijn het gestyleerde H'tje in de kleur van de afdeling in ere te herstellen. Artistieke hobbies weten dus, wat ze te doen hebben!! Aangezien er maar één lid is op de 130, dat per jaar betaalt, vinden we het niet nodig een verloting onder dat ene lid te houden, tenzij er natuurlijk meer leden komen, die per jaar betalen!

Het is erg, dat van slechts één persoon de ideeën moeten komen (wij danken hem hiervoor)!! Stop ook jij eens iets in de ideeënbus om de H.C. vooruit te helpen.

VAN HET BESTUUR:
1. De laatste tijd hebben we steeds meer steun van bedrijven gekregen, te weten: spaanplaten van Bruynzeel Efdébé, gordijnen voor toneel van Penn & Bauduin, etc. Graag zouden wij in dit verband willen wijzen op de vele moeite die hiervoor o.a. door de Stichting is gedaan!
2.Op vrijdag, 13 oktober 1967, waren er twee vermeldenswaardige gebeurtenissen: Ons aller hobbyïsten Dick van der Knaap en Jenny Versluys vierden toen hun verloving. Gijs van Aardenne, ex-secretaris van de S.B.H.C.D. en ex-adviseur, vertrok toen naar de U.S.A. Namens hem en Anke wordt alle hobbyïsten veel succes toegewenst. Namens de gehele Hobby Club wensen wij ook hem en zijn echtgenote veel succes toe en wij danken hem voor alles wat hij voor de Hobby Club heeft gedaan.
3 Op de propaganda-avond van 28 oktober zijn ± 60 belangstellende jongeren geweest, waarvan zich al 36 hebben opgegeven als lid, zodat we het respectabele ledenaantal van 130 hebben bereikt.
Nadat Ger het openingswoord had gesproken, waarin hij meteen de opzet en organisatie van de H.C.D. verwerkte, kwam wethouder P.J. van Meurs aan het woord. Hij meende, dat de zgn. "jeugd van tegenwoordig" toch wel meevalt. En de Hobby Club is volgens hem een gezelschap, dat de handen uit de mouwen weet te steken. Hij raadde de Dordtse jeugd aan op de H.C. zèlf te gaan kijken om de ware sfeer te proeven.
Kees Ruurs kwam hierna aan het woord over de geschiedenis van de Hobby Club. Tevens vertelde hij iets over de andere opgerichte Hobby Clubs, waarvan de H.C.D. als enige is overgebleven. Toen vertelde Ger iets over de praktische punten van de Hobby Club, waarna de dia's van de zolder werden vertoond, die groot succes hadden. Na die avond werd er nog tot half één een feestje gehouden op de Hobby Club, waarbij John Hagen en Emmy Wiessner een geïmproviseerd toneelstukje opvoerden. Al met al een geslaagde avond...
4. En nu een héél vrolijk punt: aan het eind van deze maand zal het bestuur een bingo-avond organiseren. Hierover zul je nog nader bericht krijgen, dus nog even geduld!!

VAN DE AFDELINGEN:

Wisten jullie.
DAT radio tamelijk goed draait? Ger de Pee is van plan binnenkort weer met een cursus voor beginners te komen. Het ligt in de bedoeling, dat deze beginners aan de hand van die cursus eenvoudige werkstukjes zullen maken.
DAT in de doka iedere avond vrijwel constant wordt afgedrukt, een teken, dat fotografie er wèl bij vaart.
DAT bij chemie het tekenbord altijd vol formules staat, daar ook hier deskundige uitleg wordt gegeven?
DAT zich ± tien leden hebben opgegeven voor de excursie naar de Jeroen Bosch-tentoonstelling, die artistieke hobbies organiseren?
Ook daar wordt iedere hobby-avond druk getekend, geschilderd en geboetseerd!
DAT toneel vrijdagavond, 10 november, haareerste repetitie heeft gehouden? Hopelijk zal er nu zó hard worden gerepeteerd, dat er weldra een opvoering kan worden gegeven.
DAT modelbouw druk bezig is aan de baan o.l.v. B. Verhey en Ronald Paans, die voorlopig instructeur van deze afdeling is geworden. Op de propaganda-avond hebben de meeste bezoekers zich voor deze afdeling opgegeven.
DAT astronomie nog niet voldoende activiteiten kan ontplooien, daar er nog geen koepel is!
DAT hout- en metaalbewerking nog steeds wacht op een goede instructeur!!

Tot zover Hobby Journaal!! We hopen, dat je ondanks de naderende winter de H.C.avonden toch trouw zult bezoeken om....natuurlijk je hobbies te beoefenen!!

Inloggen

X