En hier is dan: Hobby Journaal, een blad, waar pit in zit. Voortaan zal iedere maand dit actuele mededelingenblad uitkomen met alles, wat op de Hobby Club betrekking heeft; prijsvragen zullen worden uitgeschreven; er komt een rubriek "Ingezonden stukken" en natuurlijk mededelingen van het bestuur en korte verslagen van de afdelingen. Natuurlijk is ook copy van de leden van harte welkom.
INGEZONDEN STUKKEN:
Voortaan zal iedereen, die iets aan te merken heeft op iets, wat op de H.C.D. betrekking heeft, hier terecht kunnen.
Uit deze aanmerkingen kunnen dan weer interessante discussies voortvloeien. Verder kun je nieuwe ideeën, die de Hobby Club vooruitbrengen, in de ideeënbus stoppen.
Het ligt aan jullie stof voor deze rubriek, dat we die in stand kunnen houden.
VAN HET BESTUUR:
Het op de algemene ledenvergadering van 26 augustus gekozen bestuur is als volgt samengesteld:
Ger de Pee - voorzitter; Kees Snoek - secretaris; Ronald Paans - penningmeester; Daan Tits - algemeen adjunct; Wim Wiessner - archivaris-bibliothecaris.
Op deze vergadering werd afscheid genomen van Gijs van Aardenne, adviseur van de H.C.D. en secretaris van de Stichting, die binnenkort naar Amerika vertrekt. Hij kreeg een luxe-étui met vulpen, vulpotlood en ballpoint met inscriptie: Hobby Club Dordrecht. Zijn echtgenote, Anke, kreeg een portefeuille. Kees Ruurs, die nu van Gijs de functie van adviseur heeft overgenomen, ontving een zilveren H'tje wegens zijn jarenlange verdiensten als voorzitter van de H.C. Aan de bestuursleden en instructeurs zal voortaan de eis worden gesteld, dat zij nagenoeg elke openingsavond aanwezig zullen zijn. Bovendien zullen de instructeurs met een behoorlijk programma moeten komen, zoals excursies, lezingen, cursussen, etc.
De afdelingen motoren en biologie zijn opgeheven.
MEDEDELINGEN BESTUUR:
1. De pogingen om bij de Nederlandse Modelbouwvereniging afdeling Dordrecht een geschikte instructeur voor modelbouw te vinden, moeten wij als mislukt beschouwen. Verdere stappen zullen worden ondernomen.
2. Afdeling artistieke hobbies zal een afscheiding krijgen van de rest van de toneelzaal.
3. De vrijdagavond zal voortaan alleen gebruikt kunnen worden door fotografie en toneel. Leden van andere afdelingen worden verzocht deze avond dan ook niet te komen. Hieraan wil het bestuur beslist de hand houden.
4. De komende weken zullen er geen buitengewone activiteiten zijn. Alles zal gericht zijn op de propagandaactie.
5. Het bestuur schrijft hierbij een prijsvraag uit voor een nieuwe naam en omslag voor de Hobby Puk. Van beide zal de bekroonde inzending gehonoreerd worden met f5,-. De jury bestaat uit: Maarten van IJk, Kees Ruurs, Adri Jansen, Dick Roukema en Jan Kraal.
6. De versterkerverhuur loopt voortaan via de algemeen adjunct Daan Tits. De tarieven en voorwaarden zijn verhoogd. Stencils hiervan zijn te krijgen bij bovengenoemde.
7. De contributie voor leden beneden de 16 jaar is verlaagd van f1,60 naar f1,50 met ingang van 1-9-1967.

Zoals jullie weten, hangt er een ledenactie in de lucht, die we eind september zullen houden in de kleine zaal van Kunstmin. Er wordt momenteel gewerkt aan het geluid bij de H.C.film en misschien willen enkele leden een woordje meespreken. Door de voorzitter en instructeurs zal het een en ander worden verteld. Tevens zal iedere afdeling een eigen stand krijgen. Wij rekenen op jullie medewerking bij de voorbereidselen, o.a. het maken van affiches.

Het bestuur.