H O B B Y   P U K
==============
van Hobby Club Dordrecht.

Redactie: G.W.V. van Aardenne en A. Kastelein
Redactieadres: Zuidendijk 263a.
3e jaargang, nummer 1 mei 1956.

=======================================

Van de Redactie.

Het heeft tenslotte nog veel langer geduurd dan wij verwacht hadden voordat dit eerste nummer van de derde jaargang kon verschijnen, maar hier is het dan toch en de "Hobby Puk" zal voortaan iedere maand weer kunnen verschijnen.

Het is meer dan twee jaar geleden dat het laatste nummer van de "Hobby Puk" uitkwam en daarom hier eerst nog wat over.

Het eerste nummer verscheen als een klein gedrukt mededelingenblaadje, op de eigen drukpers gedrukt en nu bijna vijf jaar geleden. Vanwege het zeer uitgebreide werk dat de voorbereiding van zo'n klein blaadje gaf, kon dit echter niet verder op een dergelijke basis uitgegeven worden.
Een overgangsvorm was nu "De Seinsleutel", welke ook slechts één maal is uitgekomen in het huidige formaat. Deze was zelf gestencild en bevatte ook enkele advertentiepagina's, welke ook weer zelf gedrukt waren.
Pas in het najaar van 1953 verscheen het clubblad weer en onder de aanvankelijke naam "Hobby Puk". De eerste nummers waren technisch nog niet volmaakt van uitvoering, maar dit werd bij ieder volgend nummer beter.
Het regelmatig verschijnen van een clubblad bevorderde ook in aanzienlijke mate het contact met de andere Hobby Clubs en hieruit vloeide in sommige gevallen weer samenwerking voort.
Zo werd een Kerstnummer uitgegeven in samenwerking met Hobby Club Den Haag, voorzien van een speciale Kerst-omslag, uitgevoerd in drie-kleurendruk.
Na nog een nummer in 1954, waarvan een oplage van 250 ex. noodzakelijk bleek, werd de uitgave voorlopig gestopt, wegens een naderend eindexamen voor de redactie. Bovendien had men grote verwachtingen van het nieuw te verschijnen maandblad "Ahoi", dat uitgegeven zou worden in samenwerking met de Stichting ter Bevordering van het Hobby Club-werk. Dit blad bleek echter voor ons een grote teleurstelling en de Hobby Club kwam er bijna niet aan te pas. Doordat "Ahoi" niet werd, wat wij er van verwachtten, werd er langzamerhand weer een behoefte gevoeld aan een goed contactorgaan, dat ook onze donateurs en begunstigers zou bereiken.
In december 1955 werd door het bestuur beslist dat de H.P. weer zou moeten verschijnen, maar op een dergelijke basis, dat zij geen financiëel risico zou opleveren en dat een regelmatige uitgave verzekerd zou zijn.
Hiervoor waren advertenties nodig, liefst voor de gehele jaargang ineens en wij zijn onze vele adverteerders dan ook zeer dankbaar voor het vertrouwen en de medewerking die we van deze zijde ondervonden.
Dit was de reden dat wij ons blad de uitvoering gaven, waarin U het thans voor U ziet. Wij hopen dat dit bij iedereen in de smaak zal vallen.
Ook zeer erkentelijk zijn we Wim Dolk, die de prachtige illustraties maakte voor dit blad. Hartelijk dank, dat je ondanks examendrukte hiervoor tijd hebt kunnen vinden!
Verder hopen wij dat onze arbeid niet tevergeefs zal zijn geweest en hopen wij veel opbouwende critiek te ontvangen. Medewerking, ook van niet-leden, wordt op hoge prijs gesteld en wij zien Uw copie voor het volgende nummer gaarne vóór 9 juni a.s. tegemoet.

---------------------------------------------------------------------------------------

Van het Bestuur.

Het is zeer verheugend dat enkele leden, welke de redaktie vormen, er in geslaagd zijn, ondanks drukke eigen werkzaamheden, alle moeilijkheden te overwinnen, welke, aan de heruitgave van dit blad voorafgingen. Zij hebben er heel wat van hun vrije dagen voor opgeofferd en wij wensen hen, vanaf deze plaats, van harte geluk dat zij geslaagd zijn en verder veel sukses.
Wij hopen dat het besluit de "Hobby Puk" weer opnieuw te doen verschijnen een gelukkig besluit zal blijken te zijn geweest en dat het blad bij U in de smaak zal vallen.
Onze taak wordt er door verlicht, want het opent voor ons de mogelijkheid mededelingen te doen over belangrijke zaken welke op komst zijn.

Het bestuur.

LEDENLIJST van Hobby Club Dordrecht.
per 15 april 1956.

G.W.V. van Aardenne, Radio, Modelbouw.
J.H.G. Bervoets, Radio.
L. Bouman, Radio.
R. v.d. Brink, Radio.
U. Brunner, Radio, Fotografie.
H. Dekker, Tekenen.
H.A. Diemel, Radio, Modelbouw.
E.C. Dijkmans, Radio.
J.C. Dortwegt, Radio, Modelbouw.
J.C. Dudock, Fotografie.
Mej. A. van Epenhuysen, Schilderen, Tekenen.
W.J. Eysenga, Radio.
H. van Gent, Radio.
W. de Groot, Tekenen.
J.A.P.Th. van Hees, Radio.
H.J.C. Horsman, Fotografie.
R. de Jong, Modelbouw.
A. Kastelein, Radio, Fotografie.
C. Kleinendorst, Radio.
L. Kleinendorst, Fotografie.
A. Klop, Radio.
W. de Leeuw van Weenen, Radio.
P. Megens, Radio.
J. Molendijk, Radio.
D. Rosendal, Toneel.
H. Sanders, Radio.
C. v.d. Schulp, Modelbouw.
H. v.d. Schulp, Radio.
A. Timmers, Radio.
A. Verheul, Radio.
P. de Waard, Radio.

Het bestuur wordt gevormd door:
J.C. Dortwegt (voorzitter), van Baerlestraat 56.
G.W.V. van Aardenne (secretaris), Zuidendijk 263a, Tel.: 5775.
H.A. Diemel (penningmeester), van Baerlestraat 24, Tel.: 3271, Gironummer: 601060.
C. Kleinendorst (materiaalcommissaris), Spieghelstraat 17.
P. de Waard (algemeen adjunct), Brouwersdijk 120, Tel.: 6318.

Nieuws van andere Hobby Clubs.

Wij hopen deze rubriek iedere maand te kunnen opnemen en hebben hiervoor de medewerking van de besturen van de andere Hobby Clubs nodig. Laten jullie zo nu en dan eens wat van je horen?

Tot nu toe zijn de volgende Hobby Clubs bij ons bekend:

H.C. Almelo, p/a J. Boom, Grotestraat 184.
H.C. Alphen a/d Rijn, p/a W Bouman, v. Velzenstraat 21.
H.C. Amsterdam, p/a P. Lundahl, Kraaipanstraat 71.
H.C. Eindhoven, adres onbekend.
H.C. Geldrop, p/a D. Heuvelink, Eindhovenseweg 81.
H.C. Den Haag, p/a L.A.A. Schukking, Anton de Haenstraat 4.
H.C. Haarlem, p/a P. Porcelein, Kleverparkweg 120.
H.C. Heemstede, p/a D. Hoekendijk, Camplaan 36.
H.C. 's Hertogenbosch, p/a J.A. van Hulst, Citadellaan 159.
H.C. Rotterdam, p/a C. van Herk, Doedestraat 27 B.
H.C. Schiedam, p/a N. Maan, Nic. Beetsstraat 5.
H.C. Zaandam, p/a B. van Splunter, Abeelstraat 20.

Van Hobby Club Haarlem ontvangen wij iedere maand hun prima verzorgd blad "Hobby Club junior".
Van Hobby Club Alphen a/d Rijn ontvingen wij eens het eerste nummer van hun, in vele kleuren uitgevoerde, blad "H.C.A.". Waar blijven de volgende nummers na deze schitterende start?
Hobby Club Zaandam schijnt goed te draaien met 18 leden en een niet te grote clubruimte in een schoolgebouw.
Hobby Club Heemstede is een van de jongste Hobby Clubs en heeft onlangs een clublokaal door de burgemeester van Heemstede laten openen. Deze Hobby Club is goed gestart met 40 enthousiaste leden en de afdelingen: Motoren, Artistieke hobbies en Radio. Het lokaal is drie avonden in de week geopend.
Hobby Club Amsterdam is de laatste tijd weer actief en schijnt nu eindelijk te kunnen beschikken over een goed clublokaal.
Hobby Club Rotterdam heeft nog steeds geen geschikte werkruimte kunnen vinden, maar heeft toch veel leden.
Hobby Club Haarlem heeft een prima clublokaal in de vorm van een oud badhuis, dat door de Gemeente is afgestaan. Volgende maand hopen wij, met medewerking van Hobby Club Haarlem, een artikel over deze Hobby Club onder deze rubriek te kunnen opnemen.

AANVULLEND JAARVERSLAG VAN HOBBY CLUB DORDRECHT.
(Juli 1955 t/m december 1955)

Het bestuur bestond uit J.C. Dortwegt (voorzitter), G.W.V. van Aardenne (secretaris), H.A. Diemel (penningmeester), C. Kleinendorst (commissaris van materiaal) en Mej. J.L. Steinhauser (algemeen adjunct).
Hoewel de zomervacantie over het algemeen een tijd van weinig actie voor een Hobby Club betekent, hebben deze keer de zomermaanden voor Hobby Club Dordrecht hierop een uitzondering gevormd, want er is in deze tijd door verscheidene leden hard gewerkt, voornamelijk aan de inrichting van het gebouw en aan de studio's en de donkere kamer.
Door de afdeling Radio is in deze tijd een grote H.C.-versterker gebouwd en een toongenerator, terwijl begonnen werd met de aanleg van een zendantenne, welke aan hoge eisen zou moeten voldoen.
Op 10 september 1955 werd, ter opening van het nieuwe seizoen, een algemene ledenvergadering gehouden, waarbij ook de voorzitter van de Nederlandse Bond van Hobby Clubs, Jan de Pijper, tegenwoordig was, die hierbij tevens voor het eerst kennismaakte met Hobby Club Dordrecht en er een gunstige indruk van meekreeg.
In de nu volgende periode werd er hard gewerkt en kwam er veel klaar. De oscillograaf kwam weer gereed. Na enkele tegenslagen, kwam ook de zendantenne geheel gereed.
Dankzij een actie, welke "De Dordtenaar" voor ons voerde, en die ons f 250,- opbracht, kon er een waterleiding in de donkere kamer aangelegd worden en de inrichting van de studio's en de donkere kamer voltooid worden.
In de donkere kamer werd een moderne en uitgebreide lichtinstallatie aangelegd en in de studio's werd ijverig getimmerd.
Op 12 november 1955 werd, na een algemene ledenvergadering, in Studio II een nieuwe onderafdeling opgericht, welke zich "Groep X" ging noemen.
Daar deze onderafdeling het beheer kreeg over de studio's, verzonnen ze een originele manier om toegang tot deze ruimte te krijgen, namelijk door middel van een geheim nummer, welke gedraaid moest worden op een kiesschijf van een telefoon, waarna de deur automatisch ontsloten zou worden.
Het resultaat van al deze activiteiten was, dat op woensdagmiddag, 27 december 1955, de Heer C.J. Ruurs, inspecteur voor L.O. en Sport, de studio's en de donkere kamer officieel in gebruik kon stellen door op deze kiesschijf zijn eigen telefoonnummer te draaien. In angstige spanning keken de ingewijden toe, die wisten dat het electrisch slot nog niet altijd feilloos werkte, maar de Heer Ruurs kon ongehinderd de nieuwe Studio's betreden, waarmee ze officieel in gebruik waren genomen.
Verder werd er de laatste maand hard gewerkt om de propagandaweek voor te bereiden, welke in de eerste week van het volgend jaar gehouden zou worden.

--------------------------------------------------------------------------------------

Men beweert…..
dat sommige leden tegenwoordig liever thee gaan drinken op Hobby Club-avonden,
dat de voorzitter het hiermee niet helemaal eens is en
dat Peter daarom meent deze lieden te moeten dresseren.

Overzicht van Hobby Club Dordrecht.
Januari en februari 1956.

De maand januari kenmerkt zich door een grote activiteit. Op 2 januari komt de lichtbak, welke Piet Megens, met veel zorg, gemaakt heeft, gereed en zal van die dag af op iedere Hobby Club avond haar licht verspreiden.
De volgende dag wordt om half acht 's avonds de propagandaweek van Hobby Club Dordrecht door burgemeester mr J.A.H.J. v.d. Dussen, geopend, waarbij o.a. ook tegenwoordig waren: Wethouder H. van Gijn, de Heer C.J. Ruurs, inspecteur voor L.O. en Sport, de Heer J. Heidema, commissaris van Politie, Prof. dr Ing. N.A. Halbertsma, voorzitter van de Stichting ter Bevordering van het Hobby Club-werk, de Heer J.F. van Zonnevelt, secretaris van de Nederlandse Bond van Hobby Clubs, afgevaardigden van vele andere verenigingen uit Dordrecht, zoals de D.A.F.V., de Minjon, de N.J.N., de D.L.C. en de V.E.R.O.N. en verder vele genodigden en belangstellenden.
Er verschijnen deze week verscheidene artikelen over de Hobby Club in de Pers en er is iedere dag veel belangstelling. Verder hebben zich deze week verscheidene donateurs en nieuwe leden opgegeven.
Jammer was, dat deze werkende tentoonstelling eigenlijk onvoldoende voorbereid was en eigenlijk de organisatie pas op de allerlaatste dag perfect in orde was, maar dat is een goede les voor de volgende keer.
Na deze propaganda-actie wordt er met hernieuwd enthousiasme verder gegaan met alle normale zaken van de Hobby Club. De nieuwe leden blijken zich reeds op de eerste avond uitstekend aan te kunnen passen aan de sfeer in de Hobby Club en werken met veel enthousiasme en bereidwilligheid.
De resultaten zijn al gauw zichtbaar, wanneer er een paar weken later een prima tafel in elkaar is getimmerd van gebruikt hout en inmiddels zijn door de leden van de afdeling Radio de eerste radio-apparaatjes al gemaakt en gecontroleerd door de instructeur Arend Kastelein, welke zich intensief met de nieuwe leden bezig houdt en ze onderricht geeft in de grondbeginselen der radiotechniek.
Door Cor Kleinendorst, welke het trappen lopen moe is, wordt een zeer vernuftige en eenvoudige electrische deur-opener gemaakt voor de buitendeur, welke op zaterdag 28 januari geinstalleerd wordt.
's Avonds wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarop een nieuw bestuur gekozen wordt. Het bestuur stelt zich weer geheel herkiesbaar, behalve mej. J.L. Steinhauser, welke voor het lidmaatschap bedankt heeft. Hiervoor in de plaats stelt het bestuur Peter de Waard candidaat. Daar er geen tegencandidaten komen, blijkt het bestuur in deze vorm herkozen en bestaat dus uit: Jaap Dortwegt (voorzitter), Gijs van Aardenne (secretaris), Hans Diemel (penningmeester), Cor Kleinendorst en Peter de Waard.
De maand februari begon met een temperatuur van 16 graden onder nul. Het gevolg hiervan was, dat de meeste Hobbyanen dan ook op het ijs te vinden waren, waar ze zich naar hartelust wijdden aan de schaatssport.
Ondanks de koude begon op 4 februari de voorgenomen seincursus, onder leiding van Adri Verheul, waar ook grote belangstelling voor blijkt te bestaan. Zo groot was de belangstelling zelfs, dat besloten werd de cursus niet alleen 's zaterdagsavonds, maar ook 's woensdagsavond te geven. Daar de Studio's deze maand de enige plaats bleek, waar, dankzij de electrische verwarming, een redelijke temperatuur te bereiken viel, werd voor de enthousiastelingen die trouw bleven komen de seincursus in Studio II gegeven.
Typerend voor de goede verhouding met de bewoners van de Hellingen is wel, dat men ons afgedankte radio's kwam brengen en ook radio's ter reparatie, terwijl verscheidene keren assistentie werd ingeroepen, bijv. om een belleiding in orde te maken.
Voor O.K.K. werden steken gemaakt van geel carton voor een jubileumuitvoering.
Op 25 februari werd een gezellige avond gehouden ter herdenking van het feit dat 6 jaar geleden, ook op een zaterdag, Hobby Club Dordrecht werd opgericht.
Uit de binnenkomende correspondentie, welke voornamelijk uit rekeningen bestond, bleek dat de Hobby Club zijn uitgaven de eerste tijd tot het uiterste minimum zal moeten beperken. Het Gemeentebestuur deelde mede de vereniging niet in aanmerking te vinden komen voor het toekennen van subsidie.
De electriciteit zal voortaan ook betaald worden en wel 7 cent voor elke kilowattuur.
In 1955 bleek het verbruik 572 kwu. te hebben bedragen, terwijl het verbruik van de eerste twee maanden van 1956 geschat werd op 274 kwu.
De laatste dag van de maand was woensdag 29 februari en misschien was dit de reden, dat de opkomst gering was, hoewel de vorst eindelijk geweken was en de temperatuur redelijk.

Balans van Hobby Club Dordrecht van 1 juli 1954 t/m 31 december 1955
 

IN:   UIT:  
Saldo kas en giro per 1 juli 1954 f 64,03 Bondscontributie f 24,00
Contributie f 327,15 Administratie f 7,06
Donaties en bijdragen f 313,76 Algemeen beheer f 52,97
Subsidies f 139,93 Brandstof f 1,59
Winst op verkoop drank f 41,85 Aanleg waterleiding f 88,96
Verkoop materiaal f 27,64 Hout f 25,00
Algemeen beheer f 68,25 Aanschaf gereedschap f 47,00
  f 982,61 Afdeling Radio f 426,15
    Afdeling Fotografie f 59,20
    Afdeling Modelbouw f 2,74
    Afdeling Scheikunde f 0,80
    Ruiten f 51,15
    Waterleiding f 3,75
    Diversen f 7,21
    Saldo per 31 december 1955 in kas f 92,06
    Saldo per 31 december 1955 op giro f 73,07
      f 982,61

N.B.: Bij de post subsidies is inbegrepen een bedrag vanf 44,57 van de Nederlandse Bond van Hobby Clubs. Dit bedrag vormt een gedeelte van een inbare vordering, ons toegezegd door de penningmeester van de Stichting ter Bevordering van het Hobby Club Werk, de Heer G.C.M. Hardebeck, welke twee jaar geleden ontstaan is bij de Stichting B.H.C. bij de voorbereiding van de tentoonstelling "De Gouden Schakel".

--------------------------------------------------------------------------------------

HOBBY CLUB PAASCONGRES 1956.

Het Paascongres van de Nederlandse Bond van Hobby Clubs werd dit jaar te Heemstede gehouden en was de gast van Hobby Club Haarlem.
Helaas was niemand van ons in de gelegenheid dit congres bij te wonen, waar 80 Hobbyanen van 9 verschillende Hobby Clubs bijeen waren.
Het congres werd geopend met een officiële lunch, waarbij ook 4 officiële genodigden en de Pers aanzaten en waarbij het woord gevoerd werd door Jan de Pijper, voorzitter van de Nederlandse Bond van Hobby Clubs; Prof. dr Ing. N.A. Halbertsma, voorzitter van de Stichting ter Bevordering van het Hobby Club Werk en Leonard de Vries, de geestelijke vader van de H.C.-idee.
Er werden excursies gehouden naar diverse bedrijven, populair-wetenschappelijke films vertoond en een cabaret-avond gehouden. Ook verschenen dit jaar weer drie nummers van de Congreskrant.
Voor en na afloop van het congres werd een Algemene Vergadering gehouden voor officiële afgevaardigden van de Hobby Clubs, waarop o.a. een nieuw Hoofdbestuur gekozen werd. Niet herkiesbaar voor het Hoofbestuur stelden zich:
Jan de Pijper, Dick Kampman en Gijs van Aardenne.
Het nieuwe Hoofdbestuur bestaat uit: J.F. van Zonnevelt (voorzitter), Mej. J. van Dilst (le secr.), A.C.M. Burg (2e secr.), A.E. Jansen (penn.) en P. Barends (Haarlem), B. van Splunter (Zaandam) en B. Voskuyl (Amsterdam) als commissarissen.
Een voorstel van Hobby Club Haarlem om, ter versteviging van het contact, meerdere A.V. per jaar te beleggen, vond veel bijval en Hobby Club Alphen a/d Rijn gaf meteen een uitnodiging voor september.
 

"DE MENS EN ZIJN HOBBY".

Zoals aangekondigd op onze algemene ledenvergadering van 17 maart j.l. zal Hobby Club Dordrecht deelnemen aan de groots opgezette tentoonstelling "De Mens en zijn Hobby", welke gedurende de Hoffeesten van 14 t/m 22 juli a.s. in het gehele gebouw Kunstmin gehouden zal worden.
Ter bespreking hiervan werd op 13 maart een bijeenkomst in de voorzaal van Kunstmin belegd onder auspiciën van het Comité tot herdenking der eerste vrije Statenvergadering, waarbij het bestuur van Hobby Club Dordrecht zijn medewerking toezegde.
Men hoopt op deze tentoonstelling minstens 20.000 betalende bezoekers te ontvangen, welke dus ook allen langs onze inzending zullen komen. Het is voor ons dus van groot belang zo goed mogelijk voor den dag te komen.
Op deze tentoonstelling zijn vele Dordtse verenigingen en particulieren uitgenodigd, welke zich bewegen op het gebied der gerichte vrije tijdsbesteding.
In de voorzaal van Kunstmin zal een nationale Fotosalon georganiseerd worden. Verder zullen er vogels, vissen, bloemen en bijen te zien zijn. In de grote zaal zullen films vertoond worden en de rest van het gebouw zal gereserveerd worden voor de hobbyisten en knutselaars.
Naar wij hopen en verwachten zullen wij de beschikking krijgen over de stemkamer met dertig vierkante meter werkruimte.
Hoewel deze ruimte enigszins excentrisch ligt, is dit geen bezwaar, daar toch alle bezoekers er doorheen geleid zullen worden. De expositieruimte van 3½ X 8 meter is vrij behoorlijk te noemen en wij hebben er het rijk alleen.
Voor ons zal dit waarschijnlijk wel weer een zgn. "werkende tentoonstelling worden, waarvoor wij dus gedurende de gehele tijd steeds enkele leden op de tentoonstelling nodig zullen hebben. Het valt in het begin van de vacantie van de meesten van jullie, dus: wie voelt er wat voor?
Wij willen onze Hobby Club er zo veelzijdig mogenlijk vertegenwoordigen, waarvoor een goede en vroegtijdige voorbereiding nodig is. Daarom zal iedereen er van nu af aan al aan mee kunnen werken.
Wij rekenen op de medewerking van al onze leden, want wij hebben grootse plannen voor deze tentoonstelling, welke wij evenwel pas in het volgende nummer, als we wat verder zijn, zullen publiceren.
 

Puks Peins Pagina.

Deze rubriek zal regelmatig in elk nummer verschijnen. De aard van de puzzles zal zo zijn, dat ze voor bijna iedereen, die er enige moeite voor doet, opgelost kunnen worden.
Het is dus meer een kwestie van gezond verstand, dan van enige gespecialiseerde kennis.
Er wordt ook elke keer een prijsje beschikbaar gesteld. De toewijzing hiervan wordt bepaald door de kwaliteit van de ingezonden oplossing.
Loting komt er dus niet aan te pas.
De oplossingen dienen te worden ingezonden naar:
A. Kastelein, Jan Luykenstraat 19, Dordrecht.
Uiterlijk binnen 14 dagen na het verschijnen van het nummer.
Oplossingen, die later binnen komen worden beslist niet meer in aanmerking genomen.

En hier is dan Peinsding no. 1.

Ik heb een getal gedeeld door 4.
Bij het quotiënt heb ik 29 opgeteld, waarna ik achter die uitkomst 16 geplaatst heb.
Dit getal is inmiddels 106 maal zo groot geworden als het oorspronkelijk getal.
Welke is dit oorspronkelijke getal?

Nog iets wat de prijzen betreft, deze zullen aangepast worden aan de persoon, welke een prijs verdiend heeft, althans wat betreft de kwaliteit.

----------------------------------------A—K---------------------------------------

Studie Rubriek.

In deze rubriek zullen maandelijks artikelen verschijnen, die betrekking hebben op bepaalde onderwerpen uit de radio-techniek.
De schrijver zal trachten deze artikelen zo samen te stellen, dat zij zowel waarde hebben voor beginners als voor meer gevorderden, hetgeen in principe hier op neer komt, dat eventuele wiskundige gedeelten met een gerust hart overgeslagen kunnen worden, zonder dat daarbij het betoog onduidelijk of onvolledig wordt.
Deze maand zullen we de elektronenbuis onder de loepe nemen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Elektronenbuizen I.

Alvorens tot de bespreking van elektronenbuizen over te gaan zullen we eerst wat meer vertellen over molekulen, atomen en elektronen.
Alle stoffen en materialen, die wij dagelijks om ons heen zien, zijn zonder uitzondering opgebouwd uit uiterst kleine deeltjes, de z.g. molekulen.
Om een voorbeeld te noemen: 1 gram water bestaat uit 3,1022, d.i. 30.000.000.000.000.000.000.000 molekulen!
Deze molekulen bestaan op hun beurt uit enige atomen. Een atoom is opgebouwd uit de atoomkern, met daaromheen een aantal z.g. elektronen. Deze elektronen draaien continu om de atoomkern heen, Een atoom is dus min of meer te vergelijken met het zonnestelsel, waarbij dus de Zon de atoomkern voorstelt en de planeten de elektronen.
In de vrije natuur bestaan 92 verschillende atomen, die hierin verschillen, dat het aantal elektronen varieert van 1 tot 92 stuks.
De stoffen waarvan de molekulen zijn opgebouwd uit gelijke atomen (dus met gelijk aantal elektronen om de kern) noemen we de elementen.
Tot de elementen behoren o.a. alle metalen.
De metalen hebben een bijzondere eigenschap.
De elektronen van de metaalatomen kunnen namelijk van het ene atoom overgaan op een ander atoom, en zich daardoor vrij bewegen, door het gehele metaal heen. Ontstaat er in een stuk metaal nu een beweging van elektronen in een richting, dan hebben we een elektronenstroom, wat niets anders is dan de ons welbekende elektrische stroom!
Alle metalen zijn daarom geleiders, in tegenstelling met de niet-geleiders zoals droog hout, glas, porselein. Deze laatste worden ook wel isolatoren genoemd.
Waardoor komen die elektronen nu in beweging? Het is gebleken, dat geladen lichamen (dat zijn lichamen, welke een tekort of een overschot aan elektronen hebben) krachten op elkaar uitoefenen. Gelijke ladingen stoten elkaar af, ongelijke ladingen trekken elkaar aan. In een stuk metaal kunnen we de elektronen dus in een bepaalde richting laten stromen, door in de nabijheid ervan een geladen lichaam te houden.
Elektronen noemen we negatief geladen en dus is een lichaam negatief (-) geladen, als dit lichaam een overschot aan elektronen heeft en positief (+) geladen als het een tekort aan elektronen heeft.
Naast de elektronenstroom in geleiders kennen we nog een andere elektronenstroming, namelijk in vacuum (luchtledig). Daar zijn uiteraard vrije elektronen voor nodig.
Deze kunnen we op de navolgende wijze verkrijgen.
Verhitten we een geleider, dan treden er tengevolge van de heftige molekuulbewegingen elektronen naar buiten. Geschiedt dit verhitten in een vacuum, dan beschikken we dus over vrije elektronen.
Dit proces heet elektronenemissie en vindt hierbij dus plaats door verhitting en heet daarom thermische elektronenemissie. Brengen we in de nabijheid van de emitterende gloeidraad of kathode een + geladen geleider aan (de anode) dan zal er dus weer een elektronenstroom ontstaan van de kathode naar de anode.
Zorgen we voor een geregelde afvoer van elektronen aan de anode en voor een geregelde aanvoer ervan bij de kathode, m.a.w. maken we de kring rond met behoud van het spanningsverschil tussen anode en kathode (b.v. met een batterij), dan hebben we een continue stroom verkregen.
Hiermede hebben we kennis gemaakt met de diode of twee-elektrodenbuis.
Er zijn verschillende practische uitvoeringen.
De kathode kan zonder meer uit een gloeidraad bestaan, die dan bedekt is met b.v. een mengsel van barium- en strontiumoxyden voor goede emissie-eigenschappen of uit een van de gloeidraad elektrisch geïsoleerd buisje, dat op zijn beurt weer bedekt is met barium- en strontiumoxyden. Dit laatste systeem heeft het voordeel dat de gloeidraad verhit kan worden met wisselstroom, wat historisch ook de aanleiding is geweest tot overgang naar deze z.g. indirecte verhitting (in tegenstelling met de eerste z.g. directe verhitting).
De toepassing van de diode ligt hierin, dat hij als ventiel werkt.
Er kan namelijk geen stroom gaan lopen van de anode naar de kathode, omdat de anode niet verhit is. Dus ook al is de anode negatief t.o.v. de kathode, zal er geen stroom ontstaan.
De sterkte van de elektronenstroom is afhankelijk van de anode-spanning.
Hoe hoger de spanning, des te groter de stroom, totdat de grenswaarde van het emitterend vermogen is bereikt.
Verdere verhoging van de anodespanning heeft dan geen vergroting van de stroom tengevolge. De diode heeft dan zijn verzadigingsstroom bereikt.
Voor degenen die er zich voor interesseren:

Ia = c.Va, waarin: 
Ia = de anode stroom
c = constante
Va = anodespanning.

Volgende keer de drie-elektrodenbuis of triode.

----------------------------------------A—K---------------------------------------

Eerste Hobby Club Huwelijk.

Een helaas, principieel ongewenste, extra vertraging in de uitgave van dit nummer heeft het ons mogelijk gemaakt nog in dit nummer het heugelijke nieuws op te nemen van het huwelijk van

Anthon Adriaanse en Annie Steinhauser

dat op woensdag 9 mei j.1., 's middags ten Stadhuize van Dordrecht heeft plaatsgevonden.
Het verheugt ons des te meer daar dit, bij ons weten, het eerste werkelijke Hobby Club-huwelijk uit de geschiedenis is van twee jonge mensen, welke elkaar, dankzij de Hobby Club, hebben leren kennen en waarderen.
Zij hebben beiden, vele jaren achtereen, hun beste krachten gegeven gedurende de eerste en moeilijkste jaren van het bestaan van Hobby Club Dordrecht aan het Hobby Club werk. Anthon heeft vier jaar in het bestuur van Hobby Club Dordrecht gezeten, waarvan het laatste jaar als voorzitter, en één jaar in het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Hobby Clubs, terwijl ook Annie verscheidene jaren in het bestuur zitting heeft gehad.
Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken ze nog eens zeer hartelijk te bedanken voor het vele wat zij voor onze vereniging gedaan hebben en zonder wat de Hobby Club zeker niet zou zijn, wat het thans is.
Wij wensen ze van deze plaats van harte veel geluk en het allerbeste toe en geven ze de verzekering mee van ons aller grootste sympathie.

-----------------------------------------G-A----------------------------------------