Officieel orgaan van de
HOBBY CLUB - DORDRECHT______________________________________________________
Redactieadres: Zuidendijk 263a. 2 Januari 1954.
______________________________________________________
 

VOORWOORD

Dinsdagmorgen,29 December 1953, omstreeks half elf.
De huisbel gaat en even later kondigt mijn jongste dochter mij bezoek aan van mijn goede vriend Gijs, die blijkbaar, ondanks de vacantie, matineus is en mij bij mijn ontbijt komt storen. Enfin, ik ga opgewekt als steeds naar de deur en laat Gijs aan het woord. "Ik kom met een verzoek", kondigt hij aan. Onmiddellijk ben ik op mijn hoede: mijn werk als rector heeft mij geleerd op mijn qui-vive te zijn, wanneer een leerling met een verzoek komt. Het kan een aanslag op mijn beurs worden, een vraag om toestemming voor enige weken extra vacantie, of voor vrijstelling van bepaalde lessen. Maar Gijs kent zijn baas en opent het offensief met: "Eh, meneer, heeft U ons blad ontvangen?" Ons blad, dat was natuurlijk M.M.-Hobby Puk, met Kerst- en Nieuwjaarswens van bestuur en redactie. Wie zou in deze tijd van het jaar niet gevoelig zijn voor een dergelijke attentie? Gijs had de aanvankelijke tegenstand gebroken, kon met zijn eigenlijk verzoek voor den dag komen: of ik een inleidend woord wilde schrijven voor het propaganda-nummer van het blad van de Hobby Club!

En nu moet U weten, waarde lezer, dat ik aan niets zo gruwelijk het land heb, als aan propaganda. Ik voel er altijd iets opdringerigs in, maar ja, als het gaat om een goede zaak..... En een goede zaak is de Hobby Club wel: een club van jonge mensen, die zichzelf bestuurt, van jonge mensen met liefhebberijen, die elkaar en zichzelf het uitoefenen van hun "hobby" mogelijk maken door - van teamspirit vervuld - samen te werken. Wat één alleen niet bereiken kan, doordat hem de werkruimte, de materialen en gereedschappen ontbreken of doordat hij nog de nodige vaardigheid mist, kun je samen in de club wèl voor elkaar brengen en dat is de moeite waard.
"Wat heb je aan zo'n hobby?", zal allicht de een of andere scepticus vragen, "Geef mij de bioscoop maar! Daar word ik voor een paar kwartjes een hele middag of avond beziggehouden!" Precies jongeman, daar word je voor twee kwartjes "beziggehouden" of liever gezegd "zoet gehouden". Je enige prestatie is het kopen van je kaartje en verder presteer je niets, de hele middag of avond. Je laat anderen iets voor je presteren, maar je ontwikkelt geen eigen initiatief; je "doet" niets. En daar gaat het juist om: zelf iets "doen", zelf iets presteren. Je laten vermaken is gemakkelijk maar vaak waardeloos en geestdodend.

Een hobby, een echte liefhebberij, waarin je een stuk van je eigen bezieling kunt uitleven en waaraan je een deel van je liefde kunt geven, naast je gewone werk, - dat onder alle omstandigheden behoort voor te gaan - , is een kostbaar bezit in je leven, een vreugde voor elke dag, waarvan je de betekenis pas zult beseffen als je je zo'n liefhebberij veroverd hebt.
Veroverd zeg ik, want je krijgt het niet cadeau. Een zinvolle besteding van je vrije tijd moet geleerd worden. Iets te presteren immers is veel moeilijker dan je te laten amuseren maar ook veel bevredigender. En daarom is een Hobby-club zo'n prachtige instelling. Daar kun je leren hoe je je initiatief ontwikkelen kunt.

Gijs en ik hebben het er op mijn kamer op school wel eens over gehad en vandaar dat hij mij om een voorwoord vroeg. Ik ben blij dat ik het heb kunnen schrijven. Heus, ik meen het ernstig, wanneer ik zeg:

Meisje of jongen, wees verstandig, laat je niet vermaken, maar leer je vrije tijd op zinvolle wijze te besteden en je zelf te ontplooien.

Het lidmaatschap van de Hobby Club kan je daarbij van groot nut zijn; de prestaties van je clubvrienden een stimulans voor je eigen activiteit.

Dr.I. Vijlbrief.

-oOo-

MIJN ZOON IS LID VAN DE HOBBY CLUB

Er staat geen bordje "VERBODEN TOEGANG" op de deur, die toegang geeft tot onze zolder. Maar het is voor de leden van ons gezin toch maar beter, om zich, niet op zolder te wagen. Want deze is meestal bezaaid met "voetangels en klemmen" in de vorm van snoeren en draden, die door mijn 15-jarige zoon nodig worden geoordeeld voor allerlei electrische toestellen, zoals radio's, versterkers, hijskranen, gramofoons, schakelkastjes en wat al niet meer.
Zijn liefde voor radiotechniek is jaren geleden begonnen, zoals te doen gebruikelijk met het maken van een "kristalletje". De aardigheid was er echter al gauw af. Met behulp van vriendjes kwam er weldra een éénlamps-toestel, dat alweer is omgebouwd in een tweelamps. Nadat al het zuinig gespaarde zakgeld eraan is gespendeerd, laat thans een moderne zelfgemaakte SUPER zijn klanken over de zolderruimte horen. Ook de buren, die op de zolderverdieping ernaast wonen, kunnen er ruimschoots van genieten.
Om een electrische gramofoon te vervaardigen, heeft zoonlief alle Dordtse rijwielhandelaren afgelopen, om een oude dynamo met 8 polen op de kop te tikken. Eindelijk is het hem gelukt en nu draait de gramofoon, dat het een lust is. Een versterker zorgt ervoor, dat de voorbijgangers op straat zich niet behoeven af te vragen, waar al die herrie vandaan komt. Hoemeer geluid er wordt geproduceerd, hoe mooier het natuurlijk is.

Maar nu is aan al deze vreugden des levens plotseling een einde gekomen. De Hobby Club, waarvan mijn zoon lid is, heeft nl. dank zij de sympathieke houding, die een grote kalkfabriek tegenover de jeugd heeft aangenomen, op de Hellingen nr.19 de beschikking gekregen over een prachtig groot lokaal, waarop menige vereniging jaloers kan zijn. Ook een bekende machinefabriek heeft zich bij de inrichting niet onbetuigd gelaten. Hier kan de jongeman voortaan zijn liefhebberijen, naar hartelust botvieren. Hij heeft al zijn spullen erheen gebracht en onze zolder is thans - gelukkig - weer voor iedereen toegangkelijk verklaard.

Elke jongen of meisje heeft ontspanning nodig. Dat is vooral in de puberteitsjaren van grote betekenis. Velen van hen voelen zich aangetrokken tot sportverenigingen, maar daarnaast hebben zij dikwijls ook andere liefhebberijen. Het knutselen zit hen soms in het bloed, ook al zijn zij geen leerlingen van een ambachtschool. En waar kunnen zij dat beter doen, dan in clubverband in de Dordtse Hobby Club?
Hier kunnen jongeren van 14 - 23 jaar uit alle groepen der bevolking hun gedachten en ervaringen uitwisselen en constructief werkzaam zijn. Het kweekt saamhorigheid en draagt bij tot de vorming van hun persoonlijkheid. Wie lid is van de Hobby Club weet, dat hij de handen uit de mouwen moet steken, dat hij actief moet zijn. Juist in deze tijd is de jeugd dikwijls veel te passief. Men laat zich maar al te vaak vermaken men luistert en kijkt en zelf presteert men veelal niets. Op de Hobby Club moet men zelf werkzaam zijn en de vrije tijd op een verantwoorde manier besteden.
Van grote betekenis is hierbij, dat de jongelui onder goede leiding staan. Tot nu toe heeft het daaraan wel wat gehaperd, doch daarin is thans voorzien, doordat een volwassene, met grote vakkennis en liefde voor de jeugd, juist dezer dagen bereid is gevonden de knutselaars voortaan met raad en daad ter zijde te staan.

Intussen hebben de jongens zelf in de Kerstvacantie een grote activiteit aan de dag gelegd. Om te beginnen is het nieuwe clublokaal geheel schoongemaakt en ingericht. Er zijn o.a. nieuwe lichtleidingen aangelegd en ondertussen moesten voorbereidingen worden getroffen voor de propaganda-bijeenkomsten op 2 Januari 1954 en de daarop aansluitende tentoonstelling. In het oude lokaal in de Vleeshouwersstraat was men reeds ver gevorderd met de bouw van een stationsemplacement, doch de tijd heeft helaas ontbroken, om dit aardige werkstukje af te maken. Doordat men door de verhuizing in tijdnood is geraakt kan de tentoonstelling dit keer geen volledig beeld geven van alles wat men op de Hobby Club doet. Men heeft een beroep moeten doen op anderen, om de tentoonstelling aantrekkelijker te maken. Een volgend maal zal dit wel niet meer nodig zijn, want de verwachting bestaat, dat vele jongelui zo'n goede indruk van de Hobby Club mee naar huis nemen, dat zij voor slechts 20 cents per week lid zullen worden en actief aan het clubwerk zullen gaan deelnemen.

Uitbreiding van het ledental is zeer gewenst. Er kan dan natuurlijk veel meer worden bereikt en een groter aantal groepen worden gevormd. Zo leidt de foto-afdeling een sluimerend bestaan en kunnen plannen om te komen tot een toneel en muziekgroep thans nog niet worden verwezenlijkt. Het is daarom nodig, dat ook meisjes zich als lid aanmelden. Zij zijn van harte welkom.

Wie zijn zoon of dochter op gepaste manier de vrije tijd wil laten besteden, doet verstandig zijn kind lid te laten worden van de Hobby Club.

In het Nieuwe Jaar wordt de Dordtse Hobby Club een stroom van nieuwe leden en een grote werkzaamheid toegewenst door

Een vader, wiens zoon enthousiast
lid is van de Hobby - Club.

-oOo-

EEN HOBBY - IETS WAARDEVOLS.

Er zijn mensen, die neerzien op een hobby, die een hobby een dom, maniakaal spelletje vinden. Dat kan een hobby in zijn slechtste vorm inderdaad zijn, zoals een boek een snertroman - netje kan wezen.
Maar zoals een boek een verheven kunstwerk of een bron van wijsheid kan vormen, zo kan ook een hobby een schat zijn, die je ganse leven kan verrijken. Of dat ook met jullie hobbies het geval zal zijn, dat hangt van jezelf af. Maar tegen al diegenen, die het nut van hobbies domweg niet begrijpen, zou ik willen zeggen:
"Wat, U vindt de hobby niet belangrijk? Ik durf te beweren, dat er weinig dingen voor de ontwikkeling van de mensheid zo belangrijk waren als juist de hobbies!". Ik weet het, de geschiedenisboekjes suggereren ons, dat het de veldheren en de koningen waren, die de loop der geschiedenis bepaalden. In werkelijkheid waren het echter de grote denkers, de kunstenaars en de mannen van de wetenschap en hùn hobbies, die de grote veranderingen te weeg hebben gebracht. Ik zal dit bewijzen met enkele voorbeelden op technisch gebied. De schilder Morse ging proeven nemen met electromagnetisme; resultaat : de telegraaf!
De doofstommenleraar Bell, experimenteerde met het electrisch overbrengen van de menselijke stem; resultaat : de telefoon!
Een knutselende jongen, Guglielmo Marconi, ontwikkelde de eerste bruikbare radio. De fietsenmakers Wright knutselden het eerste bruibare motor vliegtuig. Welnu, welke enorme veranderingen hebben de telegraaf en telefoon, de radio en de luchtvaart niet tot gevolg gehad?
Maar zo zou je honderden voorbeelden kunnen noemen. Mensen als Leonarda da Vinci en Edison, wat waren zij eigenlijk anders dan Hobbyanen van groot formaat. Bij de meeste grote figuren uit de geschiedenis van het mensdom gingen beroep, roeping èn hobby samen en het is geenszins een overdrijving te beweren, dat het vooral de hobbies waren, die de grote vooruitgang hebben gebracht en die het aanzien van onze wereld hebben veranderd!

En daarom: laat je door die mensen, die een hobby onbenullig vinden, niets wijsmaken en toon hun door jouw eigen daden, hoezeer ze ongelijk hebben! Besef hoe waardevol je hobby voor jou èn je medemensen kan zijn en streef ernaar van je hobby iets goeds , iets moois te maken, iets heel moois - samen met anderen - in je jeugdgemeenschap-werkplaats Hobby Club.

Leonard de Vries.

-oOo-

D E   H O B B Y   C L U B

Heel wat jaren geleden, in de tijd waarin ik nog jongensboeken las en enthousiast meeleefde met de avonturen van Winnetou en zijn consorten, kreeg ik eens het eerste deel van Leonard de Vries' Hobby Club-serie te pakken. Misschien komt het omdat ook de romantiek daarin nog een bescheiden rol speelde, boeide het mij geweldig en ik kreeg zelfs een tijd lang de bevlieging om zelf nu ook eens te gaan experimenteren met snoeren, electriciteit etc.
Maar toen ik vijf stoppen had laten doorslaan en tien foto's van ons gezin had gemaakt, waarop mijn broertjes op hun hoofd stonden, (dat was de schuld van mijn fotografeerkunst, want in die tijd hadden ze nog niet zulke aapachtige neigingen als nu), doofde mijn enthousiasme mèt het licht en beperkte ik me maar tot het lezen van meisjesboeken met zo tussendoor een flauwe opleving van mijn vroegere aspiraties, waarin ik de boeken van L. de Vries weer ter hand nam.

Maar toch scheen ik niet bestemd te zijn, om alles, wat Hobby Club heette te verlaten. Ik herinner me nog goed hoe hier in Dordrecht de Hobby Club werd opgericht. Ik werd geen lid, want met schaamte zag ik dat alles wat betrekking had op techniek en handigheid, verre van mij bleef. Helaas!!
Ik hoorde wel enthousiaste verhalen van kennissen en treurde eenzaam, met als enige troost de herinnering aan de doorgeslagen stoppen. En dan die avond op de zolder in de Vleeshouwersstraat. Met moeite en bijeengespaarde durf was ik de trappen opgeklommen ( ik kon mijn oude liefde niet vergeten) en kwam binnen in een ware dierentuin. Losgelaten apen in de vorm van rondspringende jongens, versperden de weg en in de hoek toeterde een of ander apparaat, dat verwarde klanken uitstootte. Was dit mijn oude liefde, de Hobby club? Verslagen zakte ik ineen.
Toen verstreken er jaren, waarin er veel veranderde en blijkbaar de Hobby club ook. Want gisteren kwam ik heel toevallig de nieuwe standplaats van de Hobby Club binnen, op Hellingen 19. Een grootse verrassing wachtte me daar. Een prachtige, ruime zolder en daarop alles, wat iedere Hobby Club enthousiast zich kan wensen. Het leek of er een wonder was gebeurd. En dit was nu de Hobby Club van 1953, waarvoor ik direct mijn broertjes heb warmgemaakt. Want ikzelf blijf nog maar heel bescheiden op de achtergrond (heb het veel te druk). Ik experimenteer nu alleen met theekopjes. Een schrale troost overigens.

M.V.

D I S T R I C T S V E R G A D E R I N G

Onze afgevaardigde op de districtsvergadering van 24 October jl. in het Groothandelsgebouw, geeft hiervan het volgende overzicht:

Behalve de afgevaardigden van de Hobby Clubs uit district 3 waren hierbij o.a. ook de heren L. de Vries en P.A.Spijkerman secretaris van de Stichting ter Bevordering van het Hobby-Clubwerk, aanwezig. Na de officiële opening werd het grootste deel van de vergadering besteed aan de tentoonstelling " DE GOUDEN SCHAKEL ".
De heer Spijkerman zei hierover o.m., dat de inzending van de Ned. Bond van Hobby Clubs een werkende Hobby Club zou moeten uitbeelden. En dat dit tot stand moest komen door samenwerking van alle Hobby Clubs. Hierna ging de heer Spijkerman de mogelijkheden voor de verschillende Hobby Clubs op deze vergadering na.
Rotterdam Zuid had tijdens de watersnood in Februari veel schade geleden, met als gevolg , dat het clubgebouw onbruikbaar werd en nog steeds is. Ze bezit alleen nog een donkere kamer en heeft de beschikking over het practicum van een grote school. Hier komen 's Maandags- en 's Zaterdagsmiddags na school, 47 man bijeen, die echter geen lid van een Hobby Club zijn te noemen en die ook geen contributie betalen. De bedoeling is de toestand zo te laten tot een groots plan uitgevoerd kan worden. Verder wordt de H.C. voorlopig bij een van de leden aan huis gehouden. Dertien ervan waren vroeger lid van de H.C. Rotterdam, Zuid.
Deze H.C. heeft de afdelingen Scheikunde en Fotografie. Het materiaal van het practicum zou op de tentoonstelling mogen worden gebruikt. De H.C. wil zich voor de Gouden Schakel beperken tot Scheikunde, daar H.C. Wassenaar voor Fotografie beter geschikt bleek te zijn.

Hobby Club Wassenaar bleek geen lokaal te hebben. Deze Hobby club heeft de beschikking over een compleet 8 mm. apparatuur van een van de ouders. Het plan is een propagandafilm te maken. Er zijn zeven leden en een groot aantal enthousiastelingen. Dit zijn grotendeels jongelui van het Rijnlands Lyceum. Hierop is echter zelfs ook geen ruimte voor de Hobby Club. De afdelingen zijn Radio en Modelbouw.
Verder wil men een stel 2 - 5 meter zend-ontvangertjes maken, een radio-bestuurbare boot en een modeltrein op spoor 00. Tegen dit laatste werd echter bezwaar gemaakt, omdat er op dit gebied op de Gouden Schakel inzendingen genoeg komen, waar de Hobby Club toch niet tegenop kan.
Ook heeft men daar een donkere kamer-apparatuur en gratis chemicalien. Voor de tentoonstelling zou deze Hobby Club een band-recorder en een toongenerator gaan maken. Bovendien zou deze H.C. een belangrijk deel van de fotografie in opdracht krijgen, o.a. het vervaardigen van een propagandafilm in samenwerking met H.C. den Haag.
Over de mogelijkheden voor H.C. Dordrecht zullen wij in een apart artikel nader terugkomen.

Hobby Club 's-Gravenhage heeft 12 leden. Hier wil men de H.C splitsen in 6 werkgroepen van 5 man, daar dit volgens hen de meeste kans van slagen heeft. Er zijn een groot aantal afdelingen. ( 6 x 5 is volgens ons 30, of zijn het misschien 6 groepen van 2??- Red.)

Hobby Club den Haag zit nog zonder lokaal, maar zal waarschijnlijk binnenkort in een bunker komen. Deze H.C. telt 24 leden. De afdelingen zijn Fotografie,Radio,Scheikunde en Modelbouw. Er is een bandrecorder in aanbouw. Deze zou voor de tentoonstelling in een plastic cassette gebouwd worden, zodat het gehele binnenwerk duidelijk te zien zal zijn. De bandrecorder is van het type Fonolint.

Hobby Club Kralingen zou o.a. meewerken aan het timmerwerk voor de tentoonstelling. Meer heeft de afgevaardigde er niet van kunnen verstaan!

Hobby Club Kijkduin telt acht leden. Deze zijn van plan een prachtige Eifel-toren te gaan bouwen.

Na nog een rondvraag werd de vergadering haastiglijk gesloten daar de meeste afgevaardigden nog de een of andere trein wilden halen.

A.

-oOo-

NIEUWS VAN HOBBY – CLUB LEEUWARDEN

Van de Hobby Club Leeuwarden kregen wij de volgende brief:

Twee jaar geleden was hier in Leeuwarden een tentoonstelling genaamd "het Stokpaardje", waarvoor vele Hobby-isten werkstukken gemaakt hadden, die op deze tentoonstelling stonden. Ook onze Hobby Club was hier vertegenwoordigd: we hadden er een 20 Watt versterker, enige radio's en de hele scheikundeafdeling staan. Het had niet de gewenste uitwerking; er kwam slechts één lid bij.
Nu wordt er in April van het volgende jaar weer zo'n hobby -tentoonstelling georganiseerd. We zijn van plan, hoewel we geen clublokaal meer bezitten, toch weer op Stokpaardje 2 te gaan. Maar van het bouwen van een Modelstad zien we maar af, omdat we er het nut niet van inzien; overigens hebben we ook geen leden genoeg meer. Doordat we uit het gebouw gezet zijn is ons laatste restje leden ook van de ledenlijst verdwenen, alleen het bestuur is nu nog over maar we houden de kop er voor. Vorige week is de voorzitter met de Leider van de radioafdeling persoonlijk naar de Burgemeester van Leeuwarden geweest. Deze wilde meer inlichtingen over de Hobby Club hebben. Er waren de volgende dag twee agenten van Politie bij de voorzitter, welke om nadere inlichtingen vroegen; hij heeft deze verstrekt en nu maar afwachten. Ook heb ik een brief gestuurd naar B & W., waarin ik naar een gebouw, - een voormalig distributiekantoor - heb geinformeerd en gevraagd of we dat in gebruik mogen nemen. Het staat nl. al twee jaar leeg. Tot nu toe heb ik nog geen bericht terug ontvangen.

Ik lees anders vaak met lede ogen het prachtige clubblad van jullie. Mijn compliment, vooral het Kerstnummer liet niets te wensen over.

H.ter Braake,
secr.HC.Leeuwarden.

-oOo-

NIEUWS VAN HOBBY - CLUB ZEIST

Van R.A.A. Oldeman kregen wij het bericht, dat de Hobby Club Zeist uit de Ned.Bond van Hobby Clubs is getreden. Ook heeft zij haar samenwerking met Minjon, (Miniatuur Jeugd Omroep Nederland) afdeling Zeist opgezegd. Daar de ex-secretaris zich niet met die gang van zaken kon verenigen, is hij uit de club getreden, maar lid gebleven van de Bond. Het nieuwe correspondentieadres is: E.Harting (voorz.),Ridderschapslaan 50 Zeist. Dit adres dient dus te worden veranderd in de lijst van Hobby Clubs, die wij in ons vorig nummer afdrukten. Door de tijdnood, waarmede wij bij het uitgeven van het vorige nummermer te kampen hadden, zijn er enkele drukfouten in het artikel van H.C. Zeist geslopen. Wij bieden U hiervoor onze verontschuldigingen aan.

-oOo-

VOOR DE ANDERE HOBBY CLUBS

Wij verzoeken de besturen van alle Hobby-clubs ons ook eens een verslag van hun H.C. te zenden, daar het in onze bedoeling ligt in elk nummer van "Hobby-Puk" een speciaal artikeltje te wijden aan één of meer Hobby Clubs.

Red. H.P.

-oOo-

VAN DE REDACTIE

De Redactie van Hobby Puk heeft gemeend voor de propaganda-week van Hobby Club Dordrecht met een speciaal nummer te moeten verschijnen. Dit is dan tegelijkertijd het eerste nummer van de tweede jaargang en wij wensen onze lezers dan ook nog een heel voorspoedig 1954.

Daar dit nummer ten doel heeft een voorlichting te geven aan het publiek, dat onze tentoonstelling bezoekt, heeft de redactie gemeend alle technische rubrieken deze keer te moeten laten vervallen. Alle inzenders van copy - en dat waren er deze keer gelukkig heel wat - willen wij hierbij hartelijk bedanken voor hun medewerking, evenals onze adverteerders, die hiermee wederom hebben bewezen, vertrouwen te hebben in ons werk.

Mede door onze adverteerders hopen wij in staat te zijn dit jaar geregeld met onze Hobby Puk te verschijnen.

Voor de vele inzenders van copy, die er naar wij hopen zullen zijn, willen wij er nog even op wijzen, dat de uiterste datum om copy voor het volgende nummer in te zenden is

6 Februari a.s.


Verder wensen wij u nog vele genoegelijke uurtjes met onze