Officieel orgaan van Hobby Clubs Dordrecht, Den Haag en Kijkduin.
Kerst en Nieuwjaar nummer 1953-1954.[in samenwerking met de redactie van 'M.M.']


A D V E R T E N T I E S :
 
T e   h u u r :

Vier en zestien Watt versterkers voor Uw feestavondjes. Prijs per avond van Acht uur tot half twaalf: Vanaf vijf gulden, inclusief grammofoonplaten. Na half twaalf apart tarief. Alleen in omgeving van Den Haag, Vervoer voor rekening van huurder.
Aanvragen te richten aan: Redactie "M.M",van Meerkerkestraat 8, Den Haag.

----

Gevraagd:

Wie heeft er onderdelen voor de bouw van versterkers. Aanbiedingen aan: Hobby Club Den Haag, p.a. Groenteweg 123.

----

G E V R A A G D :

Het eerste nummer van "M.M". Brieven onder no: 20, redactie "M.M", Van Meerkerkestraat 8, Den Haag.

----

T E   K O O P   A A N G E B O D E N :

Mtortje voor electrische trein, spoorbreedte 16 mm. Prima staat. Brieven, met postzegel voor retour, onder no: 21, aan: Redactie "M.M", Van Meerkerkestraat 8, Den Haag.

----

G E V R A A G D :

Gloeilampjes voor 1,5 volt. Brieven onder no: 22, aan red. van "M.M".

-----------------------------------------------------------------------------------

Iedere maand ontvangen wij veel copie voor dit blad. Wij kunnen echter toch niet genoeg keuze maken, daar de hoeveelheid copie daarvoor weer te klein is, of doordat wij over een onderwerp van meer kanten copie krijgen, en zodoende genoodzaakt zijn, om dan één inzending te plaatsen.
 
Ons verzoek is nu, schrijf ons van te voren, waarover U wilt schrijven, dan krijgt U van ons antwoord of wij misschien al een artikeltje over het door U voor gestelde onderwerp hebben.
 
De redactie zoekt verder naar correspondenten in de plaatsen waar ook clubs zijn.
Schrijf ons eens of er een propaganda avond gehouden wordt, dan kan dat in dit blad worden vermeld, zodat de besturen van nabijgelegen H.C's een bezoek kunnen brengen.

Red. "M.M"

 Officieel orgaan van de Hobby Clubs Dordrecht,
Den Haag en Kijkduin.
Redactieadressen: Zuidendijk 263 a, Dordrecht; Meerkerkestraat 8, Den Haag.
-----------------------------------------------------------------------------------
 
S A M E N W E R K I N G .

Zoals uit de kop reeds blijkt, is dit Kerstnummer een gecombineerde uitgave van de bladen "M.M" uit Den Haag en "Hobby Puk" uit Dordrecht. Voorlopig zal het bij deze enkele gezamenlijke uitgave blijven, omdat de besturen van de Haagsche, Kijkduinse en Dordtse Hobby Clubs eerst willen afwachten hoe de lezers er op reageren. Er bestaan echter wel plannen om in de toekomst de bladen gecombineerd uit te geven.
De drie besturen hopen allen, dat er iets "groots" moge voortkomen uit samenwerking van hun clubs.
Voor "M.M" betekent deze samenwerking tevens dat de oplage vergroot moet worden tot 250 exemplaren. Dit brengt vanzelfsprekend ook grotere kosten met zich, een reden om aan alle abonne's te verzoeken om het abonnementsgeld voor het komende jaar (Groot f 1,50.) zo spoedig mogelijk te voldoen. Zowel de Dordtse redactie als de Haagsche hebben voor het komende jaar grote plannen. Zo denkt "M.M"'s redactie aan foto's, doch dat zal alleen mogelijk zijn wanneer de leden hun contributie geregeld betalen en de abonne's hun abonnementsgeld. Zonder geld kunnen wij nu eenmaal niets beginnen!

H.R.

-----------------

Herinneringen aan 5 jaren HC Den Haag:
Herinnert U zich ook nog dat we zo vele buizen tegen de zolder spijkerden en er tot bloedens toe draad door moesten trekken? Weet U nog dat we een muurtje sloopten, met tot resultaat dat er een of andere chinees naar beneden kwam "gehobbeld" die ons toekraaide om de muur weer te repareren? En herinnert U zich nog die giftige dampen", die lekkere bruine, langs de muur naar beneden siepelende, stinkende saus, welke met behulp van een ingenieus kanalen systeem werd afgevoerd? Die stevige bank, welke er voor zorgde dat je temidden van bovengenoemde saus terecht kwam? Alle bloederige vingerafdrukken op het plafond? Hoe we de plafonds met draadnagels ophesen, zodat de loempia's er vastgeklemd aanhingen!! De angst voor de penningmeester zijn we nog niet te boven……

S.

NOBELprijs voor Nederlander!

In de kranten heeft iedereen kunnen lezen, dat Prof. Zernike, een hoogleraar uit Groningen dit jaar de Nobelprijs voor Natuurkunde heeft gekregen. Men heeft ook kunnen lezen, dat deze prijs werd toegekend voor de uitvinding van de phase-contrastmicroscoop. Toen wij dit uit de courant vernamen, vol van bewondering, maar de tweede was: Wat betekent nu eigenlijk "phasecontrastmicroscopie? We zijn toen in dikke boeken gaan snuffelen, en inmiddels is ons een en ander duidelijk geworden:
 
Wanneer men een voorwerp dat van achteren belicht wordt, door een lens bekijkt, dan kan zich onder zeer bepaalde omstandigheden, eerst een spectrum vormen in het brandvlak van de lens en daarna een beeld in het beeldvlak. Een regenboog is bijvoorbeeld een spectrum. Heeft men nu in het voorwerp dat men bekijkt zulke miniem kleine contrasten, dat deze normaal niet te zien zijn, dan komt dat in dit spectrum ook tot uiting. De spectra die met de verschillende onderdelen van het voorwerp corresponderen lijken erg veel op elkaar. Professor Zernike heeft nu een methode bedacht om onderlinge phaseverschillen in deze spectra aan te brengen (Bijvoorbeeld Rood wordt Oranje, Oranje wordt geel.) Hierdoor maakte hij het mogelijk dat contrasten in het voorwerp die voor normale waarneming te klein waren, als het ware om te zetten in contrastrijke intensiteitsverschillen. Vandaar ook het woord: Phasecontrastmethode!
Het nut van deze microscoop is zeer groot. Bijvoorbeeld voor de medische wetenschap. Alle plantaardige en dierlijke wezens zijn opgebouwd uit cellen. In deze cellen spelen zich alle levens processen af. Vroeger kon men deze niet waarnemen, omdat de contrasten in de cellen te klein zijn. Door inwerking van chemische vloeistoffen wist men de deeltjes in de cellen toch zichtbaar te maken. Maar deze vloeistoffen doden de cellen tevens; het bleef onmogelijk om levende cellen te bekijken. Deze nieuwe methode maakt het nu mogelijk om de levende cellen te bekijken.
De microscoop is voor iedere laborant op eenvoudige wijze te bedienen en eist geen bijzondere handelingen.
De uitvinding dateert van 1932, met de productie werd in 1941 aangevangen.

M. S.

------

Uit het Stokpaardje van de Gooische H.C.:
"Een clublokaal is een gerecht, dat een ieder zwaar op de maag ligt of gaat liggen."
(Toch vraagt het Haagsbestuur: Besteed minstens een dag van de komende vrije dagen aan het zoeken van een clubruimte!)

------

PROPAGANDA-WEEK VAN HOBBY CLUB DORDRECHT.

Nu we eindelijk een nieuw gebouw hebben, dat er behoorlijk uitziet kunnen we een serieuze poging wagen om ons ledental aanzienlijk te vergroten.
Daarom heeft het bestuur besloten in de Kerstvacantie een propaganda-actie voor te bereiden. Deze zal gehouden worden in de week van 2 tot 9 Januari '54. Deze actie zal begonnen worden met een propaganda-middag en -avond in ons gebouw (Hellingen nr. 19), tijdens welke 's middags een tentoonstelling van werkstukken zal worden geopend door een officiële persoon.
De middag zal een officiëel karakter krijgen, doordat verschillende autoriteiten hierbij aanwezig zullen zijn. En ook de Pers zal op deze middag uitgenodigd worden.
De avond daarentegen zal meer speciaal voor de jeugd gereserveerd worden.
Hoewel het programma nog niet geheel is vastgesteld, kunnen we hieromtrent toch reeds enkele mededelingen doen.
We hebben o.a. de Heer Leonard de Vries bereid gevonden iets te vertellen over het Hobby Club-werk. Bovendien verwachten we dat een of meer leden van de Stichting ter bevordering van het Hobby Club-werk wel iets zullen willen vertellen over het werk van deze instelling.
Behalve de boeiende films, die er gedraaid zullen worden zullen er demonstraties gegeven worden en zullen enige jongens iets vertellen over hun hobbies.
De tentoonstelling die ook in ons gebouw gehouden zal worden, zal behalve uit werkstukken van onze Hobby Club en haar leden ook uit die van enkele andere verenigingen bestaan en naar we hopen ook uit een inzending van de N.V. Philips, e.a.
Om deze actie naar wens te laten verlopen doet het bestuur een beroep op haar leden en ook op de andere H.C.'s om hun volle medewerking hieraan te geven.
Iedereen die geschikte objecten heeft voor deze tentoonstelling en deze op de genoemde week kunnen missen, roepen wij op ons hiervan in kennis te stellen voor de 29e December a.s.
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking!

G.W.V. van Aardenne, secr.

 ONZE VERHUIZING.

Eind september kregen wij de gelukkige tijding van één onzer leden, dat de kalkfabriek Van Dijk en Go. ons een mooi gebouw in de Hellingen geheel belangeloos wilde afstaan. Wij togen direct aan de arbeid' om het materiaal dat mee moest alvast klaar te zetten voor de verhuizing. Een gedeelte van de inventaris werd voor ons nu overbodig en konden wij voor een redelijke prijs aan de nieuwe huurders van ons oude gebouw verkopen, w.o. de lichtleiding en de noodvoorziening voor de waterleiding. Op de eerstvolgende Woensdagmiddag kwam een grote vrachtwagen in 't smalle Vleeshouwersstraatje om ons materiaal naar ons nieuwe gebouw (Hellingen 19) over te brengen. De auto werd opgeladen en reed langzaam (tot twee maal toe) naar de werf van Van dijk en Co., waar de grote stukken door een raam naar binnen gehesen werden. Later kwam er van Penn & Bauduin nog een grote werkbank met staartbankschroef. De Zaterdag daarop haalden we de stukken die nog achter waren gebleven met een grote handkar op.
Hierna begonnen we met de inrichting, die nu bijna voltooid is.
De voordelen van ons nieuwe gebouw zijn talrijk, o.a. lekt het er niet (!); Van dijk en Co. heeft er een betonnen plaat gestort voor de schitterende kachel die ook van Penn en Bauduin kwam, zodat we er behoorlijk kunnen stoken; we betalen geen huur en de electriciteitskosten zijn laag. Bovendien is de electriciteitstoevoer beter en verwachten we binnenkort de aansluiting van de waterleiding.

H.A. Diemel.

 INGEKOMEN.

Wij ontvingen de prijscouranten van de firma's AURORA-CONTACT, MAXWELL en DE ZEEUW.
Verder kwamen binnen "Het Stokpaardje", Decembernummer van de Gooise Hobby Club, de October-, November- en Decembernummers van "Radio Bulletin", "Handig Bekeken" en "Radio Electronica" en de beste wensen voor onze propaganda-actie o.a. van H.C. Dieren.

M O D E L S P O O R W E G B O U W .

Reeds enige maanden zijn we in Dordrecht bezig met de bouw van een station., maar door alle drukte van de verhuizing zijn we daar nog niet zo erg mee opgeschoten. Het station is er nu met perrons, waartussen twee dubbelspoor banen. Van de scenary hebben we echter nog niets.
Daar de zelfbouw van een locomotief nu nog te veel tijd vergt en we ook nog niet over een draaibankje beschikken, zijn we er toe overgegaan om ons eerste locomotiefje te kopen. Het is de nieuwe Märklin reageerloc CM 800, die niet duur is en doordat het een plastic ombouw heeft er aardig uit ziet.
Jammer genoeg zullen wij voor de propagandaweek met het station nog niet klaar komen, maar wij hebben goede hoop dat wij in het eerste kwartaal van volgend jaar een heel geschikte baan klaar zullen krijgen.

Een Modelbouwer.

_____________________________________________________

Stort Uw bijdrage voor de H.C. Dordrecht op Girorekening 601060, t.n.v. penningmeesteresse Nederlandse Bond van Hobby Clubs, Afdeling Dordrecht, te Dordrecht.

_____________________________________________________

De Redactie van Hobby Puk biedt de lezers van M.M. en Hobby Puk haar welgemeende excuses aan voor het late verschijnen van dit nummer.

DE NIEUWE WONING.

Enige tijd geleden heb ik de nieuwe woning bekeken van de H.C. Dordt. Kan een gezellig home worden. Alleen moet er heel wat gebeuren. Ben tot grote spijt nog niet in de gelegenheid geweest daadwerkelijk mede te helpen. Zal gelukkig spoedig veranderen. Toneelafdeling voorlopig nog illusie. Geen mensen, geen medewerking, komt misschien nog wel. Voorlopig zonde om mijn tijd aan te spenderen. Stuk nadert voltooiing, maar door bovenstaande moeilijkheden gestuit. Er moeten meisjes komen, dringend nodig. Hoorde dat dHr. L. de Vries bezoek heeft afgestoken, kon er door omstandigheden jammer genoeg niet bij zijn.
Hoop tweede keer niet te ontbreken. Is het geen overdenken waard om de H.C.vlag te vervaardigen. Gezien propagandisch oogpunt wel belangrijk. Moeten ook folders komen (zijn er nu – Red.), wacht ik allang op. Kunnen daardoor veel leden bijkomen.
Nu zover uitgepraat dus tot de volgende keer…..

Uw aller PRAATGRAAG.

_____________________________________________________

T O N E E L ! !

Misschien is het velen wel duidelijk dat momenteel niets te beginnen is, wat de op te richten toneelafdeling betreft. Zolang er geen mensen en vooral wanneer er niet voldoende animo is, kan er niets gedaan worden. Langs deze, weg wil ik er dan ook de aandacht op vestigen, dat ook voor mij de aardigheid er af gaat en ik besloot niet verder te gaan of er moeten voldoende en serieuze aanmeldingen komen. er is mij namelijk al van andere zijde gevraagd medewerking te verlenen en dan blijft er geen tijd over om de H.C. ook nog te organiseren wat toneel aangaat. Vooral meisjes moeten er bij komen evenals goede bruikbare jongens. Mochten er nu geen (schriftelijke) aanmeldingen komen dan zal het hele idee H.C.-toneel in Dordt voorlopig verdwijnen. Laat ieder dus zijn best doen om te komen aan goede bruikbare mensen zodat er spoedig gedraaid kan worden.

DAVIRO.

Radio Amateur Network Organisation (RANO) te Rotterdam.

door H. Mulder.

In Handig Bekeken van December lazen wij een artikeltje over de RANO Deze sympatieke organisatie houdt zich bezig met het maken van programma's voor diverse inrichtingen, zoals ziekenhuizen, sanatoria., etc. Een zeer mooi werk.
Het moet ons van het hart dat we er een beetje jalours op zijn. Dit is misschien ook wel gerechtvaardigd, doordat de resultaten in de HC's Den Haag en Kijkduin vergeleken met die van de RANO, toch uitermate gering zijn.Waar ligt dat aan? We weten het niet. We geloven wel, dat we als we ons ook op iets dergelijks gaan toeleggen ook dergelijke resultaten kunnen behalen, maar dan moeten we als bestuur minder last hebben van leden die het wel geloven.
Vanzelfsprekend moet er een behoorlijke uitrusting zijn; microfoons, versterkers, enz, enz. Hoe worden de programma's nu uitgezonden? Hier komt de onvolprezen bandrecorder aan te pas. Wordt alles duur? Helemaal niet, we maken alles zelf en betalen geregeld correspondentie….. Ook aan het laatste mankeert het meestal bij onze leden, maar dat schijnt een algemene kwaal te zijn .......
Hebben we voor het "RANO-werk" genoeg mensen? Neen. Het is nu aan de leden om, naast het zoeken naar een geschikt clublokaal, te zoeken naar een kelder of zolder waar we een studio kunnen inrichten, misschien kunnen beiden gecombineerd worden, dat zullen we wel zien.
Moeten we nu direct beginnen? Moeten we direct programma's gaan samenstellen? Ook dat niet; eerst zorgen dat de apparatuur compleet gemaakt wordt. Op de eerstkomende ALV zal er voornamelijk worden gesproken over bovengenoemde. Dus leden van HC Kijkduin en Den Haag: Breng anderen mede, maak anderen enthousiast.
Zend ons je ideeen vast. Denk er verder om dat er bij dit werk ook meisjes nodig zijn. Evenveel meisjes als jongens.

-------

We laten hieronder in het kort enkele dingen volgen die reeds door de RANO werden uitgevoerd. Nieuwsberichten verzorgen in vreemde talen in het Rotterdamse Internationale Zeelieden Ziekenhuis, gesproken brieven opnemen voor sanatoriapatienten, verzorging vrolijke programma's in verschillende ziekenhuizen, etc.

-------

Zowel voor de Kijkduinse HC als voor de HC Den Haag zal op het programma van de eerstvolgende ALV bovenstaande besproken worden. Daarom verzoeken we alle leden die hiervoor interesse hebben, om zich een nummer van HB aan te schaffen en zich hierover verder te orienteren. Bij de voorzitter van HC Den Haag ligt een nummer ter inzage. Het moet ons lukken om gelijke resultaten te krijgen. Dus leden spant U zich eens in.

-------

In het volgende nummer van "M.M" stellen wij U onze nieuwe medewerker "Commentator" voor.-Red."M.M"

Nevenstaand kaartje toont de lezer waar in Nederland en Belgie Hobby Clubs zijn gevestigd. Hieronder laten wij de adressen volgen, voor zover zij ons bekend zijn.

Hobby Club Aalst (Belgie) Gustaaf Papestraat 78, Aalst.
  Alphen Toussaintplein 4, Alphen aan de Rijn.
  Dieren Laan van Avegoor 9, Dieren.
  Eindhoven Jaquarstraat 5, Eindhoven.
  Enschede Getfertsingel 214, Enschede.
  't Gooi Korte Vliegweg 4, Blaricum.
  Gorcum Burg. Gaarlandstraat 28, Gorcum.
  Groningen Jozef Israelsstraat 36a, Groningen.
  Haarlem Zijlvest 11a Rood, Haarlem. (Nieuw!)
  Hengelo Deldenerstraat 102, Hengelo.
  Leeuwarden Huize Eureka, Goutum, Friesland.
  Leuven(Belgie) Stijn Streuvelbaan 86, Kessel-Lo.
  Middelburg Stationsrestauratie, Middelburg.
  Nijmegen Kwakkenbergweg 321, Nijmegen.
  Roosendaal Dahliastraat 7, Roosendaal.
  Rotterdam Treek 34, Rotterdam.
  R. Kralingen Lambertweg 16, Rotterdam.
  Velsen Rambonnetlaan 43, IJmuiden.
  Wassenaar Tulpweg 22, Wassenaar.
  Zeist 1ste Dorpsstraat 23, Zeist.
  Zuilen Prins Bernhardlaan 61, Zuilen.
  Zwolle Brederostraat 37, Zwolle.
  Dordrecht Zuidendijk 263a, Dordrecht.
  Den Haag Groenteweg 123, Den Haag.
  Kijkduin Frambozenstraat 95, Den Haag.
  's-Gravenhage Statenlaan 145, Den Haag.

Wij weten niet of er in Den Helder nog een Hobby Club is. Een aan ons bekend adres is:
Hobby Club Den Helder, p.a. L.Lasschuit, Ooievaarstraat 15, Den Helder. Eveneens weten wij niet, of het volgende adres nog geldt voor de Amsterdamse Hobby Club: O. Elderenbosch, Hunzestraat 3, A'dam Zuid.
 
Wie kan ons inlichtingen verstrekken over deze adressen?
Zoals de lezer zal opmerken, zijn sedert het laatste Paascongres de adressen van de volgende Hobby Clubs gewijzigd: Den Haag, Groningen, Middelburg, Roosendaal, Kralingen, terwijl de Hobby Club Leuven niet voorkwam op de tijdens het congres verstrekte lijst.

Mocht het blijken, dat een van de bovengenoemde adressen onjuist is, dan zullen wij dit in de volgende "M.M" vermelden.

ONS   C O N T A C T   M E T   A N D E R E   H O B B Y   C L U B S:

Voor deze maand is wel het belangrijkste, dat de Hobby Clubs uit Den Haag en Dordrecht gezamenlijk een blad hebben uitgegeven. Een eerste stap op de weg naar grotere SAMENWERKING, waaraan het tot nu toe wel aan ontbroken heeft .(Gelukkig niet tussen Dordt en Den Haag)
 
Van de Middelburgse HC ontvingen wij een somber relaas. Uit de brief nemen wij het volgende over:
"Onze HC behoort bijna tot het verleden. Het enige nog resterende doel is de donkere kamer, die bij mij op zolder is ingericht. We hadden een prachtige ruimte. Een hele uit twee lokalen bestaande school. In het begin liep het goed, maar toen kwam het geldgebrek en was er niets meer te doen. Alleen de fotoafdeling werkte nog. Resultaat: Algehele verwording. Toen kwam er een evangelisatievereniging die onze ruimte wel aardig vond….. We moesten er uit… Nieuwe ledenwerving heeft echter een klein succes met zich gebracht. Misschien beleven we nog eens de tijd van een eigen blad, van HC Middelburg op avontuur in de USA en Zwitserland.... De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Laat ik ophouden en jullie meer voorspoed toe wensen dan onze Hobby Club gehad heeft. Ik zal op 13 Januari aan jullie jubileum denken (Op mijn zoldertje)"
Wij wensen onze"medehaceëers" uit Middelburg eveneens veel succes toe en danken Hans voor zijn sympatieke brief. (Wanneer je eens een mededeling hebt te doen, je weet het dat wij altijd genoeg ruimte voor je hebben, je schrijft maar.)
 
Via de HC Dordrecht kreeg Den Haag enkele exemplaren van het G.H.C. clubblad. De revue waarover in "M.M" nog niet geschreven werd is een groot succes geweest. Daar wij 't Stokpaardje" slechts even ter inzage kregen, kunnen wij niet meer melden vanuit Den Haag. Het is en blijft ons nog steeds een raadsel waarom we zelf nooit iets horen uit het Gooi. Ook het clubblad hebben we na het derde nummer van de experimentele jaargang nooit meer ontvangen. Wij schrijven steeds aan het goede adres. Kortom het is zoals reeds gezegd een groot raadsel. Overigens wensen we deze club ook veel succes in het komende jaar, vooral met de speurtocht naar een nieuw clublokaal.
Het zal de lezers wel duidelijk zijn dat er ook deze maand weer een drukke correspondentie is gevoerd tussen Den Haag en Dordt.
 
Ook wij danken de verschillende HC's voor de door hun gezonden wensen, en wensen allen voor het komende jaar: Een clublokaal en veel (fin.)inkomsten toe. We hopen ze zelf ook te krijgen.

W.

 HOE WERKT EEN ELECTROMOTORTJE ?

Om deze vraag te beantwoorden is het gewenst, dat men van de volgende regels op de hoogte is:
Een Noordpool (eind v.e. magneetnaald dat naar het Noorden wijst: kompas) trekt een zuidpool aan. Een Noordpool stoot een Noordpool af. Een Zuidpool stoot een Zuidpool af.
Een stukje ijzer met enige windingen draad er omheen, zal magnetisch worden, wanneer door deze windingen stroom loopt. De polen zijn bepaald door de stroomrichting.

Wanneer de stroom in de richting van de wijzers van een klok om het stuk ijzer loopt, kijkt men tegen een Zuidpool aan (Fig. 1). Wanneer de stroom in omgekeerde richting loopt, kijkt men tegen een Noordpool aan. (Fig. 2)

Fig. 4 toont ons een stukje weekijzer met enige windingen draad er omheen: het anker, dat draaibaar is opgesteld tussen 2 polen van een magneet.Wanneer er door de windingen een stroom gestuwd wordt (in aangegeven richting), dan ontstaat er een Zuidpool links boven, en een Noordpool rechts onder. Ten gevolge van de aantrekking zal het anker gaan draaien, tot het in horizontale stand gekomen is en stil blijft staan. Om een blijvende beweging te verkrijgen is het dus noodzakelijk dat, op dit ogenblik de stroom wegvalt. Het anker zal nog net doordraaien (vertraging=wrijving::massa), en nu kan de stroom, maar dan in tegengestelde richting weer ingeschakeld worden. door de tegengestelde stroomrichting zal de Noordpool als een Zuidpool worden en de Zuidpool een Noordpool. Door afstoting draait het anker dus weer verder (Fig. 5 en 6).

Maar hoe draait men de stroomrichting om?
Dit gebeurt met de collector. De collector bestaat uit een verdikking van een isolerende stof op de motoras, met op deze isolerende laag enige plaatjes koper: de lamellen. De windingen op het anker zijn verbonden met deze lamellen.

Tegen de collector rusten twee sleepcontacten. De stroom-uitschakeling en –omkering geschiedt nu als volgt:
In de stand van Fig.8 loopt de stroom van A, via het linker sleepcontact en de lamel van de collector naar het einde a, van de ankerwikkeling. Deze stand van de collector hoort bij de stand van het anker in fig 4.

In de stand van Fig. 9 rusten de sleepcontacten tegen de isolerende stof en zal er geen stroom lopen. Deze stand van de collector behoort bij de stand van het anker in Fig. 5.
In de stand van Fig. 10 loopt de stroom van A naar het einde b. van de ankerwikkeling. Samengevat:
Fig.8 : Ankerstroom van a. naar b.
Fig.10: Ankerstroom van b. naar a. en is dus omgekeerd.
Zou men op de sleepcontacten een wisselspanning zetten en de frequentie van deze wisselspanning is bv. 50 Hz., dan zal de ankerstroom ook 50 maal per seconde van a. naar b. en van b. naar a. lopen.
Inplaats van te gaan draaien zal het anker dan gaan trillen. Een wisselstroommotor heeft voor vaste magneet een electro-magneet en zodoende zullen de polen van het anker en van de vaste magneet tegelijkertijd door de wisselstroom veranderen. De situatie t.o.v. elkaar blijft dus dezelfde, behalve dan, wanneer de collector een stroom-omkering in het anker teweeg brengt.
Vanzelfsprekend kan een dergelijke wisselstroommotor ook op gelijkstroom draaien.

A.D. Klein.

_____________________________________________

 NIEUWS VAN DE GOOISE HOBBY CLUB.

Van de Gooise Hobby Club ontvingen wij het December-nummer van de 1e jaargang van "Het Stokpaardje" met een uitgebreide brief, die wij hier kort zullen samenvatten:
Wij hebben nog steeds geen nieuwe clubruimte. Hoewel we op het Paascongres maar liefst drie lokalen hadden hebben we nog geen uitzicht op een nieuwe ruimte. Maar ondanks dat blijven we optimistisch.
Natuurlijk heeft dit zijn invloed op het ledental, dat aan heftige schommelingen onderhevig is. Hadden we er in de goeie tijd 47, nu hebben we 38 leden. En zeg nu niet, wat een massa; want onze Hobby Club bestrijkt het hele Gooi met zijn goede 180.000 inwoners. Dan is 38 niet zo veel!
Onze vaste kern bestaat nu uit 12 vaste enthousiaste medewerkers en hoewel ze wat aan de oude kant zijn (20-23 à 24 jaar), heeft dat ook z'n voordelen. Ze hebben meer overwicht op de jongeren en kunnen over 't algemeen meer leiding geven.
Met onze "Aanplakken Verboden"-revue hebben we inmiddels twee keer met goed succes gespeeld. Ja, 't was werkelijk leuk en we weten niet wie er meer gelachen hebben: het publiek in de zaal of wij achter de coulissen om de vele haken en ogen die nu eenmaal onvermijdelijk tijdens de opvoering naar voren komen.
Begin volgend jaar gaan we de oplage van "Het Stokpaardje" vergroten en dan gaan we het aan een behoorlijk aantal H.C.'stoezenden.
Ontvang de beste Gooise wensen, namens alle G.H.C.-ers, van secretaris           

Frans Mathot.

 

DE HISTORIE VAN ON ZE HOBBY CLUB ZEIST.
( Van onze Zeister correspondent.)

Op 25 Mei'52 ontving R. Oldeman te Zeist een brief Van Leonard de Vries, met erbij een exemplaar van het blad "Hobby Club". In die brief stond o.a.: …. in de plaats Zeist geen Hobby Club." Dit werd aanleiding tot oprichting, die op 6 Juni een feit werd. De oprichters waren L. de Kok (die voorl. Voorz. werd), H. v.d. Bosch (voorl. penn.), B. Hartogsveld (zonder Functie) en R.A.A. Oldeman(secretaris). Reusachtige plannen werden gesmeed, alle particuliere onderdelen werden bijeen gebracht, en tegen begin September kwam een ouderwets versterkertje gereed. Toen was er iets "om te laten zien" en er werden uitnodigingen verstuurd naar de Zeister abonné's van " Hobby Club". Zo werd kregen we een stuk of wat leden. Een ledenlijst werd samengesteld.(1 m. bij 75 cm.:"de krant.).Eind october kregen we bezoek van de heer Slot van de gemeente, die eens kwam kijken wie de voor het in gebruik nemen van een lokaal toch hadde geschreven. Eind November kregen we eindelijk de toezegging van een "kelderruimte' in het Zeister slot", wat een keldertje van vier bij vier meter bleek te zijn. Toen kwam de inrichting ter sprake. We hadden wel enig geld, doch niet genoeg, maar ongeveer midden Februari waren we toch Practisch gesproken wel klaar. Het bemachtigen van planken, balken , e.d. bleek nog nooit zobezwaarlijk te zijn geweest als in deze periode.Onze toenmalige voorzitter J. Pencker bezorgde ons echter vier prachtige planken voor weinig geld, die de finishing Touch voor ons lokaal vormden,in de vorm van een prachtige werkbank voor de Radio. De afdelingen Foto, Radio, Modelbouw (met "het kastje") installeerden zich, terwijl Muziek een verwoede strijd om 't bestaan voerde. Toen is er een tijd niets uitgevoerd, terwijl vele leden ons verlieten. Alleen Modelbouw fabriceerde een schitterend modeljacht: "Hobby". Tegen de vacantie bleven we nog met negen leden over. Door het toedoen van onze penn.m. B. Hartogsveld hadden we een draaibankje van de Ambachtsschool gekregen, maar ook hij moest ons verlaten. Na de vacantie steeg het ledental spoedig weer tot vijftien en momenteel gaan we beginnen beginnelingencursussen voor Electriciteit, Radio en Fotografie.

R.A.A. Oldeman, Zeist.

Januari 1953 - Januari 1954 .  

Met de uitgave van dit nummer sluiten we tevens een periode van twaalf maanden "M.M" af. Voor de meeste mensen zal dit blad het eerste clubblad van de Hobby Club Den Haag hebben geleken. Zij vergissen zich dan, evenals de redactie dit eerst zelf ook deed. Wat is namelijk het geval? H.C. Den Haag had in het voorjaar en de Zomer van 1950 ook een blad. Hoeveel nummers er zijn verschenen weten we niet, misschien kan een van onze lezers ons hierover inlichtingen verstrekken en ons misschien zelfs nog enkele exemplaren zenden van dit vroegere clubblad.
In het begin van 1953 besloot het toenmalige bestuur van HC Den Haag om de vele, op ongeregelde tijden verschijnende bestuursmededelingen voortaan eens per maand in de vorm van een Maandelijkse Mededelingenblad uit te geven. In dit mededelingenorgaan zouden dan tevens de kwartaalverslagen worden afgedrukt.
Omstreeks de zevende April verscheen het blad in de vorm van een Maandblad: Eerste Jaargang, nummer vier. Nog dezelfde maand kwam het vijfde nummer uit, waarvan de oplage reeds groter was, evenals de omvang. Ook dit exemplaar werd, behalve aan de eigen clubleden, aan de verschillende Hobby Clubs toegezonden.
Daar het bleek dat er buiten de HC Den Haag ook belangstellende waren voor het inmiddels gedoopte blad ("M.M"), werd er een abonnementsprijs vastgesteld, welke in de loop van het jaar kon verlaagd worden. De oplaag werd echter verhoogd en steeg van 32 exemplaren in Maart, via 48, 55, 60 en honderd exemplaren tot 110 in October. En nog steeds neemt de belangstelling toe, ook van buiten de stad.
Jammer genoeg echter horen wij van de besturen van de andere HC's veel en veel minder dan wij gehoopt hadden. De enige reden die wij hier zelf voor hebben kunnen vinden, is het feit dat er wel eens een enkele maal onplezierige dingen in vermeld moesten worden voor sommige mensen. Diegenen echter die achter de schermen hebben gekeken, hebbon dit begrepen. Daarom wilden wij dit verzoek doen; Besturen van de verschillende HC's toont voortaan eens wat meer belangstelling dan tot nu en laat ons niet zo in de steek als U dat deed door ons geen antwoord te geven op het bijvoegsel(over het Haagse jubileum) in het November nummer van "M.M".
Gedurende het afgelopen jaar is gebleken, dat de rubriek Ons contact met de andere HC's het meest gewaardeerd werd. Om deze rubriek te doen voortbestaan, hebben wij echter de hulp nodig van de clubbesturen.
Nadat de Hobby Club Den Haag omstreeks half October met de HC Kijkduin samen is gaan werken, is deze samenwerking met ingang van 1 November ook tot uiting gekomen in "M.M", zodat "M.M" het clubblad werd van twee Hobby Clubs. Met de uitgave van dit nummer sluiten we dus een jaar af, dat voor dit blad niet ongunstig is geweest. In de loop van dit jaar hebben we de omvang vertwaalfvoudigd en de oplaag verachtvoudigd! (Oplaag is voor dit nummer 250 exemplaren!!!)

R.M.

T e c h n i s c h e   r a a d s e l e n

door Hans Mulder.

Denk nu niet, dat er rekensommetjes komen, die je aan de redactie moet opzenden, lees dit eens en U zult zien dat er vreemde dingen zijn en ook dat er soms toevallige ontdekkingen voorkomen. Hier volgen er een paar, welke ik zelf in mijn diensttijd heb meegemaakt.
Eerst eens op de Radio- Radarschool in Delen kijken, wat we daar meemaakten. Stel je voor: Zes radiomonteurs in opleiding op een kamer. Kamer is natuurlijk voorzien van een radiotoestel. Wat gebeurt er op een keer? Van een andere kamer komt er een vragen of wij een zender hebben. Na een verwonderd en ontkennend antwoord onzerzijds, wordt er gezegd: "En we hoorden jullie duidelijk spreken." De volgende dag de oplossing van het verhaal: Onze super stond van achteren open en ons spreken had de oscillatorsectie van de afstemcondensator beinvloed. Nu kwam er nog bij dat de oscillator enigszins straalde via de antenne. Wij hadden dus een eenvoudige FM zender, zonder dat we het wisten. Bij de berekening bleek ook dat de ontvanger aan de andere kant 465 Kc verder stond, dan onze afstemmig op Hilversum. Wij hadden de ontvanger op 1007 Kc staan, dus de oscillator produceerde een frequentie van 1007 plus 465 Kc. En op deze frequentie stond de andere ontvanger afgestemd! En de geluidskwaliteit was prima!
Een ander raadsel dat nooit is opgelost, vond plaats op Gilze-Rijen. Op een dag was er een plaats op het vliegveld waar geen enkel radiotoestel werkte. Dit was aan het begin van de gebruikte startbaan, een zeer ongunstige plaats dus.
En wat dan te zeggen bij het testen van een boordradio, die niet werkte, versterker niet, ontvanger en zender evenmin. Wat blijkt achteraf? Er zat geen radioset in………… (Historis.

---------

"De HOBBY CLUB breekt baan", door Leonard de Vries, uitgave van de Bezige Bij te Amsterdam, prijs slechts f 4,90.

---------

Wij achten ons zelf niet competent om over dit boek een recensie te schrijven, doch halen hier enkele commentaren aan van leden van verschillende H.C's: Een prachtig handboek voor de H.C's en haar besturen, Een vlot geschreven boek, Nog beter dan de vorige boeken. Ten slotte onze eigen mening: Koop het zo vlug mogelijk.
(Dit boek is het vervolg op de boeken: De jongens van de Hobby Club, De HC op avontuur in Zwitserland, De HC op avontuur in de USA.)

Redactie MM.

Hobby Club Kijkduin:

Mededeling aan de leden van de Kijkduinse Hobby Club.
Aangezien wij op het ogenblik zeer veel werk hebben, kunnen wij de komende maand niet voortbouwen aan de Eiffeltoren. Wij hopen tegen het einde van de maand weer te beginnen aan de verdere bouw.

Bestuur K. H. C.

---------

Hobby Club Dordrecht:

Bestuursmededelingen van HC Dordrecht:
Het bestuur heeft voor Zaterdag 2 Januari 1954 een propaganda-avond georganiseerd. Een folder ligt bij ons klaar om verspreid te worden onder de Dordtse jeugd. Enkele programma punten zijn: "Wat is een Hobby Club", films, demonstraties van de afdelingen Schei- & Natuurkunde. Verdere programma voorlopig nog een verrassing. Aanvang propagandamiddag om 2.30 uur, aanvang 's-avonds om 20.00 uur in ons gebouw:
In de week van 4 tot 9 Januari organiseren wij in ons gebouw een tentoonstelling van werkstukken.
Zoals U ziet zijn we heel wat van plan. Alles moet slagen. Daarom verzoeken wij aan iedereen om zijn volle medewerking.
Gedurende de Kerstvacantie zal de Hobby Club vermoedelijk iedere dag geopend zijn. We verwachten dat iedereen zoveel mogelijk zal aanwezig zijn. Er moet nog heel wat gebeuren in dat anderhalve weekje.....

---------

Hobby Club Den Haag:

Het materiaal voor de aanleg van de geluidsinstallatie is gearriveerd. Degenen die zich opgaven voor het meehelpen bij de aanleg krijgen zo vlug mogelijk bericht wanneer we hen weer verwachten. We kunnen nog meer mensen gebruiken, dus geeft U zich op bij de voorzitter(Groenteweg 123, Den Haag.)
Het bestuur maakt er haar leden nogmaals op attent, dat alle leden de tijdschriften uit de bibliotheek kunnen lenen. De volgende tijdschriften zijn voradig. ESSOBRON, The Lamp(Standard Oil), Stork-Nieuws, Hobby Puk, MM en nog verschillende andere bladen.
Helaas is de poging om goedkopere abonnementen op de bladen Handig bekeken en Radio Bulletin te krijgen mislukte, door te geringe belangstelling.

---------

 
Resultaat Fotowedstrijd "M.M" van November.
De redactie van "M.M"heeft besloten om geen prijzen uit te rijken, daar de resultaten bedroevend zijn! Er zijn geen foto's binnen gekomen die kunnen worden afgedrukt in dit of eerstvolgende nummer van dit blad.

----

Redactioneel:
De door J.M.verzorgde radiorubriek in "M.M", welke nu reeds in twee nummers moest vervallen, zal in het eerstvolgende nummer worden voortgezet.
 
Op verzoek van vele van onze lezers hebben wij bij de Heer Leonard de Vries geinformeerd, wanneer het blad Hobby Club weer uit komt. Volgens de Heer de Vries zal dit vroeg in het voorjaar zijn. Dus lezers, wint abonnementen op het blad "HOBBY CLUB"!
 
In het Julinummer van "M.M" is een bericht geplaatst over correspondentie met Hobbyanen in de Verenigde Staten. Hierop hebben wij enkele aanvragen gekregen, welke wij hebben doorgezonden. Tot nu kregen wij nog geen antwoord uit de U.S.A. Zodra wij de eerste adressen binnenkrijgen zullen wij deze door zenden.
 
Wie heeft voor de Redactie van "M.M" een exemplaar van "M.M" nummer EEN. Dit nummer is verschenen op 28 Januari 1953, als"Mededeling van het Bestuur van Hobby Club Den Haag".

----

 

Inloggen

X