1e jaargang no 2.               September 1953.

 

Officiëel orgaan van Hobby Club Dordrecht
Redactieadres: Zuidendijk 263a, tel.: 5775.

=======================================
 
V O O R W O O R D .

 
Nu de vacantie weer voorbij is kunnen we met frisse moed ons pionierswerk gaan voortzetten. Want wij allen die nu lid zijn van de Hobby Club, zijn nog steeds de pioniers van de Hobby Clubs in de toekomst! Onze Hobby Club is nog verre van volmaakt, maar langzamerhand begint er toch meer lijn in ons werk te komen. Maar al zouden we nog zo'n mooi gebouw krijgen en nog zulk mooi gereedschap, van ons hangt het toch af of het H.C.-idee zal slagen, of wij doorzettingsvermogen genoeg hebben om in dat gebouw met dat gereedschap iets te presteren, wat alléén door samenwerking verkregen kan worden.
Want we mogen nu nog zo op ons gebouw schelden, waar hot "door de muren heen tocht", maar aan het gebouw ligt het niet, dat geen van ons de afgelopen weken initiatief genoeg gehad heeft om eens aan die modelboot, of een van onze andere plannen, te beginnen, of zelfs maar een radiootje in elkaar te zetten… En dat het stationsgebouw van de Modelspoorwegen al ergens op begint te lijken, hebben we alleen te danken aan onze instructeur, die dit met enkele van de oudere jongens in elkaar gezet heeft!
Laten we daarom allemaal medewerken om de plannen te verwezenlijken die we voor dit H.C.-jaar gemaakt hebben. (Zie daarvoor H.P. no. 1). En het lijkt mij zelfs dat het voor een Hobby Club met gemiddeld 30 leden (en na een propaganda-actie misschien nog wel meer) toch helemaal niet moeilijk is om op een tentoonstelling, die waarschijnlijk volgend jaar in het voorjaar gehouden zal worden, met nog veel meer werkstukken uit te komen, maar…als alle leden meehelpen.
Om een hele avond niets anders te doen dan wat te kletsen of om eens in de paar maanden eens te komen kijken behoef je per slot van rekening geen lid van een Hobby Club te worden! Integendeel: zulke leden worden zoveel mogelijk door ons geweerd en vallen dan ook wel spoedig af. Hieruit zou dus moeten volgen, dat alle jongens die overblijven, naar de mening van het bestuur van aanpakken weten. TOON dat dan!!
Ik hoop nu maar dat jullie allemaal goed beseffen hoe belangrijk het voor het voortbestaan van onze Hobby Club is, dat iedere afdeling dit jaar zijn beste beentje voor zet.

G.W.V. v. A.

-------------------------------------------------------------------------------------

V A N   DE   R E D A C T I E .

Voor dit tweede nummer van "HOBBY-PUK" hebben we al veel adverteerders gevonden en voornamelijk door deze advertentie's is het ons mogelijk om in deze vorm te verschijnen. Wij zijn onze adverteerders dan ook zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat ze in ons blad en ons werk hebben gesteld en we hopen dit vertrouwen niet te beschamen.
 
Ons blad is op het ogenblik nog een experiment, en het is zeker niet waarschijnlijk dat wij dit in de huidige vorm zullen blijven uitgeven als het blad "Hobby Club" weer zou verschijnen.
 
Nog steeds kunnen wij voor dit blad enkele vaste medewerkers gebruiken. Aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar het redactie-adres.
 
Op onze oproep in het vorige nummer hebben wij een stroom copy binnen gekregen, waarvoor wij almaar dat dat niet zo maar een vlaag was, maar dat wij voor de volgende nummers ook voldoende copy zullen ontvangen. De copy voor het eerstvolgende nummer verwachten we vóór 10 October a.s.

De Redactie.

-------------------------------------------------------------------------------------

- H O B B Y   T O N E E L -

Vorige maal hebben we het over toneel in het algemeen gehad en over Hobbies op toneelgebied. Er zijn echter nog anderen nodig dan de spelers alleen als er een avond moet slagen.
Waarschijnlijk heeft ieder wel eens gehoord van décors en dergelijke dingen, waarvoor speciale mensen op het toneel nodig zijn. Evenzo voor belichting van het décor en voor de gordijnen. Verder een souffleur en een toneelknecht, waarbij vooral het laatste uitermate belangrijk is wil een uitvoering slagen. Deze man immers moet alle spullen welke in een bepaalde scène nodig zijn op de juiste plaats en de juiste tijd, neerzetten. Kortom er zijn veel mensen voor alle mogelijke werkzaamheden nodig.
Ziezo nu ben ik waar ik wezen wilde, namelijk, wie iets voor dergelijke baantjes voelt, wie graag timmert, schildert of iets dergelijks, melde zich bij de Toneel-afdeling van Hobby Club Dordrecht, of bij ondergetekende. Evenals diegenen welke een instrument bespelen, iedereen is nodig want de tijd dringt. Er moet spoedig begonnen worden.
Leden van HOBBY-CLUB DORDT, meldt U aan en wel zo spoedig mogelijk.
Onthoud dus en stel niet uit:

AANMELDEN VOOR TONEEL AFDELING!!

En nu ook meisjes, want die zijn ook nodig: Alles wat kan toneelspelen, zingen, dansen, timmeren of schilderen is welkom.

DAVIRO-

R A D I O - P U Z Z E L .

Wij wisten natuurlijk wel, dat onze vorige puzzel niet zo eenvoudig was, maar dat wij geen één goede oplossing binnen hebben gekregen wijten we toch aan de vacantie, nu eens met niets dan zon.
Om onze lezers nu toch nog in de gelegenheid te stellen een splinternieuwe AZ1 of een WX6 te winnen heeft de puzzel-redactie besloten het inzendingstermijn van de vorige puzzel te verlengen tot 10 October 1953. Oplossingen die na deze datum binnenkomen worden niet meer nagezien.
En nu onze nieuwe puzzel:
Gegeven zijn twee gelijke 4-volts lampjes.
De twee lampjes worden, in serie geschakeld, aangesloten op een 4-volts trafo. (Zie tek,)

De twee lampjes geven samen een bepaalde hoeveelheid licht af. Met een schakelaartje wordt nu één van de twee lampjes kortgesloten.
Het andere lampje blijkt nu feller te gaan branden.
Geeft dit lampje nu evenveel of minder licht af dan de twee lampjes samen voor de kortsluiting van het andere lampje?
En hoevéél maal meer licht geeft het dan de twee lampjes samen?
Aangenomen mag worden, dat de lichtsterkte evenredig toeneemt met het opgenomen vermogen.
De oplossing van deze, toch heus niet moeilijke, puzzel wordt ingewacht ook vóór 10 October a.s.
Uitgeloofd worden de overgebleven VT127 (18 watt), WX1 en twee maal WX6.
Véél succes!

De Redactie.

-------------------------------------------------------------------------------------

ELECTRISCHE BRANDKAST.

Bijna iedere jongen wil wel een kastje hebben om zijn geheimen in te bewaren. Hiervoor zal ik nu een aardig kastje beschrijven, dat zonder sleutel op slot gedaan wordt. Van buiten is dus helemaal geen sleutelgat te zien, alleen maar de naad van het deksel met het kistje.
 
Het geheim van 't kastje ligt in de electromagneet E.
Als deze magneet met een batterij verbonden wordt, trekt hij het ijzeren plaatje Y aan. Hierdoor wordt de houten haak van het nokje N getrokken, waardoor je het deksel nu vrij kunt oplichten.
Nu de constructie:
Een kastje kan iedereen wel maken. Je kan hem zo lang maken als je maar wilt, maar niet langer dan 50cm.
De voorwand moet 5 cm korter zijn dan de achterwand, omdat het deksel een rand van 5 cm heeft.
In het midden van het deksel spijkeren we het nokje N, ongeveer 1 cm dik. Het hokje moet stevig aan het deksel zitten, want hiervan hangt de sterkte van het slot af.
Dan kijken we hoe lang de haak H moet zijn en we tekenen die dan op ongeveer 1 cm dik hout uit. (Let goed op de vorm: van binnen haaks, van buiten afgerond.)
We zagen hem dan uit en spijkeren aan de achterkant een ijzeren plaatje Y. Tenslotte stellen we hem draaiend op tussen de twee triplexplaatjes S.
Op de bodem spijkeren we het stukje hout als aanslag, zodat de haak niet naar buiten kan vallen. En nu nog een elastiekje e om de haak op het nokje N te houden.
Nu komt het voornaaste deel van het slot, de electromagneet E. Neem een recht stukje ijzer en wind hierom ongeveer 200 windingen schelledraad. (Dit aantal hangt helemaal af van de grootte van de haak H.)
Als de magneet klaar is zet je hem op een blokje hout B, dat van boven schuin afloopt, zodat als de magneet de haak H naar zich toe trekt, het plaatje Y precies op het einde van de magneet E rust.
We spijkeren nu twee plaatjes triplex P ter weerszijden van de magneet en een plaatje A aan de achterkant.
De batterij wordt op de grondplaat tussen een paar plankjes gezet, zodat hij niet kan verschuiven, maar denk er aan dat de batterij wel eens verwisseld moet worden, want als de batterij leeg is kun je het kastje niet openen.
Eén draad van de electromagneet verbinden we met de batterij, de andere draad met een spijkertje Sp1, die we in de achterwand hebben geslagen. De andere pool van de batterij verbinden we eveneens met een spijker Sp2, die in de achterwand geslagen is. (Maak de draden goed vast, soldeer als het kan.)
Als je nu de twee spijkertjes verbindt door een koperen draadje dan krijgt de electromagn. stroom en de haak H wordt van het nokje N getrokken en het deksel kan dus opgetild worden. Als je het deksel weer dicht doet moet je er op letten dat de haak op het nokje wordt getrokken. Je controleert dit door even aan het deksel te trekken.
Om de spijkers Sp1 en Sp2 te camoufleren kun je nog meer spijkers in de achterwand slaan.
N.B. Controleer steeds of je batterij nog sterk genoeg is door een lampje op de twee spijkers aan te sluiten.
Veel geluk met je electrische brandkast!

KNUTSELAAR.

M O D E L B O U W .

De Modelbouw heeft in de jaren na de oorlog zeer veel opgang gemaakt. De grote Amerikaanse industrieën leveren daar wel een bewijs van. Immers daar wordt grote aandacht aan de modelbouw besteed en de medewerkers daarvan nemen een lang niet zo'n kleine plaats in, zoals wel eens verondersteld wordt.
Juist de modelbouw vormt een grote mogelijkheid op ander terrein, en menige uitvinding werd bereikt door middel van een model.
Daarom is modelbouw niet zo maar het vervaardigen van speelgoed, maar het moet gezien worden als een technische kunde van reeds bestaande en soms zelfs van niet bestaande mogelijkheden.
Het kan als een vaststaand feit beschouwd worden, dat ook de jongeren zich getrokken voelen tot de modelbouw. Natuurlijk moet er een beetje gevoel voor modelbouw aanwezig zijn, maar de routine en het zelf maken brengt toch uiteindelijk het verwachte succes mee.
Zeer populair is de laatste jaren het bouwen van een modelspoorweg geworden.. En door veel ijver en geduld zijn er al zeer veel successen geboekt.
Ook de "Hobby Club" heeft momenteel een aanvang gemaakt met het vervaardigen van een modelspoorweg.
Helaas is de vaste kern medewerkers nog zeer gering. Juist omdat de modelspoorweg verschillende technici nodig heeft, zoals b.v. houtbewerkers, metaalbewerkers, schilders, electromonteurs enz. Voor al deze takken is er veel werk aan de winkel. Trots de kleine staf, is de eerste steen reeds gelegd, en is er, alhoewel nog niet geheel gereed toch al een mooi station verrezen.
De grote mogelijkheden zijn ontelbaar, en ieder goed idee kan overal verwerkt worden.
Natuurlijk wordt er gewerkt volgens een vast bepaald schema, maar o.a. het station zal ook met veel eigen ideeën vervaardigd worden.
Door de buitengewone medewerking van het Departement van Materiaal is het mogelijk om, na verloop van tijd met een mooie modelspoorweg voor de dag te komen.
Moge deze uiteenzetting er toe bijdragen, dat de jongens, die reeds lang reeds lang met een dergelijk idee rondlopen, om ook eens zoiets te vervaardigen, zich niet langer terughouden, en ook mee te gaan werken.
Een zeer prettige en tevens nuttige vrijetijdsbesteding, waar iedere medewerker met trots naar zal kunnen opzien als de eerste trein zal gaan rijden. Hoe meer spoorweg-ingenieurs, hoe eerder dat zal gebeuren!

S.

-------------------------------------------------------------------------------------

Uit "Bondskrant No. 2" haalden we dit:

MEISJES IN DE HOBBY CLUB.

Als je zo om je heen kijkt naar andere H.C.'s, valt het direct op, dat bijna overal waar je ook zoekt het aantal meisjes t.o.v. dat van jongens minimaal is. Hoe komt dit toch? Het is eigenlijk vanzelfsprekend, dat de H.C. ook meisjes onder haar leden telt. Maar zij vragen zich al te vaak af, wat meisjes in onze club moeten doen en zij vergeten dan, dat de H.C. een jeugdgemeenschap is! En hoe kan deze gemeenschap zonder meisjes bestaan? De H.C. is niet alleen maar een soort knutselclub! (Helemaal niet - Red.) Het zijn de jongens die vaak het artistieke deel van onze club vergeten en dit kunnen de meisjes prachtig aanvullen met hún hobbies, zoals: boetseren, tekenen, leerbewerking enz. Het zijn de meisjes die het ideaal moeten verwezenlijken, want de H.C. moet geen jongensgemeenschap, maar een JEUGDgemeenschap worden!! Daarom: MEISJES IN DE HOBBY CLUB!

E. Tolk.

 
Van de redactie van het clubblad van Hobby Club Den Haag ontvingen wij nog het volgende beknopte verslag van:

"DIE GROSSE DEUTSCHE RUNDFUNK PHONO UND FERNSEH-AUSSTELLUNG"

Reeds op een afstand was het merkbaar, dat er in Düsseldorf een zeer belangrijke tentoonstelling was. Boven alles uit zagen wij een televisie-antenne, die voor de gelegenheid van een blauw kleurtje voorzien was. Het geheel was groots opgezet en zeer zeker de moeite waard om te bezoeken.
De eerste hal bijvoorbeeld was ingericht als omroep en televisiestudio, met alles wat daarbij behoort. Helaas was het echter wegens de drukte zeer moeilijk om een en ander goed in ogenschouw te nemen. Dat het hier geen show was, maar pure werkelijkheid bleek uit de enorme borden die overal opgehangen waren met het opschrift: "Ruhe, Aussendung".
Uit alles bleek dat de Duitse industrie haar mannetje staat, vooral op het gebied van Televisie, Frequentie Modulatie en meetapparatuur. De diverse stands, welke zeer smaakvol waren ingericht en de keurcollectie van omroep- en televisieontvangers enz., gaven hier blijk van. De geluidskwaliteit benadert reeds het maximum bereikbare, wat mede te danken is aan de verdere ontwikkeling van de diverse L.S. systemen.
Het aantal typen van ontvangers voor omroep en televisie is wel ZO uitgebreid, dat het ondoenlijk is alles op te noemen.
Evenals de televisie was ook de RADAR vertegenwoordigd, in de vorm van een schip, dat in een groot bassin lag. Aan de wal was dan op een RADARscherm de gehele loop van de Rijn bij Düsseldorf te volgen, terwijl op het schip de RADAR-antenne z'n rondjes draaide. Over antennes gesproken, nog nooit hebben we zulk een verscheidenheid televisie en F.M. antennes bij elkaar gezien. De meest ingewikkelde figuren waren er.
Van meetinstrumenten ook al zo'n verscheidenheid, sommige met een gevoeligheid van 1/100.000! Buisvoltmeters, buizentesters, waar niet alleen emissie op afgelezen wordt, maar ook steilheid.
Ook op het gebied van bandopname te kust en te keur. Complete recorders, die in een actetas meegenomen kunnen worden, maar ook apparaten die zo groot zijn als een piano, waar het volgende in zit: Radio ontvanger, bandrecorder en gramofoon, benevens een stuk of drie luidsprekers. De prijs? Zo ongeveer 1500 Mark.
Onderdelen ook in grote voorraad, waarbij de onderdelen voor televisie wel de hoofdrol speelden, alles van speciale constructie. Electrolytische condensatoren ter grote van een auto-radiator waren er zelfs!
Vanzelfsprekend waren de Duitse radio-amateurs ook aanwezig. Ook zij werken evenals wij veel met Dumpmateriaal.
Verder toonde de Duitse Bundespost haar installatie voor het opsporen van storingen en waren enkele industrieën voor de dag gekomen met zenders en ontvangers ten behoeve van de scheepsvaart. Ook dit weer apparatuur welke er zijn mag.
Over het algemeen wordt de volgende regel toegepast: Uiterlijk wordt er veel zorg besteed aan de apparaten, maar dit gaat gelukkig niet ten koste van het inwendige, waar nog meer zorg aan besteed wordt. Alles is zodanig geconstrueerd dat bij storingen zonder veel moeite onderdelen verwisseld kunnen worden. Draadverbindingen zijn zeer solide uitgevoerd. Er wordt verder veel gewerkt met montagestrips.
Uit alles bleek, dat de Duitse industrie op dit gebied zeer zeker op een zeer hoog peil staat, ja zelfs toonaangevend is.

H. Mulder.

------------------------------------------------------------------------------------

 TOEKOMSTPLANNEN VOOR DE H.C.-STUDIO.

(Buiten verantw. van de redactie)

Al heel lang is er op de Dordtse Hobby Club gesproken over een studio voor de radio-afdeling. In het begin van dit jaar is er dan eindelijk begonnen met de plannen hiervoor.
Zoals jullie waarschijnlijk weten komt deze studio naast de bestuurskamer aan de tuinzijde. (Beter zou zijn: straatzijde) het magazijn komt.
Momenteel is er een kleine stagnatie in de bouw gekomen, allereerst wegens de vacantie, ten tweede door het feit dat er geen goed stopcontact te krijgen is, en ten derde door houtgebrek!
Maar als er weer materiaal genoeg is, zal er weer hard gewerkt worden om zo spoedig mogelijk een moderne studio te doen verrijzen.
Het plan is om een studio met plaats voor twee man te maken. Als alles volgens plan verloopt zal dit gebouwtje in ons clubgebouw er ongeveer als op de tekening uit gaan zien.

De studio is hier getekend volgens het plan om twee gescheiden ruimten te krijgen. Wordt het echter één ruimte voor twee personen, dan komt er natuurlijk maar één deur in.
Wat betreft de apparatuur die in de studio komt (moet komen) het volgende:
Natuurlijk is een studio zonder goede laagfrequent versterker geen studio. Bij die verssterker behoort natuurlijk een gramofoon, en daar een gramofoon zonder platen niet zo veel muziek levert, moeten er dus ook goede gramofoonplaten komen. Verder is er een microfoon nodig: Een ontvanger mag evenmin ontbreken. (Eventueel een goed voorzetapparaat). Luidsprekers zijn al aanwezig.
Ook komt er hoogstwaarschijnlijk een bandrecorder. En "als" we toestemming van de P.T.T. krijgen zou een zender geen kwaad kunnen. Maar dit zal voorlopig nog wel een wens blijven. In geval komt er telefoon en een seinsleutel.
De verlichting van de studio d.m.v. een defecte TL-buis met H.C. voorschakelapparaat. Dit waren dus enkele gegevens over de te bouwen studio van H.C. Dordrecht. Hopenlijk zullen er wel enkele jongens zijn die serieus mede wille werken aan de bouw. Er zijn er genoeg die, als de studio klaar is, hierin willen zitten om met de hierin opgestelde apparatuur te werken. Hier is natuurlijk niets op tegen, maar laten deze jongens dan ook daadwerkelijk medehelpen aan het bouwen van deze studio, medehelpen om dit grootse plan te verwezenlijken.

A.V.

T E G E N K O P P E L I N G .

Tegenkoppeling, ook wel eens negatieve terugkoppeling genoemd, vermindert vervorming, die in l.f.-versterkers voornamelijk in de eindbuis ontstaat.
De toepassing van tegenkoppeling is vaak vrij eenvoudig, de verklaring is wat minder eenvoudig. Dit artikel heeft de bedoeling iets meer inzicht te verschaffen in de werking van tegenkoppeling. Vanzelfsprekend is hiervoor enige kennis van radio-techniek, speciaal van versterkerbuizen, vereist.
Wij zullen eerst een zgn. blokschema van een eenvoudige versterker bekijken.
Op de ingang sluiten we een wisselspanning van 0,1 Volt aan. Stroom hoeft aan deze ingang praktisch niet geleverd te worden. (0,1 à 1 micro-amp.)

In de eerste versterkerbuis wordt de spanning 100x versterkt. Dat is niet eens zo erg veel voor een moderne buis. Met de EL 40 kan zelfs een spanningsversterking van 210x bereikt worden. De wisselspanning is nu dus gestegen van 0,1 tot 10 V. Ook door deze eerste buis wordt praktisch geen stroom aan de volgende geleverd, wel de spanning natuurlijk.
De stroomsterkte-variatie's van de anodestroom zijn hier klein; de stroomsterkte varieert hier bv. tussen 2,5 en 3,5 mA. Van piek tot piek is dat dus 1 mA; uitgedrukt in wisselstroom wordt dat ½ 2= 0,35 mA. In Watts 10Vx 0,35mA= 0,0035W. In de eindbuis wordt de wisselspanning nog eens 10x versterkt, zodat op de anode van de eindbuis 100V. komt te staan; hier bij veel grotere stroomsterkte-variatie's, bv. tussen 10 en 50 mA. Uitgedrukt in wisselspanning wordt dat 40/2 2= 14,1mA. Aan wisselstroom vermogen is hier dus 100Vx14,1mA=1,41 Watt beschikbaar. Tot zover de beschouwing over de versterker.
Voordat we nu tegenkoppeling kunnen toepassen in dit schema moeten we eerst vervorming eens onder de loupe nemen.
Vervorming, d.w.z. de wisselspanning die uit de versterker komt, heeft niet dezelfde vorm als de wisselspanning, die er op aangesloten is. "Onderweg" wordt er iets aan de wisselspanning veranderd, bv. de hoge tonen worden niet zoveel versterkt als de lage tonen. Dat is dus een soort (ongewenste) toonregeling, die echter altijd door een met opzet aangebrachte toonregeling gecorrigeerd kan worden.
Deze vervorming wordt lineaire vervorming genoemd.
Bij niet-lineaire vervorming wordt hoge wisselspanning minder versterkt dan lage, zodat de toppen van de wisselspanning of aan één kant of aan beide kanten afgeplat worden.
Afplatting aan één kant veroorzaakt even (2e, 4e, enz.) harmonischen en afplatting zowel aan de positieve als aan de negatieve pieken van de wisselspanning geeft oneven harmonischen (3e, 5e, 7e, enz.) Bij niet-lineaire vervorming worden er dus frequentie's bijgemaakt.
Dit soort vervorming is niet zo eenvoudig en nooit helemaal op te heffen. Als het voorafgaande goed begrepen is, zijn we nu zo ver dat we tegenkoppeling kunnen gaan toepassen op de versterker.
B.v. van de uitgangstrafo gaan we op de één of andere wijze 0,9 Volt wisselspanning aftakken en deze spanning voeren we toe aan de eerste versterkerbuis, zodanig dat de ingangs-spanning er door tegengewerkt wordt en deze ingangsspanning gaan we tegelijkertijd verhogen tot 1 Volt, zodat op het eerste rooster van de voorversterkerbuis het verschil van 1 en 0,9V= 0,1 Volt blijft staan.
De eindbuis krijgt dus ook nu weer 10V., waardoor schijnbaar de oude toestand weer is bereikt.

De versterking is 10x maal minder geworden. Eerst was 0,1V nodig om 100 Volt op de uitgangstrafo te krijgen en nu is daar 1 Volt voor nodig. Belangrijker is dat elke spanning die op de ingang aangesloten wordt zichzelf voor 0,9 deel tegenwerkt.
Veronderstel nu eens dat er lineaire vervorming optreedt, b.v. de hoge tonen worden niet voldoende versterkt. Dan worden deze ook niet zo sterk tegengewerkt door de tegenkoppelspanning.
Hierdoor wordt het verschil van de spanningen op het 1e rooster van de voorversterker direct veel groter, zodat de frequentie die niet voldoende versterkt wordt a.h.w. automatisch een verhoogde spanning op het 1e rooster krijgt. Helemaal de juiste waarde kan de uitgangs-spanning voor de hoge tonen nooit krijgen, omdat dan ook het grotere verschil niet meer kan ontstaan.
Met behulp van niet eens zo vreselijk veel wiskunde kan aangetoond worden, dat bij tegenkoppeling de vervorming in dezelfde mate verkleind wordt als de versterking.
Dat ook niet-lineaire vervorming verkleind wordt is iets eenvoudiger in te zien. In dit geval ontstaan er wisselspanningen in de versterker. Tegelijkertijd worden ze aan de voorversterkerbuis toegevoerd met zodanige sterkte, dat ze voor 0,9 deel tegengewerkt worden.
Ook wanneer de impedantie (=wisselstroomweerstand) van de luidspreker verandert, bv. bij de resonantie-frequentie van de conus, zal de primaire spanning van de uitgangs-trafo veranderen en ook dit wordt door de tegenkoppeling verkleind. Het is niet noodzakelijk om de tegenkoppel-spanning aan de voorversterkerbuis toe te voeren. Deze kan ook aan de eindbuis zelf toegevoerd worden.
In ons voorbeeld hebben we de tegenkoppel-spanning met behulp van een speciale wikkeling van de uitgangs-transformator afgenomen. Dit kan echter ook op andere wijzen gebeuren. In een volgend artikel zullen we op de verschillende uitvoerings-mogelijkheden ingaan.
Onthoudt: Bij tegenkoppeling werkt vervorming zichzelf grotendeels tegen. De versterking vermindert, maar dit weegt, niet op tegen de geringere vervorming.

J.G. Tromp

------------------------------------------------------------------------------------

 AANGENAAM…… 

Dat zegt iedereen met wie je kennis maakt, nu hier is…. Praatgraag, aangenaam. Ik wil graag in ieder Hobby-blad mijn praatje praten. Waarover? Wel, overal over, over de leden die niet komen, over de leden die nog geen lid zijn, over trouwe leden, enz. enz.
Dat doe ik in telegramstijl, je weet wel, zo:
Ben op radio-afd. wezen kijken, was bar druk, leuke en leerzame avond, enz. enz. Om vandaag te beginnen. Heb gelezen over oprichting toneel-afdeling, vind dat prachtig, ga me ook melden en word vast de ster. Raad iedereen aan hetzelfde te doen, wordt Hobby Club rijk en beroemd. Jammer dat Anthon in dienst moest, grote strop, moet blijven draaien, gelukkig Annie nog, Arend ook weg, veel studie. Blijven gelukkig nog leden over. Moet spoedig een propaganda-avond komen voor ouders en iedereen.
Voor heden uitgepraat!

Uw aller

PRAATGRAAG-

-----------------------------------------------------------------------------------
 
NIEUWS VAN HOBBY CLUB DEN HAAG.

Onze Haagse correspondent schrijft ons:
Toen hobby Club Den Haag in april haar clublokaal was kwijtgeraakt zag de toekomst er toch niet zo heel somber uit. Even voordat wij het verloren kreeg het bestuur namelijk het bericht dat wij van de P.T.T. een pracht onderkomen konden krijgen. Er was electriciteit, water en gas en bovendien zouden wij het de gehele dag kunnen betreden. Daar het gratis was, leek het te mooi om waar te zijn. En dat was het ook! De P.T.T. ging reorganiseren en had het lokaal nodig.
Na deze pech zaten bestuur en leden echter niet bij de pakken neer, maar zochten verder. In Voorburg vonden zij een enorme loods. De N.P.V. kocht de loods echter voor een van de Voorburgse P.V. groepen, zodat ook dit niet kon doorgaan.
Al gauw hadden we weer wat. Om echter een lang verhaal kort te maken: Hobby Club Den Haag houdt op 12 September een ledenvergadering, en op deze vergadering zullen de leden mogen kiezen welk lokaal hun het beste bevalt!!!
Ondanks het feit dat de Hobby dan geen lokaal heeft, wordt er toch actief gewerkt. Onder andere wordt er hard gewerkt aan de inrichting van de stand welke de Hobby Club Den Haag gratis heeft gekregen op de tentoonstelling De Gouden Schakel welke komend jaar in Rotterdam gehouden zal worden. De stand wordt vermoedelijk 120 m2 groot.
Tot zover dit korte overzicht van de stand van zaken in de Hobby Club Den Haag.

-------------------------------------------------------------------------------------
 
NIEUWS VAN DE DIERENSE HOBBY CLUB.

Uit onze correspondentie met de Dierense Hobby Club haalden we de volgende gegevens:
 
Onze H.C. bestaat nu ruim drie jaar. De eerste tijd is voor ons een heel moeilijke geweest. Veel moeite om een goede Voorzitter te krijgen. Deze werd gevonden in de persoon van M.F. de Jong, die de functie tot Mei j.l. vervulde. Na de toen gehouden Jaarvergadering en de daaraan verbonden Bestuursverkiezing werd aan mijn persoontje het Voorzitterschap opgedragen.
Onze eerste clublokalen bestonden uit zolders bij verschillende leden thuis. Vorig jaar konden wij beslag leggen op een zeer mooi lokaal. De zolders boden niet veel ruimte en zodoende konden wij niet veel leden hebben. Dit aantal varieerde van 6 tot 10. Deze tijd is evenwel de productiefste geweest van het bestaan van de Dierense Hobby Club. Toen we in September '52 ons nieuwe lokaal klaar hadden, liep het ledental op tot 13 en later tot 16. Helaas hebben nu vele leden het lidmaatschap opgezegd wegens studieredenen. Momenteel zijn er maar 11 meer over.
Helaas is de activiteit van de H.C. het afgelopen jaar niet erg groot geweest. Verschillende leden maakten zelf een klein radio'tje. (allen één of tweekringers en twee tot drie lampen.) Verder is er nog wat geklungeld met de "T.L." De Modelbouw maakte een ontwerp voor een Modelspoorbaan en hiermee is een begin gemaakt, maar veel opgeschoten is er nog niet. Ook van de uitgifte van ons "Hobby Spectrum" is niet veel terecht gekomen. Verder dan twee nummers hebben wij het niet gebracht.
Wel hebben wij een versterker (eigenlijk van een van de leden) die af en toe eens verhuurd wordt. Dit is practisch de enige bron van inkomsten naast de contributie. De versterker heeft een vermogen van ongeveer 32 Watt, en is uitgerust met: 2 x EF40 twee microfooningangen, 2 x ECC40 gramofooningang en fazedraaier (Kangeroe), 2 x 807 Balans en AZ4.
Wanneer dit jaar de financiën het toelaten willen we een bandrecorder maken. Maar of het zo ver komen zal weet ik niet. Behalve de afdeling Radio en Modelbouw hebben we nog een afdeling Handenarbeid. Hiervan zijn alleen meisjes lid. Zij gaan in de toekomst raffia modellen maken. We hopen dat de activiteit in September zal toenemen.
Ik ben momenteel erg druk bezig (met nog twee leden) het Clublokaal op te knappen. De dakgoot, die ons veel narigheid op zolder bezorgde, is heden uitgebaggerd. De graspollen en kleine berkjes groeiden er in. Ook het houtwerk wordt momenteel "gecarbolineumd". We hebben er al ruim vier liter opgesmeerd en we hebben naar schatting nog minstens 3 à 4 liter nodig.

M.C. Groeneboom, voorzitter.

-------------------------------------------------------------------------------------
 
KIJK UIT NAAR HET VOLGENDE NUMMER!
 
N I E U W S   V A N   D E   B O N D ! !

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij van de Nederlandse Bond van Hobby Clubs het tweede nummer van de Bondskrant, waaraan wij het volgende ontleenden:
 
Volgend jaar van 26 Mei tot en met 7 Juni, zal er in Rotterdam een tentoonstelling worden gehouden voor vrije-tijdsbesteding, genaamd "GOUDEN SCHAKELS". Op deze tentoonstelling zal de Hobby Club een belangrijke plaats innemen. Het is zaak nu reeds met de organisatie te beginnen. De Bond, die op deze tentoonstelling met een stand komt, waarin werkstukken van alle H.C.'s zullen zijn opgenomen, zal als overkoepelend lichaam functioneren en wij verwachten dan ook zo spoedig mogelijk van alle H.C.'s een lijst van werkstukken die op deze tentoonstelling geëxposeerd kunnen worden. Bovendien zouden wij graag een aantal vaste medewerkers hebben. Misschien kunnen enige leden zich voorlopig opgeven, zodat wij weten hoeveel personen er zijn, die desnoods voor een deel van de tentoonstellingstijd beschikbaar zijn.
 Personen die zich hiervoor interesseren en van plan zijn, voor het geval dat zij ingeschakeld worden, daadwerkelijk mee te helpen, kunnen zich desgewenst bij de redactie dezes opgeven.
 Daar de H.C.'s nu aan de voorbereiding van de tentoonstelling hun handen vol zullen hebben, laten we de propagandaweek (te houden in de Herfstvacantie van de Middelbare Scholen, volgens BK1) vervallen. Organiseert een club echter toch iets, stuur dan het gehele Hoofdbestuur een uitnodiging! (!)
Er bestaat een redelijke kans, dat het blad "Hobby Club" binnenkort weer zal uitkomen. Laten alle H.C.-leden daarom hun beste beentje voorzetten het aantal abonné's te vergroten. (Dat spreekt immers vanzelf, we zijn nooit anders van plan geweest! – Red.)
 

CONTACT MET ANDERE HOBBY CLUBS.

De Gooise Hobby Club stuurde ons de nummers 3, 4 en 5 van de experimentele jaargang van hun blad, "Het Stokpaardje". Hieruit haalden wij het volgende:
De Gooise Hobby Club telde in Juli 43 leden, t.w. 28 jongens en 15 meisjes, maar zat desondanks sinds 27 Juni zonder lokaal!
De hele Gooise H.C. schijnt bezig te zijn met een grootse Revue.
Van Hobby Club Den Haag kregen we het zevende nummer van "Maandelijkse Mededelingen" toegestuurd, dat er als altijd weer prima uitzag. De oplaag ervan werd verhoogd tot 100 exemplaren, terwijl de abb.prijs verlaagd werd tot f 1,50 per jaar!
Verder verzocht Hobby Club Gorinchem ons stencils voor hun propaganda-actie te maken, waar we ons natuurlijk toe bereid verklaard hebben.

-------------------------------------------------------------------------------------