HOBBY CLUB DORDRECHT HOBBY CLUB DORDRECHT HOBBY CLUB DOR

HOBBY PUK HOBBY PUK HOBBY PUK HOBBY PUK HOBBY PUK HOBBY PUK
Nummer 2, 11e jaargang                                             ZOMER 1967

Redactie : Margreet de Waard Kees Aaldijk Kees Snoek
Adviseur : Gijs van Aardenne

Redactieadres : Frans Lebretlaan 8, Dordrecht.
Gironummer : 601060 t.n.v. de penningmeester v. H.C.D.
Clublokaal : Christiaan de Wettstraat 2.

Dokumentatie over de oorsprong
en groei van
HOBBY CLUB DORDRECHT

Verslag van de opening
op zaterdag 6 mei 1967

tekeningen:
Wim Dolk
Margreet de Waard

Nu er een einde is gekomen aan de alles overheersende bouwactiviteiten van de laatste maanden zullen we proberen om de Hobby Puk weer regelmatig uit te gaan brengen.
Hiervoor is de steun nodig van alle leden, al was het alleen maar om het blad te bezorgen en zodoende verzendkosten uit te sparen.
De Hobby Puk is voor de Hobby Club enorm belangrijk. De H.C. kan namelijk niet bestaan zonder de steun van bedrijven en instellingen.
Wanneer zij niets meer van de H.C. zouden horen dan zouden we zeer snel onze goodwill kwijt zijn en daarmee hun financiële bijdrage.
De Hobby Puk is dus van direct levensbelang voor de Hobby Club.
Om het blad regelmatig te laten verschijnen hebben we een beroep gedaan op Margreet de Waard. Zij heeft al een respectabel aantal Hobby Puks op haar naam staan zodat we voorlopig met haar deskundige hulp uit de zorgen zijn. Het zal echter duidelijk zijn dat we er naar moeten streven om het blad geheel door leden zelf te laten maken. De grote moeilijkheid is hierbij om één of meerdere personen te vinden die het typewerk voor hun rekening willen nemen en hierbij de benodigde spontane activiteit op weten te brengen.
De redactie heeft nu een eigen ruimte. Totdat ons definitieve onderkomen klaar is blijven we in de zendstudio. Hier hebben we alles bij de hand en kunnen we niet ieder ogenblik worden verjaagd.
Met de nieuwe typemachine die ons tijdens de opening door de stichting is aangeboden kunnen we nu stencils typen zonder dat er geplakt hoeft te worden.
Wanneer je zelf eens ervaren hebt hoe plezierig het is een blad te zien groeien, voor een groot deel samengesteld naar je eigen ideeën dan zul je tot de ontdekking zijn gekomen dat de redactie de prettigste afdeling is van de Hobby Club Dordrecht.

Kees Aaldijk.

van de Hobby Club geopend door burgemeester mr. J.J. van der Lee. Daarom zijn nu ook weer de hobby-avonden ingesteld n.l. woensdag 7-10 en zaterdag 2-5 en 7-10 uur; de andere dagen van de week is de H.C. niet geopend, daar dit teveel geld zou gaan kosten aan licht e.d.
De werkavonden zijn nu afgeschaft, maar als je nog wat aan de bouw wil doen, kun je je gang gaan.
De afdelingen komen zo langzamerhand ook weer op gang, zodat iedereen zijn hobbies kan uitoefenen.
In het bestuur zijn inmiddels een paar wijzigingen gekomen. Het ziet er nu als volgt uit:

Voorzitter: Kees Ruurs
Vice-voorzitter: Maarten van IJk
Secretaris: Kees Snoek
Penningmeester: Huib van der Weyden
2e ,, esse: Lieneke Wolkenfelt
Arch. bibliothecaris: Frank Noordzij
Alg. Adjunct: Daan Tits
Mat. commissaris: Hans van de Wiel
Lid: Kees Aaldijk

Wij danken Wim Wiessner voor zijn verdiensten als secretaris van Hobby Club Dordrecht.

Kees Snoek.

HISTORISCH OVERZICHT VAN DE HOBBY CLUB door

GIJS VAN AARDENNE.

Hobbyclub "Dordrecht" is een jeugd vereniging overeenkomstig de ideeën welke de schrijver Leonard de Vries ontwikkeld heeft in zijn boeken. "De jongens van de Hobbyclub" en "De Hobbyclub breekt baan".
Het eerste deel verscheen in 1947 bij uitgeverij "De Bezige Bij" te Amsterdam en enkele maanden later was de eerste Hobbyclub opgericht in Drachten.
In augustus 1949 verscheen op de tentoonstelling "Jeugd van Nederland" te Amsterdam het eerste nummer van het technisch en populair-wetenschappelijk jeugdblad "Hobbyclub", ook een uitgave van "De Bezige Bij", onder redactie van Leonard de Vries. Bij de groep jongeren, waar dit blad terecht kwam, sloeg de inhoud enorm aan en overal in het land werden Hobbyclubs opgericht. Zo werden ook in Dordrecht drie of vier Hobbyclubs opgericht, die nog niet van elkaars bestaan afwisten. Leonard de Vries ontving uit Dordrecht onder meer een brief waarin stond"De bijeenkomsten van de Hobbyclub worden gehouden iedere week,'s woensdagsmiddags om twee uur op een veld met struiken; daar hebben we een hut met zeildoek voor zolang als noodhulp. We hebben geen clubgebouw en hoe we ook ons best er voor doen, we kunnen er geen krijgen. Nu hebben we het plan opgevat om zelf een schuurtje te gaan bouwen, de plek waar we willen bouwen mogen we hebben, maar we kunnen niet aan hout komen. We hebben wel wat gereedschap, maar geen houtboor. Ons reglement begint met Artikel 1, "We moeten elkaar zoveel mogelijk helpen......".

Op 25 februari 1950 gingen de clubjes in Dordrecht een fusie aan en deze datum wordt daarom als de officiële oprichtingsdatum beschouwd. Er waren daarbij circa 35 jongens van 12 tot 17 jaar aanwezig en de eerste club ruimte was een achterkamer van nog geen twintig vierkante meter op het adres Mauveplein 14.
Al spoedig werd verhuisd naar het gebouw van de K.N.V.B. afdeling Dordrecht aan de Wolwevershaven, maar de leden mochten er te weinig en de huur was te hoog. De club liep achteruit tot in december 1950 een oud pakhuisje in de Vleeshouwerstraat gevonden werd dat tegen een redelijke huur geheel ter beschikking was. Het pakhuisje verkeerde in een zeer vervallen en verwaarloosde staat. Met een spanleiding werd elektrisch licht verkregen en de eerste avond al dat een groepje leden het centimeters dikke stof aan het opruimen was kwam de politie een kijkje nemen omdat vanuit het toenmale hoofdbureau een verdacht licht gesignaleerd was. Deze eerste tijd was een zeer romantische tijd in het bestaan van de Hobbyclub. Door de scheuren in de muren groeide de klimop naar binnen. Als het niet regende werd het stromend water verkregen van een tank die op de zolder gelegd was en iedere zaterdagmiddag met een tuinslang door de buren gevuld werd; Er werd een week getimmerd aan werktafels van allerhande oud hout met een laag carton erover, zodat ze er keurig uitzagen.
De vloeren liepen hellend af, maar verder was de Hobbyclub keurig netjes. Er werden statuten en een huishoudelijk reglement gemaakt en de vele leden (van toen) zullen met zeer veel plezier aan deze tijd terugdenken.
De gemiddelde leeftijd van de leden en het bestuur werd wat hoger en er kwamen nieuwe ''generaties" bij.
De Hobbyclub "Dordrecht" had inmiddels met de andere Hobbyclubs in het land opgericht de Nederlandse Bond van Hobbyclubs. Het doel van de Hobbyclub werd officieel vastgesteld: De belangstelling te bevorderen onder de jeugd van technische, natuurwetenschappelijke en kunstzinnige hobbies en haar in staat te stellen deze hobbies in clubverband te beoefenen". Er werd vastgesteld dat de minimumleeftijd voor het lidmaatschap 13 jaar zou zijn en de maximum leeftijd 21 jaar. Deze laatste werd verhoogd tot 23 jaar.
De Hobbyclub is toegankelijk voor alle jongens en meisjes die hobbies hebben, ongeacht geloof of levensovertuiging en voor zowel werkende als studerende jongeren. Besloten werd dat anderen zich alleen met de Hobbyclub zouden mogen bemoeien als dat in het belang van de Hobbyclub was en voorzover dezen bereid waren de leiding van de jongeren te accepteren.
Er ontstonden de afdelingen Radio, Modelbouw, Fotografie, Drukkerij en Scheikunde.
Van allerlei kanten werd materiaal verkregen dat zeer zuinig beheerd werd. Met de meeste andere Hobbyclubs in het land ging het minder florissant, meestal door gebrek aan clubruimte. Toch werden er ieder jaar tot 1957 landelijke Hobbyclub Paascongressen gehouden die bijzonder interessant en goed georganiseerd waren.
Het maandblad "Hobbyclub" kwam echter na 2½ jaar in financiële moeilijkheden en de uitgave ervan werd gestaakt, waardoor een belangrijke morele steun voor de jonge Hobbyclubs wegviel en het aantal ieder jaar verminderde, ook door gebrek aan opvolging in de besturen van de clubs.
In 1953 werd het niet langer verantwoord geacht in het bouwvallige pakhuis te blijven daar de vloeren steeds verder scheefgezakt waren en met teveel leden tegelijk aanwezig, voor instorten gevreesd werd.
Na veel zoeken en informeren kon 1 oktober 1953 verhuisd worden naar een zolder van de kalkfabriek van Dijk en Co aan de Hellingen, die gratis ter beschikking gesteld werd. Aan deze geste is het vooral te danken geweest dat de Hobbyclub zich zonder al te grote financiële zorgen en bovendien gesteund door een zekere gemeentelijke subsidie en morele steun van de heer C.J. Ruurs evenwichtig heeft kunnen ontwikkelen tot een blijvende jeugdvereniging, die een zekere bekendheid begon te krijgen en, ondanks de bijzonderheid van het jeugdige bestuur, steeds meer vertrouwen ging genieten. De Hobbyclub werd meer dan een jongensclub, maar een volwaardige jeugdvereniging in de meest zuivere zin van het woord, met een unieke eigen plaats.
Er werden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd en er werd op verzoek meermalen meegedaan aan nationale tentoonstellingen op hobby- of doe-het-zelf gebied in Rotterdam. Al in 1954 bijvoorbeeld aan de toen zeer bekende tentoonstelling "de Gouden Schakel" in de Ahoyhal. In 1957 aan de eerste "Doe het Zelf"-tentoonstelling in de Energiehal in Rotterdam. In 1959 aan de eerste tentoonstelling "Ruimte voor de Jeugd" in het Bouwcentrum, enz...

Zonder de vele andere besturen en bestuursleden te kort te doen, mag toch wel vermeld worden dat het bestuur in 1954/'55 onder de bezielende leiding van Jaap Dortwegt, voorzitter en met Gijs van Aardenne als secretaris, Hans Diemel als penningmeester, Arend Kastelein als materiaalcommissaris en Peter de Waard als algemeen adjunct bijzonder veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van Hobbyclub "Dordrecht".
Groot was de verslagenheid onder bestuur en leden toen bekend werd dat op l3 juli 1959 Jaap Dortwegt bij een autoongeluk op weg naar zijn werk in Zwitserland om het leven gekomen was .

Toen de Hobbyclub enkele jaren later enige morele steun goed kon gebruiken om een tijdelijke teruggang te boven te komen besloten Arend, Gijs en Peter (Hans Diemel was inmiddels geemigreerd naar Canada) het bestuur, met Kees Ruurs als voorzitter, Margreet de Waard als secretaresse en Jaap Timmermans als penningmeester, nog eens met adviezen te helpen, waarna een bijzonder succesvolle propaganda-actie gevoerd werd, die in Kunstmin een volle zaal trok, waaruit overduidelijk bleek dat bij de jeugd de belangstelling voor de Hobbyclub nog bijzonder groot was.
Burgemeester van de Dussen heeft deze propaganda-actie geopend en er gaven zich bijna 200 belangstellenden op, die echter voor een groot deel op een wachtlijst geplaatst moesten worden omdat het lokaal aan de Hellingen te klein was.

Eind 1965 kregen we het reeds lang verwachte bericht dat het gebouw, waarin de Hobbyclub op de Hellingen gehuisvest was, op korte termijn afgebroken moest worden in verband met de voortgang van de bouw van het Nieuwe Bedrijvengebouw.
Gelukkig was er in de tussentijd een oplossing gevonden die tevens een belangrijke verbetering inhield.
De Hobbyclub zou de beschikking kunnen krijgen over de ongevloerde zolder boven het gemeentelijk schoolgebouw aan het Oranje Vrijstaatplein, mits het bestuur in staat zou zijn, met steun van het toegezegde krediet, de zolder begaanbaar te maken, te verbouwen en in te richten, waarbij zoveel mogelijk arbeid door eigen leden verricht zou worden. Inmiddels was een aantal Dordtenaren, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, van de gemeente en ouders van leden, bereid gevonden een Stichting in het leven te roepen tot Bevordering van het werk van Hobbyclub "Dordrecht" om verdere financiering van deze zolder mogelijk te maken. Voorzitter van de stichting B.H.C.D. werd de heer J. Dortwegt, vader van de overleden oud-voorzitter van de Hobbyclub en bedrijfsleider van de Kalkfabriek van Dijk en Co, secretaris werd de heer G.W.V. van Aardenne medeoprichter van de Hobbyclub, oud-lid en thans weer adviseur van de Hobbyclub en penningmeester, Jhr. Mr. W.H. de Savornin Lohman, directeur van Slavenburgs Bank N.V.
De overige bestuursleden zijn: Ir. R.A. Jas, E.C. de Bruin, A. Brasser, Mr. D.W. Beels, J. Kamberg en J.W. Walvis, arts.

Het hobbywerk moest onderbroken worden. Onder leiding van het bestuur en een bouwcommissie werd door de leden met het grote werk van de verbouwing gestart, waarbij toezicht op de uitvoering gehouden werd door de Dienst Openbare Werken.
Om toegang tot de zolder te verkrijgen moest een lange stalen trap gemonteerd worden vanaf de binnenplaats van de school. Halverwege de trap is een deur in de schoolgevel gemaakt naar een toiletgroep van de school die wij mede mogen gebruiken. Bovenaan de trap is een toegang door het dak naar de zolder gemaakt. Daarna moest allereerst een kleine zevenhonderd vierkante meter vloer gelegd worden. Hoewel de afdelingen zoveel mogelijk open verbindingen hebben, moesten er voor de afdelingen scheikunde en fotografie muren gemetseld worden, evenals voor de bestuurskamer en twee studio's. We hebben deuren gemaakt, plafonds getimmerd eigen werktafels, een toneel, magazijnen en vele andere zaken.
Er moest een gasleiding voor de verwarming en het scheikunde-laboratorium komen en waterleiding. Slechts bij enkele, zeer gespecialiseerde werkzaamheden hebben we de hulp van vakmensen gehad. De gehele elektrische installatie, bestaande uit 24 hoofdgroepen, is door eigen leden aangelegd.
In de nieuwe Hobbyclub is ruimte voor de afdelingen Radio en elektronica, Fotografie, Scheikunde, Modelbouw (spoorwegmodelbouw, boten en vliegtuigen). Hout en metaalbewerking, toneel, biologie, artistieke hobbies (schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken enz.) en een voorlopige stille wens is nog een sterrenwachtkoepel voor de afdeling Astronomie.

Meer dan anderhalf jaar is er door een enthousiaste groep leden in alle beschikbare vrije tijd ijverig en degelijk gewerkt en hoewel de afwerking bij lange na nog niet klaar is, wil het bestuur trachten zo spoedig mogelijk het normale hobby-werk weer te hervatten om daarmee een grote groep jonge Dordtenaren mede in de gelegenheid te stellen op een nuttige en leerzame wijze op de Hobbyclub samen in hun vrije tijd aan hun hobbies te werken.

--------------------------------------------------------------------------------------

Burgemeester van der Lee spreekt het openingswoord. ((niet cursief))

De opening, en wat er aan vooraf ging! (Kees Aaldijk)

Op 3 april is, in aanwezigheid van Gijs, een buitengewone bestuursvergadering gehouden.
Het was daarom nodig de nog te verrichten werkzaamheden te bespreken en alle leden voor de zoveelste en (eindelijk) laatste maal enthousiast te maken, opdat het vele werk dat nog gedaan moest worden op tijd klaar zou komen.
Door de ongewone activiteiten van de afgelopen anderhalf jaar was de sfeer op de H.C. wel enigszins gewijzigd en hield nu het midden tussen die van een sociëteit en een aannemersbedrijf.
Alle activiteiten die niet direct met de opening te maken hadden werden stopgezet. Een uitzondering werd gemaakt voor de Hobby Puk waaraan met name door Kees Snoek en Kees Aaldijk enkele weken hard is gewerkt. Woensdag 5 april zouden Kees Ruurs, Maarten, Daan en Gijs naar de burgemeester gaan om een datum voor de opening af te spreken. Zoals bekend, werd de opening bepaald op 6 mei 1967 om 8 uur 's avonds. Er werd een lijst opgemaakt van alle werkzaamheden die verricht moesten worden. Ondanks de spectaculaire lengte hiervan zijn we nog op tijd klaar gekomen, al moesten daarvoor een aantal nachten worden doorgewerkt.
Om enkele van de werkzaamheden te noemen: het aansluiten van het licht, het schilderen van de wanden, het in orde maken van de bar, waaraan ondermeer door de vader van Adrie en Kasper Jansen is meegewerkt, het opruimen van de enorme hoeveelheden puin, waarvoor de firma Wolst weer een bak beschikbaar stelde.

Openingswoord door Kees Ruurs.

 

Gijs biedt hier de "Jado" aan.

Afdeling Scheikunde.

Er was echter nog meer te doen, honderden brieven, mededelingen en uitnodigingen zijn verstuurd.
Het secretariaat zou onder het werk zijn bedolven wanneer Margreet de Waard, Anke en Gijs van Aardenne hier niet aan hadden meegewerkt! Hun hulp bleef gelukkig niet beperkt tot dit soort zaken. Op velerlei gebied hebben ze de Hobby Club geholpen om op tijd klaar te komen.
Er moest ook nog wat meubilair op de zolder komen. De H.T.S. wees ons verder op de mogelijkheid om bij een gemeentelijke opslagplaats schoolmeubelen te kopen. Buiten deze meubelen hebben we hier nog een aantal schoolborden over kunnen nemen. Ook huurden we hier 150 klapstoeltjes zodat we alle gasten een zitplaats aan konden bieden.
Anderhalve week voor de opening werd de pers uitgenodigd een kijkje te nemen op de H.C. Ook tijdens de opening was een aanzienlijk aantal persvertegenwoordigers aanwezig (evenals de wereldomroep).
Die zaterdagmiddag was de Vara ook al op de H.C. geweest om enkele opnamen te maken. Deze zijn woensdagmiddag om 10 over 5, 10 mei, uitgezonden.
Er is verder op de openingsdag een film gemaakt door Willy Dortwegt. Een andere belangrijke gast van die middag was Leonard de Vries, de geestelijke vader van de Hobby Club die helaas 's avonds bij de opening niet aanwezig kon zijn.
Al dagen van te voren was er op de zolder gewerkt aan een tentoonstelling van alle afdelingen. Hier werd alles uitgestald wat men aan opvallende zaken en apparatuur had. De afdeling astronomie met een aantal kijkers de afdeling brommertechniek had enkele bromfietsen de trap op gesjouwd en gedeeltelijk gedemonteerd.
In de ruimte van afdeling artistieke hobbies was een groot aantal krijttekeningen en andere wandversieringen opgehangen en op de tafels lag mozaikwerk en enige leuke zelfgemaakte sierraden.
Bas Verhey had een modelspoorbaan aangelegd. De expositie van afdeling biologie werd aangevuld door Willy Dortwegt. Ook kreeg deze afdeling van Anke een pers om planten te drogen.

Nadat alle afdelingen zo goed mogelijk waren ingericht en een groot aantal mensen elkaar zenuwachtig voor de voeten had gelopen op zoek naar iets dat nog verbeterd zou kunnen worden was de Hobby Club klaar voor de opening.

Hoewel hierboven een aantal namen zijn genoemd, is het onmogelijk iedereen te noemen die aan onze geslaagde opening heeft meegewerkt.
Daarom wil het bestuur, voor zover dit nog niet op een andere manier is gedaan iedereen danken voor zijn of haar medewerking.

Iedereen, en dit geldt in het bijzonder voor de oudleden en de jongens en meisjes die nog geen lid zijn, die belangstelling heeft voor de Hobby Club Dordrecht wordt hierbij uitgenodigd om een (hernieuwd) bezoek te brengen.

namens het bestuur
van HOBBY CLUB DORDRECHT.
Kees Aaldijk.

---------------------------------------------------------------------------------------

Verslag van de opening van de nieuwe zolder van H.C.D. 6 mei 1967.

Het was zover. Na maanden van harde, voortdurende arbeid, waaraan velen onzer leden hun beste krachten hebben gegeven, werd eindelijk de Hobbyclub Dordrecht feestelijk geopend. Tevoren was alles in gereedheid gebracht, iedere afdeling had zich naar beste kunnen ingericht, overal stonden verse bloemen, toen burgemeester mr. J.J. van der Lee en zijn egaa, de wethouders P.J. van Meurs en L. van Bohemen, secretaris mr. J.P.A. van der Hoeven, benevens de rector van het Gemeentelijk Lyceum, dr. I. Vijlbrief en zijn gade en vele andere belangrijke ingezetenen van Dordrecht en omstreken, de Hobby-zolder betraden, nadat zij de trap hadden beklommen, daar de lift... helaas die avond buiten werking was. Boven werden zij hartelijk welkom geheten door het bestuur.
Nadat ieder een plaatsje had gevonden in de ruime toneelzaal, kwam eerst de voorzitter Kees Ruurs aan het woord. Deze verwelkomde nogmaals de aanwezigen en betitelde onze burgervader abusievelijk met "wethouder" maar herstelde zijn fout weer. Tevens sprak hij zijn dankbaarheid uit voor het feit, dat wij nu op deze zolder mogen zitten die de leden zèlf hebben opgebouwd dankzij de grote steun die wij van de gemeente en van andere mensen die sympathiseren met het werk van de Hobbyclub, hebben ondervonden.

De heer van Dijk die ons dertien jaar lang in staat heeft gesteld in een pand aan de Hellingen te verblijven, werd een antiek biertonnetje overhandigd (het was leeg...). Kees Ruurs prees de leden die dit alles door hard werken hebben opgebouwd.
Na deze speech kreeg de heer Dortwegt het woord. De heer Dortwegt is voorzitter van de S.B.H.C.D.(stichting tot bevordering van het werk van Hobbyclub Dordrecht),zonder welke stichting dit werk niet mogelijk zou zijn. De H.C.D. kreeg van hem, namens de S.B.H.C.D. een type-machine aangeboden, waarop de redactie reeds beslag heeft gelegd.
De heer G.W.V. van Aardenne, onder de leden beter bekend als Gijs, zonder wie wij hier-bedenk dit wèl-niet zouden zitten, verhaalde, wat hier is gepresteerd en herdacht tevens onze overleden H.C.-kameraad Jaap Dortwegt door een sterio geluidsversterker, uit naam van de vrienden van Jaap, aan te bieden, genaamd JADO.
Toen mocht de burgemeester wat zeggen. Hij herinnerde zich blijkbaar nog goed, dat Kees Ruurs hem wethouder had genoemd, want hij begon met: "Zoals de secretaris... pardon, de voorzitter heeft gezegd, mag ik deze zolder openen, wat ik ten zeerste waardeer. Verder zei hij dat dit tot stand was gekomen door de intensieve arbeid van de enthousiaste leden. Bovendien prees hij de heren Dortwegt, Ruurs en van Aardenne die veel hebben bijgedragen tot de bewerkstelliging van de nieuwe H.C. ruimte. Hij somde de afdelingen op, te weten: fotografie, radio en elektronica, scheikunde, toneel, artistieke hobbies, modelbouw, astronomie, biologie en brommertechniek.
Toen kwam het grote ogenblik: de burgemeester moest de H.C.D. openen door een hefboom over te halen. Zèlf wist hij ook niet, wat er zou gebeuren. De zaal keek in spanning toe, terwijl de burgemeester de handel naar beneden drukte. Plotseling zat men in het duister. Achterin vielen er een paar flauw, zodat de in allerijl opgerichte afdeling geneeskunde in actie moest komen. Inmiddels verschenen tot ieders opluchting de eerste sterretjes, die, zij het wat haperend, de letters H.C.D. zichtbaar maakten.
Na dit grootse vuurwerkfestijn werden er dia's vertoond zowel van het oude, als van het nieuwe gebouw en de verbouwing, waarbij wij zagen hoe een hobbyïste zich lekker vies maakte in een cementbak. Ook werd nog een filmpje van de bouw vertoond.
De burgemeester kreeg van Kees Ruurs een boek van Leonard de Vries, de geestelijke vader van de H.C., aangeboden. Daarna gingen de gasten rond langs de afdelingen die druk bezig waren, evenals de redactie die stencils moest uitdelen om donateurs te verkrijgen.
(Hebt U uw strookje al ingeleverd?). Toen het gezelschap alles had bezichtigd, festten de leden nog wat na... tot half twee en reden moe, maar weltevreden weer huiswaarts.

C.H. Snoek.

In de Hobby Puk van SEPTEMBER 1953 las ik het volgende:

AANGENAAM.....

Dat zegt iedereen met wie je kennis maakt, nu hier is...
Praatgraag, aangenaam. Ik wil graag in iedere Hobby Puk mijn praatje maken. Waarover? Wel, overal over, over de leden die niet komen, over de leden die nog geen lid zijn, over trouwe leden, enz, enz.
Dat doe ik in telegramstijl, je weet wel, zo:
Ben op radio-afdeling wezen kijken, was bar druk, leuke leerzame avond, enz.enz. Om vandaag te beginnen:
Heb gelezen over toneel afdeling, vind dat prachtig, ga me ook melden en word vast de ster. Raad iedereen aan het zelfde te doen, wordt Hobbyclub rijk en beroemd. Jammer dat Anton in dienst moest, grote strop, moet blijven draaien, gelukkig Annie nog, Arend ook weg, veel studie. Blijven gelukkig nog leden over. Moet spoedig een ouderavond komen voor ouders en iedereen.
Voor heden uitgepraat!

Uw aller PRAATGRAAG.

Dit stukje had net zo goed in deze Puk kunnen staan daarom hebben we het dan nu ook maar geplaatst.

De REDACTIE.

BESCHEIDEN PROPAGANDA-ACTIE.

Na de opening werd speciaal voor de ouders een ouderavond georganiseerd. Puffend en hijgend vanwege de trap kwamen om 7.50 uur de eerste ouders aan; tevens hadden wij de eer oud-burgemeester van Dordrecht, mr. J.A.H. J. van der Dussen en zijn echtgenote te ontvangen. De gasten werden verzocht hun handtekening in het gastenboek te zetten, waarna zij naar hun plaatsen werden geleid. Toen ieder had plaatsgenomen, verwelkomde Kees Ruurs de aanwezigen en vertelde zijn gebruikelijke verhaaltje. (zie opening) Hierna werden er dia's en een filmpje vertoond van het oude gebouw en de bouw hier, waarna een filmpje van de opening volgde, dat juffrouw Dortwegt voor ons heeft opgenomen. Toen was er gelegenheid tot bezichtiging van het gebouw en als klap op de vuurpijl kregen de genodigden een stencil aangeboden om donateur te worden, waarvan wij Een rijke oogst hebben overgehouden.
Na de bezichtiging daalde men weer de trap af onder het slaken van vele verzuchtingen.

C.H. Snoek.