R E D A C T I E.

1e Jaargang No 1.                              MEI 1951
Hoofdredactie:        C.B.Roos,Marisplein 46.
Redactie Adres:       Mauveplein 14.
J.Th.Schippers Jr.    Redacteur. Technische Hobby's.
L.J. v.d.Klooster      Redacteur. Artistieke Hobby's.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

REDACTIE-NIEUWS.

Nieuw copy moet ingeleverd worden vóór 12 April a.s. en kan worden ingeleverd bij één der bovenstaande adressen. Alle copy is van harte welkom. Eventuele critiek eveneens. Alle stukken worden opgenomen, mits ze niet over politiek of Kerkelijk gebied handelt.
Vergaar allen advertenties. De kosten hiervan bedragen f.1.-- per 1/12. pagina.

De Redactie.

 * * * * * 

VAN DE BESTUURS-TAFEL.

De afdeling Dordrecht van de Nederl. Bond van Hobbyclub is opgericht op 25 februari 1950.
Het boek "De jongens van de Hobbyclub", geschreven door Leonard de Vries, heeft de aanleiding gegeven tot het oprichten van deze vereniging. In deze roman zet de heer Leonard de Vries uiteen, het doel van de hobbyclub en de ideale inrichting van de hobbyclub.
Het doel van de hobbyclub is, de wereldvriendschap onder de jongeren te bevorderen en opent de mogelijkheid voor jongens en meisjes hun hobby's te kunnen uitoefenen, ook als dit thuis door financiële of andere omstandigheden niet mogelijk is.
Zij tracht dit doel te bereiken door de hobby's gemeenschappelijk uit te oefenen en het doen houden van lezingen op allerlei gebied.
Dat deze hobby's uit zeer uiteenlopende richting kunnen zijn, lijdt geen twijfel, doch dat er in deze verscheidenheid iets gemeenschappelijks ten grondslag kan liggen, evenmin.
In deze gemeenschappelijke uitoefening van hobby's komt telkens weer tot uiting, dat wij elkaar nodig hebben, ook later in de maatschappij.
Hoe zou de fotografie ooit tot ontwikkeling zijn gekomen, indien er geen onderzoekingen waren gedaan op scheikundig gebied. En hoe zouden er ooit in de toekomst op de hobbyclub nog eens geluidsfilms geproduceerd kunnen worden, indien er niet een afdeling radio en electriciteit was.
U moet echter niet denken, dat, wanneer U eens bij ons in het clublokaal komt kijken, dat U het dan vol ziet staan met prachtige versterkers, filmapparaten en dergeli. Dit zijn allemaal toekomst dromen die in de loop der tijden misschien nog wel eens werkelijkheid kunnen worden.Wat we wel hebben is een intiem clublokaal, stevige werkbanken, enthousiasme en vertrouwen in de toekomst!
Dat wij enthousiast zijn en vertrouwen hebben in de toekomst zal U misschien duidelijk zijn, als U in dit blad kijkt, hetwelk geheel door de leden is samengesteld en geproduceerd, zowel gedrukt als gestencild.
Zoëven heb ik al enkele afdelingen van de hobbyclub genoemd, ik zal U echter een systematische opsomming geven van de afdelingen:
a. Radio
b. Modelbouw
c. Drukkerij
d. Schei- en Natuurkunde
e. Fotografie
f. Declamatie
g. Toneel.
Zij, die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, kunnen lid worden.
Wilt U iets naders weten omtrent de Hobbyclub, stelt U zich dan in verbinding met het Bestuur of komt U eens kijken in ons clublokaal, Mauveplein 14 te Dordrecht.

Het Bestuur.

-o-o-o-o-o-o-o- 

IETS OVER ARTISTIEKE HOBBY'S.

Het is op het ogenblik zo, dat de artistieke hobby's op de hobbyclub maar zeer weinig beoefend worden. Daarentegen zijn de beoefenaars van de Technische Hobby's ver in de meerderheid. Daar moet een oorzaak voor zijn. Is het misschien zo, dat het woord "Artistiek" een rare klank heeft. Je denkt daarbij natuurlijk aan artisten, die men wel kent als mensen met lange haren en die zich nooit of zo af en toe wassen en scheren. Zijn daardoor de artistieke hobby's zo weinig bemind?
Nu als je daardoor reden gehad hebt om niet de artistieke hobby's te beoefenen, dan is het geen gegronde reden. Hebben alle dichters, schrijvers, schilders etc. etc. baarden en zijn dat rare mensen.Wel neen! Dat kan dus onmogelijk een bezwaar zijn! Is het dan misschien daadoor, dat de artistieke hobby's zo weinig beoefenaars hebben, omdat men eigenlijk niet precies weet wat artistieke hobby's zijn. Ik geloof dat het dat is. En als het zo is, dan zullen wij jullie wel uit de droom helpen en je precies vertellen wat dat zijn en wat we doen.
Dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk gebeuren, zoals je wel begrijpen zal, maar in elk nummer van de "Seinsleutel" zal voortaan een artikel van de artistieke hobby's staan, door een der Leiders van de artistieke Hobby's-afdeling. Als je dus wilt weten wat Artistieke Hobby's zijn, lees dan die artikeltjes en ik twijfel er niet aan, of in Dordrecht zal een bloeiende afdeling "Artistieke Hobby's komen.
Tot slot geef ik nog even de namen van die hobby's, die we artistieke hobby's noemen: Declamatie, schilderen, Tekene, Boetseren, Toneel en Fotografie. Deze laatste slechts ten dele omdat Fotografie half Technisch, half Artistiek is.

C.B.R.
 
* * * * * * *
 
FOTOGRAFIE.

Wat is Fotografie???
 
Stel je voor dat je een foto neemt.Wat gebeurt er dan? De sluiter gaat open en er valt een lichtbundel gedurende een korte tijd (b.v. 1/25 sec.) door de lens op de zich achter in het toestel bevindende film. Deze film is bedekt met een laag gelatine waarin zilverbromide is opgelost. Het licht heeft de eigenschap, dat het het zilverbromide kan splitsen in zilver en broom, op de plaatsen die het meest belicht zijn.
Wanneer men nu een film die belicht is uit het fototoestel zou halen, zou men niets anders zien dan de geelgroene kleur van de gelatinelaag en de film zou bedorven zijn, doordat het daglicht het broomzilver verder heeft kunnen ontleden.
Nadat een film belicht is moet deze ontwikkeld worden, d.w.z. dat men de broom van de gelatinelaag verwijdert door middel van ontwikkelaar (een bad met verscheidene chemische stoffen). Hierna moet gespoeld worden in water, daarna een ander chemisch bad "Fixeer" en tot slot weer spoelen met water. Dit alles gebeurd, dan heeft men de negatieven. We moeten nu nog positieven krijgen. Dat doen we op de volgende wijze.
We leggen het negatief met de gladde zijde tegen het glas van het afdrukraam, nemen een velletje afdruk papier en leggen dit met de gladde kant tegen de doffe kant van het negatief, sluiten het afdrukraampje, en belichten het geval met een witte lamp.De tijd van belichting hangt of van de aard van het negatief, welk soort afdrukpapier wordt gebruikt, de afstand tussen lamp en afdrukraam, enz. Na de belichting nemen we het afdrukvelletje eruit, doen dit in: 1e ontwikkelaar 2e water (spoelen), 3e Fixeer, 4e water (spoelen).
Na het positief gespoeld te hebben, glanzen we het en de "foto" is klaar. Wat doet de onderafdeling Fotografie van de "Hobbyclub" afdeling Dordrecht?
Zij experimenteert met opnametrucs.
Zij ontwikkelt,drukt af, vergroot enz.
Ook ligt het in de bedoeling om met de onderafdeling "Fotografie" foto excursies te gaan houden. Wil je meer weten over fotografie, kom dan eens op de Hobbyclub kijken.
 

Th. Schneider

 
Tijdvak 11.1. - 17.1.1951                                10.-40. meterband.
28 M.C. 11.1.1951.
 
Er werden op 10 meter verscheidene amateurs gelegd o.a. C.U. 5 Y.L. China om 14.30 uur. C.M.T. in verbinding met Y.S. 3 Z.P. Salvador, dit was een aangenaam Q.S.O.
Ook de militaire amateurs waren druk bezig, Z.B. 1 Q.Q. een kruiser in de buurt van Malta, deze maakte een verbinding met E.Q. 2 E. uit Iran. Deze verbinding werd heftig gestoord door hagelbuien en midden in de nacht hoorde ik V.P. 1 S.K. uit Brits Guiana. Voorts waren er verschillende omroepstations:
Amerika, Rusland, P.C.J., Canada Roept Nederland. Deze stations geven aardige programma's.
Op de 20 meter was het gezellig met de amateurs. Vrouwen waren ook present. Om deze stations op te schrijven zou ik een hele bloknote nodig hebben. Het waren er velen. Ook Jazz en Swing waren sterk vertegenwoordigd.
 
40 meter.
O.T.C. Leopoldstad om te beginnen 37.10.meter. geeft nieuws en gevraagde platen. P.C.J. kwam zwak door. Amerika en Rusland waren te actief, storing was het gevolg. Amateurs: F.3.C.K.-Frankrijk. V.S.6 S.K. Hongkong. O.Z. stations Denen. S.M. Zweden. Te veel om op te noemen. De M.T.S. was in een aardige verbinding met Z.S. 6 F. in Johannesburg.
Dit laatste station werd gestoord, waaschijnlijk door een Philips Shave. He!!!
De 40 meter is dag en nacht vol met stations.
De 80 meter Rapporten:
P.A.O.K.D. met P.A.o.P.X een aardige verbinding. D.L.3 L.J een Duitser met plaatjes, geweldige muziek gaf die amateur ten beste. Dan waren er nog een stel Engelsen, Fransen, Denen en Zweden. Doch de kwaliteit liep hard achteruit, vandaar de magere rapporten.
Nu tot de volgende uitgave dan.Ik hoop, dat de rapporten dan vet gemest zijn.
De ontvanger is een 8 lamps Super met sterkte meter. Spoelen zijn self made, gewikkeld op oude sakkels.
De antenne is een normale antenne.

J. Schippers - J. Groenenberg.

 
P.S. Volgende keer het schema van een eenvoudige K.G.ontvanger voor de beginners.
 

Vraag en Aanbod.

Onder deze rubriek kunnen de leden en de lezers van ons blad een advertie plaatsen à f. 0.25 per 2 regels. De copy moet binnen zijn op de vastgestelde datum voor in het clubblad genoemd. (red.nieuws).
 
Er wordt gevraagd:
1. katoog (E.M. 4.) onder No. 014.
1. dubbelzijdig P.S.A. onder No. 004.
1. gele fotografielamp onder No. 002.
1. Eternietplaat voor scheikundetafel en een wasbak. Liefst vierkant 30 x 40. onder No. 001.
 
Wie helpt mij aan 2 bij elkaar passende telefoonhoorns? onder No. 005.
 
Er wordt aangeboden:
 
1. Haraf spoelstel f.2.-- onder No.003
 

-o-o-o-o-o-

 
Spaart U ook papier voor de Hobby-Club ? ?
 
Wij komen het gaarne bij U afhalen.
 

-o-o-o-o-o-

 
Ik wil het eens hebben over scheikunde. Vele mensen weten niet wat dit eigenlijk inhoudt. Zo is het bij mezelf ook gegaan, door een toeval kwam ik er achter. Op de Hobby-Club hier in Dordrecht is de afdeling Scheikunde met zeer weinig leden beladen. Wij zullen er echter meer krijgen, dat weet ik zeker, echter niet voor de zaak draait, want hierdoor krijgen de anderen gelegenheid om hier eens een kijkje te komen nemen, waardoor er misschien zijn die denken: "Verhip, zeg, dat ik dat nooit eerder geweten heb". Op school krijgen velen scheikunde, zodat deze mensen, als zij niet reeds de scheikunde hobby beoefenen, zeker niet meer te winnen zijn, voor deze bezigheid, want bij velen is het zo, bij de eerste les in dit vak willen zij er meer over weten. Zeker, het is een zeer dure hobby. Maar welke is dat nie? Ja, een Eifeltoren maken van oude lucifers. Maar ik zou wel eens willen weten wie van de Hobbyanen daartoe het geduld en moed bezit. Ziet eens meer te weten te komen over dit stokpaardje. Bij mij ben je altijd welkom. Wat zou de wereld zonder scheikunde zijn? "Middeleeuwen" het werd reeds beoefend in de oudheid, wat bewijst dat het altijd een belangstelling heeft gehad, en die het ook nu moet hebben, niet alleen door geleerden Maar ook door "De jongens van de Hobbyclub". Ik wed dat velen deze hobby er nog wel bij zouden willen hebben, als zij eenmaal getroffen zijn door de wonderen er van. Ik heb horen vertellen dat scheikunde als beroep (analyst) zeer droog en vervelend is, maar als hobby is dit zeer zeker niet. De chemicus maakt voor Kerstmis sterretjes-vuurwerk en voor nieuwjaar vuurwerk, limonadegazeuze enz. De mensen die zichtbare resultaten willen hebben zoals bij radio , kunnen hier even goed slagen b.v. de hier boven genoemde resultaten. Dus: ziet over deze prachtige hobby meer te weten te komen en leg je er eventueel op toe.
Veel succes !!!!!
 

Martin van Baren.

De Afdeling Radio.

De afdeling radio wilde beginnen met een radio-cursus. Zoals altijd, zullen we dus bij het begin moeten beginnen.
Wat is radio eigenlijk? Ja, dat is een moeilijke vraag. In het woord radio zit het woord Radius, wat straat betekent, verborgen. De radio zal dus allicht ook wel iets met straal en stralen te maken hebben.
Bij een radio behoort ook een zender, want zonder een zou je niets aan een radio hebben.
Een zender zendt -of straalt geluidsgolven de aether in en nu zet de radio deze golven om in geluid. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Nu zullen we allereerst een Kristalontvanger bespreken, die iedereen kan maken al heeft hij nog nooit een radio gezien. De benodigdheden zijn niet veel, want je kunt met wat oude boel al heel wat doen. Hier volgt nu eerst een lijstje met benodigdheden:
1e. draaibare condensator (500 cm) lucht of mica.
2e. 2 entrees voor stekkers.
3e. 1 koptelefoon.
4e. 1 ventiel van een fietsband.
5e. stukje kristal (loodpyriet b.v.).
6e. 1 beugeltje om over het ventiel waaraan een dun stalen veertje bevestigd moet worden.
7e. een spoel met ca. 50 wikkelingen (honingraat spoel of zelf gewikkeld op om een kartonnen kokertje van een humhum rolletje b.v.).
Je gaat nu als volgt te werk:
 

 
Als je dit voorbeeld nauwkeurig hebt gevolgd, dan zul je verstomd staan over de resultaten.
Je ziet dat je in het geheel geen stroom nodig hebt, wat dus reuze voordelig is, maar je moet ook niet al te veel en te hoge eisen stellen. Van alle schema's die er in dit blad verschijnen, wordt er steeds één uitgevoerd op de Hobby-Club. A1s je dus zelf een apparaat volgens dit schema wilt gaan maken, dan kan je op de Hobby-Club een voorbeeld zien en horen!
De volgende keer komt er iets in over een éénlamper en de werking van het apparaat evenals de werking van schema, maar dat kan nu nog niet, daar er anders teveel ruimte door de radio afdeling in beslag wordt genomen.
 

A.V.

Vervolgverhaal

NAAR DE MAAN.

"Hè, hè, dat is gelukkig voorbij," dacht Peter, terwijl hij naast vader in de voortsnellende straalauto zat.
"Dat afscheid ook, hij ging toch niet voor eeuwig weg?" moest moeder daarom huilen? Het reizen was. tegenwoordig toch niet gevaarlijk meer, dacht hij met enige wrevel. "Hoe laat is het?" vroeg vader die al zijn aandacht bij de voortsnellende auto nodig had. "Vijf voor negen", antwoordde Peter."Wanneer komen we op de maan vader," vroeg Peter. "Nu over 2½ dag ongeveer," zei vader.
Peter ging met vader een reis naar de maan maken. Hij vond het geweldig. Hij zou er twee maanden blijven. Peter had al dikwijls grote reizen gemaakt en was al ettelijke keren rond de aardbol gevlogen, ondanks zijn 16 jaren. Maar een maanreis was toch wel iets heel bijzonders. Ziezo, ze waren bij het vliegveld, een grote vlakte met overdekte perrons, waaraan de luchtreuzen laadden en opstegen.
Vader stalde de auto en ze gingen samen naar een der maanraketten.Men was nog aan het inladen.Wat daar al niet in ging. Peter keek zijn ogen uit. Van huisraad tot gewone vliegtuigen met straalmotoren van pakjes tot auto's werden in het bagageruim geborgen. Ook gingen veel mensen mee die op de maan gingen wonen. Na enige minuten stegen ze op. Daar had de raket geen aanloop voor nodig. Het gevaarte ging rechtstandig de lucht in.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ruim 2 dagen was Peter nu al met zijn vader aan boord van de luchtreus en over enige uren zouden ze op de maan landen. Hij zat in de leeszaal. Als hij door een raam keek, zag hij, dat de maan al angstwekend dichtbij was. Kom, hij zou maar wat gaan lezen. Hij maakte zijn "Seto" in orde en begon. Een leestoestel lijkt wel wat op een klein filmtoestel (Seto is de afkorting voor leestoestel) waar een klein rolletje ingestopt wordt, een microfilm. Zodra men het motortje aanzet rolt de strook een paar millimeters af en op een schermpje verschijnt dan de bladzijde van een boek. Als men de bladzijde gelezen heeft, drukt men op een knop en het rolletje draait weer enige millimeters af, waardoor de volgende bladzijde op het schermpje zichtbaar wordt.
Zo kunnen honderden boeken worden opgeborgen, op de plaats, waar er anders maar 10 zouden kunnen staan. Peter had juist een pracht boek te pakken uit het jaar 1925, rijkelijk geïllustreerd met veel platen.
Hij lachte zich ziek. Moest je die mensen met hun rare kleren zien. Lange broeken en hoeden met veren! En dan die vervoermiddelen! Houterige, stijve auto's, bijna vierkant en ze haalden nog niet 150 Km. per uur.
Nee, dan moest je nu komen. Hij was pas 16 jaar, maar hij had een auto, die er gemakkelijk 600 haalde. Iedereen had een auto, zoals de mensen vroeger een fiets hadden. Met de vliegtuigen was het tegenwoordig ook gemakkelijk. Vader had er ook een. Je behoefde geen olie, benzine of een van die andere gekke dingen die de mensen vroeger gebruikten meer in te laden, want door de uitvinding van de electra, de vloeibare electriciteit, was dit aanzienlijk vergemakkelijkt. Met een liter van deze vloeistof, vloog men gemakkelijk 4 maal de wereld rond.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Passagiers voor Maan, klaarmaken voor landing", klonk plotseling een stem uit een luidspreker. Peter sloot het toestel af en ging naar beneden. Daar vond hij zijn vader.
Hij keek door een der grote ramen van onbreekbaar glas. Onder zich zag hij een wolkendek, waar ze langzaam op toe kwamen. De raket zakte gewoon naar beneden.
"Maanpakken aantrekken", klonk weer die stem. Er werd vlug aan dit bevel voldaan. De maanpakken zijn voorzien van verdunde zuurstof, daar er op de maan geen lucht en dus ook geen zuurstof was. Onder zich zag Peter allemaal kraters en bergen.

(wordt vervolgd)

Wim de Zeeuw.(12 jaar).

HET PAASCONGRES 1951

Van Woensdag 28 tot Vrijdag 30 Mrt. heeft de Ned. Bond van Hobbyclubs een Paascongres belegd in de Jeugdherberg Ockenburg te Loosduinnen. Met genoegen kunnen we terugzien op deze, voor de Hobbyclub zo belangrijke dagen.
Woensdagmiddag 2 uur werd dit Congres geopend door de voorzitter van de bond A.Bongers. Na dit formele gedeelte werd de zaal klaar gemaakt voor de huishoudelijke vergadering, welke het volgende punt van het programma was. Op deze vergadering werden de reglementen besproken, om daarna in stemming te worden gebracht.
Toen dit punt was afgelopen, was de eerste middag al bijna om, en kregen de deelnemers gelegenheid om zich te vertreden en de tentoonstelling, van de door de verschillende h.c.meegebrachte materialen te bezichtigen. De Afd. Dordrecht sloeg geen slecht figuur met de door hen meegebrachte drukpers en de fietsvlaggen welke vervaardigd waren door onze afd. Na de warme maaltijd die volgde, werden er verschillende films vertoond, met een populair wetenschappelijke strekking. Zo zagen we o.a. op het witte doek films over electronen, microscoop, kleuren chemie, olieboringen e.d. Deze film werd gesloten met een amateurfilm over Zwitserland, welke was opgenomen door de vriend van L. de Vries en deze was werkelijk de moeite waard om gezien te worden. Donderdagmorgen, stond als punt een op het programma de bespreking van de moeilijkheden die er in de H.C. waren gerezen. Het beek duidelijk, dat voor iedere H.C. de financiele zijde en de werkruimte de grootste obstakels vormde. Na het uitwisselen van elkaars moeilijkheden en ook de bespreking hoe andere H.C.deze hadden opgelost, kregen de deelnemers opnieuw de gelegenheid de tenen te strekken en in die tijd wat contact op te nemen met de diverse afdelingen. Tijdens de broodmaaltijd die volgde, waren we getuige van het overhandigen van de cheque ad. f.100.000 door de heer Klare, de directeur der A.P.C. aan de voorz. van de Ned. Jeugdherbergcentrale hetgeen een verrassend intermezzo was. Na de maaltijd was de verwelkoming van de ere gasten, welke die middag op het congres te gast waren. We mochten ons verheugen in de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van het Ministerie voor Kunsten en Wetenschappen, evenals in de aanwezigheid van de directeur van de E.C.A. welke ons vriendelijk toesprak in het Engels. en ons ook namens de Amerikaanse zusterverenigingen ons van harte gelukwenste met het een jarig bestaan, dat de bond deze dagen vierde. Ook waren verschillende Zusterverenigingen vertegenwoordigd zoals de K.N.V.L. etc. Aan het einde van de middag vond nog een interessante lezing plaats door de N.V. Philips welke een demonstratie gaf met toelichting o.a.over een Kathodestraaloscilograaf.
Na deze lezing volgde de maaltijd en de dag werd eveneens als de vorige met interessante films besloten.Vrijdagmorgen werd de dag begonnen met een bespreking en een debat over de H.C., welke zijn opgericht door de R.K.Kerk, en welke dezelfde naam dragen als wij. Na een openhartig en eerlijk debat hebben de R.K. H.C. er in toegestemd hun naam te veranderen, zodra zij, of wij een goede naam hadden gevonden.
Hierna volgde de bestuursverkiezing. De afdeling Dordrecht mocht zich nog verheugen, doordat A. Adriaanse als Commissaris van Z.Holland, Zeeland en Gelderland werd gekozen. A. Brongers werd als voorzitter herkozen.
Na deze verkiezing werd het Congres gesloten. We zien met verlangen uit naar het volgende Paascongres.
 

Ab.Vos.